Language: NOR | ENG

Poenggrenser og poengberegning

Hovedregelen for rangering av søkere er at de blir poengberegnet på bakgrunn av opptaksgrunnlaget. Det er opptakskravet som bestemmer hva som er opptaksgrunnlaget.

Studier med generell studiekompetanse som opptakskrav:

Bachelorstudier og årsstudier bygger på videregående skole og har som hovedregel generell studiekompetanse som opptakskrav. 

Hos samordan opptak kan du lese om hvordan du blir poengberegnet på dette grunnlaget. Rangeringsregelverket for generell studiekompetanse er nasjonalt

Samordna opptak

Master og videreutdanninger

Master og mange videreutdanninger på høyere nivå bygger som regel på en bachelorgrad eller tilsvarende.

Poengberegningen gjøres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget, multiplisert med 10. Med vektet snitt menes snittet av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget vektet mot antall studiepoeng på hvert emne.

Høgskolen i Innlandet bruker 2,5 som C-krav

Omregning av karakterer til poeng:

Poeng 5 4 3 2 1
Karakter a b c d e
Tallkarakter (gammelt karaktersystem) 1.0-2.2 2.3-2.5 2.6-2.7 2.8-3.0 3.1-4.0

Vurderingen bestått beregnes ikke inn i utregningen. 

I tillegg til vektet snitt kan søkere få tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

Tilleggspoeng for høyere utdanning:

0,5 poeng pr 30 stp utover minstekravet for opptak, maks 2 poeng. Gjelder kun ved relevant utdanning utover minstekravet.

Tillegspoeng for praksis:

0,5 poeng pr halvår relevant arbeidserfaring omregnet til 100% utover minstekravet, maks 4 poeng. Gjelder kun til studier der praksis er en del av opptakskravet.

Poenggrenser

Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket i foregående år. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium.

En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser. Poenggrensene kan derfor variere fra år til år.

For studier i samordna opptak finnes poenggrensene her:

Samordna opptak

Studier med lokalt opptak har ikke publiserte poenggrenser men ved spørsmål kan man henvende seg til opptak@inn.no

Rangering og poengberegning av master og videreutdanninger er regulert av utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Der finner du også mer om unntak og regelverk utover det mer generelle beskrevet her.