Language: NOR | ENG

Poengberegning og -grenser

Her finner du mer informasjon om poengberegning og -grenser.

Hovedregelen for rangering av søkere er at de blir poengberegnet på bakgrunn av opptaksgrunnlaget. Det er opptakskravet som bestemmer hva som er opptaksgrunnlaget.

Informasjonen om tilleggspoeng her gjelder for opptak til master- og videreutdanninger ved Høgskolen i Innlandet.

Tilleggspoeng for studier med generell studiekompetanse som opptakskrav finner du mer informasjon om på Samordna opptak sine nettsider.

Studier med generell studiekompetanse

Bachelorstudier og årsstudier bygger på videregående skole og har som hovedregel generell studiekompetanse som opptakskrav. 

Hos Samordna opptak kan du lese om hvordan du blir poengberegnet. Rangeringsregelverket for generell studiekompetanse er nasjonalt.

Master- og videreutdanninger

Master- og videreutdanninger på høyere nivå bygger som regel på en bachelorgrad eller tilsvarende.

Poengberegningen gjøres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget, multiplisert med 10. Bokstavkarakterer regnes om slik A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.

Med vektet snitt menes snittet av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget vektet mot antall studiepoeng på hvert emne.

Vi bruker avrundingsregler ved poengberegning, så du dekker C-kravet med min. 25 poeng. NB! For PPU gjelder egne regler for utregning av C-snitt

PPU

Poengberegningen gjøres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget, multiplisert med 10. Med vektet snitt menes snittet av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget vektet mot antall studiepoeng på hvert emne.

For PPU Kroppsøving er det et krav om C-snitt som fastsatt i utfyllende bestemmelser. Her gjelder ikke opprundingsregler, så du må ha 30 poeng for å tilfredsstille C-kravet til PPU Kroppsøving.

Omregning av karakterer til poeng

Du finner oversikten over hvordan vi konverterer bokstavkarakterer og gamle tallkarakterer til poeng i tabellen som ligger i våre utfyllende bestemmelser.

Vurderingen bestått beregnes ikke inn i utregningen. 

I tillegg til vektet snitt kan søkere få tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

Tilleggspoeng for høyere utdanning

0,5 poeng pr 30 stp utover minstekravet for opptak, maks 2 poeng.

Tilleggspoeng for relevant praksis

0,5 poeng pr. halvår relevant arbeidserfaring omregnet til 100% utover minstekravet opp til maks. 4 poeng.

NB! Gjelder kun til studier der praksis er en del av opptakskravet.

Poenggrenser

Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket i foregående år. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium.

En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser. Poenggrensene kan derfor variere fra år til år.

Se tidligere års poenggrenser på Samordna opptak.

Studier med lokalt opptak har ikke publiserte poenggrenser, men ved spørsmål kan man henvende seg til opptak@inn.no

Rangering og poengberegning av master og videreutdanninger er regulert av utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Der finner du også mer om unntak og regelverk utover det mer generelle beskrevet her.