Regelverk

Opptak til grunnutdanninger, videreutdanninger, masterstudier og PPU reguleres av:

Rangeringsregelverket til Høgskolens studier er beskrevet nærmere i utfyllende bestemmelser