Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

VUM2 Årsstudium i musikk

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i musikk

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett studieår.

Bakgrunn for studiet

I dagens samfunn er musikk tilgjengelig på en helt annen måte enn i tidligere generasjoner. Både for barn, ungdom og voksne er musikk en viktig del av hverdagen og livet. Årsstudiet i musikk gir innblikk i musikk som kulturelt fenomen, og gir deg i tillegg kunnskaper og ferdigheter i musikk som utøver. Studiet vektlegger utøvende og skapende musisering kombinert med musikkteoretiske emner, musikkpedagogikk og fagdidaktikk. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • kjenner til musikkens roller og betydning i barne- og ungdomskultur.
 • har kunnskap om utøving og formidling av musikk i konsert- og undervisningssammenheng
 • har bred kunnskap om ulike musikktradisjoner som for eksempel pop, rock jazz, barnesang og sangleker, vestlig kunstmusikk, folkemusikk fra flere kulturer og andre utvalgte musikkformer.
 • har kunnskap om generell musikkteori
 • har kunnskap om musikkpedagogikk
 • har kunnskap om musikk som profesjonsfag, musikk- og kulturdidaktikk, fagdidaktikk og metodikk
 • kjenner til aktuelle læreplaner

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan utøve og formidle musikk
 • kan bruke relevant teknologisk utstyr og programvare
 • kan reflektere over og bevisst gjøre seg nytte av sammenhenger mellom teoretiske og praktiske ferdigheter i musikk
 • kan initiere og lede kunstnerisk skapende og utøvende arbeid i konsert- og undervisningssammenhenger
 • kan initiere og lede elevers arbeid med å tilegne seg kunnskap om og forståelse av musikk
 • kjenner til relevante fagplaner og kan implementere disse i det faglige arbeidet

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har utviklet faglige, kulturelle og sosiale ferdigheter som setter ham/henne i stand til å etablere og utvikle et utøvende fellesskap, et lærende fellesskap, mestre de utfordringer som ligger i et flerkulturelt fellesskap, være lydhør for andre kulturuttrykk og kunne videreføre og videreutvikle kultur og kulturarv, særlig med hensyn til barne- og ungdomskultur.
 • kan fungere i et kollegabasert samarbeid.
 • har innsikt i opplæringssystemets verdigrunnlag og samfunnsoppgaver, og en bevisst og reflektert holdning til yrkesetikk og utøvelsen av sin rolle som musikkpedagog, særlig i forhold til barne- og ungdomskulturer.

Målgruppe

Studiet er særlig for de som har god erfaring med musikk, som ønsker å utvikle seg som utøver/formidler av musikk og som vil utvikle seg til enten å arbeide i skolen med musikk, i det frivillige musikklivet, eller som vil bruke utdanningen som en del av en bachelorgrad.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til andre studieår i Bachelor -Faglærerutdanning i musikk. Årsstudium i musikk kan også brukes som emner i en fri bachelorgrad.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes ulike undervisnings- og læringsformer som forelesninger, individuell undervisning, samspill, seminarer, praktiske framlegg, gruppediskusjoner. Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer

Vurderingsformene inkluderer både praktiske/utøvende eksamener og skriftlige arbeider. Skriftlige vurderingsformer som anvendes er mappevurdering, skriftlig skoleeksamen, semesteroppgave og essay. Praktiske prøver foregår i form av konserter, produksjoner og andre formidlingsoppgaver. Det er både individuelle vurderinger og gruppevurderinger. Det anvendes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. I noen tilfeller anvendes Bestått/Ikke bestått, og da opplyses det om dette i emneplanen.

Internasjonalisering

Lite relevant i årsstudiet. 

Sist revidert

01.01.2014

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkekompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å framstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Høgskolebiblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse.

  Andre ressurser fra Høgskolebiblioteket:

 • Fronter-rom "Biblioteket" (tilgjengelig for alle studenter og ansatte) med PowerPoint til "Kilder og kildebruk", videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse
 • Bibliotekets studiehjelpside https://hihm.no/hihm/Hovedsiden/Bibliotek/Studiehjelp

Studiets oppbygging og innhold

 Studiet består av seks emner:

 • Musikk som profesjonsfag (7,5 sp)
 • Musikk- og kulturdidaktikk (7,5 sp)
 • Musikkformidling (15 sp)
 • Arrangering/komponering (5 sp)
 • Musikkteori og hørelære (10 sp)
 • Musikkvitenskapelige perspektiver (15 sp)

Kull

2021

Emnetabell
Studiepoeng År 1 År 2 År 3