Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

VUSF2 Årsstudium i samfunnsfag

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i samfunnsfag

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år.  

Bakgrunn for studiet

Årsstudiet i samfunnsfag utvikler studentenes kunnskap om og forståelse for samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn. Studiet tilfører studentene kunnskap om makt og maktutøvelse på formelle og uformelle arenaer i samfunnet og hvordan ulike maktteorier vil belyse og vektlegge en og samme situasjon ulikt. Årsstudiet vil introdusere studentene til globaliseringsbegrepet og gi studentene økt kunnskap om hvordan ulike nasjonale og internasjonale forhold påvirker utvikling i næringsliv og arbeidsliv. Evne til å identifisere sammenheng og konsekvens er sentrale ferdigheter i samfunnsfag. Studiet vektlegger utvikling av samfunnsvitenskapelige arbeidsmåter og analytisk tenking.  

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende sosiologiske begreper med særlig vekt på sosiale roller og sosialisering som prosess
 • har kunnskap om grunnleggende statsvitenskapelige begreper og teorier
 • har innsikt i velferdsstatens verdigrunnlag, oppbygging og utfordringer
 • har kunnskap om grunnleggende forhold som legger premissene for næringslivets struktur og utvikling
 • har kunnskap om hovedtrekk i den globale økonomiske utviklingen og sentrale internasjonale strukturer og aktører på formelle og uformelle internasjonale arenaer
 • har innsikt i grunnleggende samfunnsvitenskapelig metode

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere tidsaktuelle problemstillinger og bearbeide disse metodisk og analytisk
 • kan trekke kvalifiserte forbindelser og åpne for ulike tolkninger av lokale hendelser med situasjoner og tendenser nasjonalt og internasjonalt
 • kan trenge inn i og drøfte kritisk hvordan teori, perspektiv og problemstilling påvirker kunnskapsdannelsen i og om samfunnet
 • kan uttrykke seg presist og sette samfunnsfaglige begrep i arbeid både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere samfunnsfaglige problemstillinger i samtiden
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål

Målgruppe

Studenter som er interessert i samfunnsfag og som ønsker formell kompetanse i faget. Lærere som ønsker å undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående skole.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan inngå i en bachelorgrad.  Studiet er også en videreutdanning for lærere som ønsker formell kompetanse for å undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående skole.

 

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og nettseminarer. Det kreves minst 80 % obligatorisk fremmøte til undervisningen per emne. Nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer

Studiet tar ulike vurderingsformer i bruk. Vurderingsformene er individuell skriftlig skoleeksamen, skriftlig gruppeprosjekt og muntlig gruppeeksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere som har forskningskompetanse og som er tilknyttet aktive forskningsmiljøer. Pensumlitteraturen oppdateres årlig i tråd med ny forskning som publiseres.

Internasjonalisering

Studiet har et internasjonalt perspektiv. Pensum inneholder utenlandske kilder, og emnet Internasjonale relasjoner på 15 studiepoeng har et globalt perspektiv. Dette emnet tar blant annet opp fattigdomsproblematikk, konflikter og konflikthåndtering og internasjonale organisasjoner.

 

Sist revidert

22.09.2020

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

 Studiet består av 4 emner à 15 sp. 

 • Individ og samfunn
 • Poltikk og demokrati
 • Arbeids- og næringsliv
 • Internasjonale relasjoner

Studiet har ukentlig obligatorisk undervisning på campus Hamar. To av emnene går i høstsemesteret og de andre to i vårsemesteret.  Hvert emne avsluttes med en individuell eksamen. 

Kull

2021

Emnetabell
Studiepoeng År 1