Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

PT2KOCO Kosthold og coaching

Navn på fag/studieplan

Kosthold og coaching

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Dette er et nettbasert heltidsstudium på bachelornivå, med 3 ukers veiledet praksis på treningssenter.

Bakgrunn for studiet

Trening og kosthold er sentrale virkemidler for personer som har behov for vektreduksjon og livsstilsendring for å bedre egen helse. Treningsbransjen i Norge vektlegger i større grad kostholdsveiledning som eget produkt – enten i sammenheng med trening eller som individuell tjeneste for sine kunder.

Mange som jobber i den kommersielle treningsbransjen i dag mangler formell ernæringskompetanse, og behovet for kunnskap og ferdighet innen kosthold og motivasjonsfremmende veiledning er stort.

Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med personer som har behov for ernæringsråd og kostholdsveiledning. Studiet har fokus på sammenhengen mellom det fysiske og psykiske, da forståelse for dette har avgjørende betydning for motivasjon for livsstilsendring og trening.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om makro- og mikronæringsstoffene våre; kilder, anbefalinger og omsetning i organismen.
 • har kunnskap om de nordiske anbefalingene for inntak av næringsstoffer i ulike alders- og befolkningsgrupper.
 • har kunnskap om ernæringens betydning for helse og fysisk prestasjon
 • har kunnskap om vanlige intoleranser, allergier og kostrestriksjoner.
 • har kunnskap om betydningen av fysisk trening for god psykisk helse.
 • har kunnskap om motivasjonspsykologi og coaching

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kommunisere ernæringskunnskap på en forståelig måte med basis i vitenskapelig dokumentasjon.
 • kan gjennomføre motivasjonsfremmende veiledning.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse og ansvarsbevissthet i tilknytning til veilederrollen.
 • fremstår som en rollemodell og besitter gode formidlings- og motivasjonsevner
 • har forståelse for coaching og veiledningsmetodikk.
 • har kommunikativ kompetanse og evne til å motivere, inspirere og tilrettelegge for tilpasset trening.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker å lære om ernæring, motivasjonspsykologi og coaching/kommunikasjon.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium kvalifiserer for oppgaver som innebærer veiledning for personer med særlige ernæringsmessige behov i frivillig, offentlig og privat sektor. Studiet kan inngå som et semester i Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi ved Høgskolen i Innlandet eller kombineres med andre utdanninger.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet stiller høye krav til deltakelse og medansvar, og er basert på en forståelse om at studenter og lærere har et felles ansvar for å utvikle kunnskap. Studiet gjennomføres med direktestrømming (Zoom), interaktive læringsaktiviteter og videoforelesninger på Canvas. Det er utstrakt bruk av instruksjonsfilmer og videofeedback i alle praktiske øvelser slik at studentene erfarer og medvirker til at teoretisk fagstoff integreres i den praktiske delen. Slik skal kunnskap omsettes til handlingskompetanse. Det legges vekt på problembaserte læringsformer der studentene lærer gjennom erfaring og veiledning, og studentene er i stor grad medansvarlige for den faglige fordypning, både praktisk og teoretisk. Studentene skal planlegge eget arbeid, arbeide selvstendig og i grupper med blant annet tema- og prosjektorganisert opplæring.

Praksis

Praksis med varighet på 3 uker. Praksis vil gjennomføres på treningssenter, med arbeidsoppgaver på linje med en ordinært ansatt. Studenten skal gjennom 3 uker gjennomføre minimum 20 konsultasjoner/veiledningstimer med kunder. Praksis følges opp av veileder. HINNs samarbeidspartner Active Education har ansvar for kontakten med treningssenterbransjen og vil legge til rette for gjennomføringen av praksis.

Vurderingsformer

Det blir benyttet både skriftlige og praktiske vurderingsformer i studiet, avhengig av det enkelte emnets innhold. Skriftlige eksamener er valgt for å sikre studentens teoretiske kunnskap, og praksisperioden skal vurdere og sikre studentens praktiske ferdigheter.

Vurderingsformene, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet, er viktige virkemidler for å realisere samspillet mellom emnene i studiet.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studentene arbeide med internasjonale temaer innen ernæring, coaching og motivasjonspsykologi, og internasjonale og engelskspråklig litteratur vil bli benyttet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Som del av studiet må studenten gjennomføre kurset «Kilder og kildebruk» (videoforelesning, powerpoint og en elektronisk prøve). Kurset gir følgende læringsutbytte for kandidaten:

-          Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff.

-          Kan analyse og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse.

Det gis undervisning i informasjonskompetanse og anvendelse av internasjonale faglige databaser.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er inndelt i to emner; 48ERNÆR1 Ernæring, helse og kostholdsveiledning (15 studiepoeng), og 48MOTPC Motivasjonspsykologi og coaching (15 studiepoeng). Undervisningen er en kombinasjon av direktestrømmet undervisning, videoforelesninger, gruppearbeid, selvstudium og individuelt arbeid som studenten skal gjennomføre på Canvas. I tillegg gjennomføres en 3 ukers veiledet praksisperiode der coaching og kostholdsveiledning skal omsettettes til praktisk handlingskompetanse.

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1