Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

BATA Bachelor i tannpleie

Navn på fag/studieplan

Bachelor i tannpleie

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Bachelor i tannpleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid på tre år.

Bakgrunn for studiet

Tannpleiere har en betydningsfull rolle i tannhelsetjenesten gjennom sitt arbeid med barn, voksne og eldre både i og utenfor institusjon. De gode tannhelseresultatene i Norge kan tyde på at det systematiske forebyggende arbeidet og det målrettede samarbeidet tannhelsetjenesten har med kommunenes helse- og sosialtjenester om helsefremmende tiltak har hatt effekt. På landsbasis utgjør tannhelsetjenestens helsefremmende- og forebyggende arbeid en viktig del av folkehelsearbeidet.

Tannhelsen i den norske befolkning er hovedsakelig god, men til tross for gode gjennomsnittsresultater for tannhelse er det fortsatt stor ulikhet i tannhelse hos barn og ungdom. I hovedtrekk følger dette sosiale og kulturelle ulikheter i helse. Tannhelsen i den voksne befolkning er dårligst hos grupper med lav sosial og økonomisk status. Derfor kreves mye ressurser til å følge opp de med dårligst tannhelse ved individuelle forebyggende tiltak og folkehelserettede tiltak.

Bachelorstudiet i tannpleie kvalifiserer til å utøve klinisk tannpleie og motivere den enkelte til å ta ansvar for egen tannhelse ved å planlegge og gjennomføre relevante folkehelsetiltak.

Politiske strategier for å møte dagens tannhelseutfordringer er rettet mot folkehelsearbeid. Økt kompetanse innen folkehelsearbeid innbefatter kunnskap og bevissthet om hvilke strategier og verdier som legges til grunn for å møte enkeltindividet og befolkningens behov. Dette kan gjøres gjennom tverrprofesjonelt samarbeid for å oppnå felles mål. Tannhelsetjenesten har i flere år arbeidet med etablering av samarbeidspartnere i den hensikt å bedre tannhelsen i befolkningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen tannpleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen odontologiske, biomedisinske - og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om tannpleiefagets historie, tradisjon og egenart
 • har kunnskap om relevant forskning og utviklingsarbeid innen tannpleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og tannhelsetjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • har kunnskap om nasjonale og globale helseutfordringer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utøve tannpleie basert på forskning, kunnskap, erfaring og faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens behov for tannhelsetjeneste ved å vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere oral helse 
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kan fremme læring gjennom prosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i tannhelsetjenesten
 • kan beherske relevante instrumenter, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • kan knytte kunnskap om innovasjon og endringsprosesser opp mot ledelse av tannpleiefaget og tannpleieryrket
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan anvende resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utøve faglig forsvarlig tannpleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med innlevelse og ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kjenner til nytenkning og innovasjon innenfor tannhelsetjenestens fagområder
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i tannpleiefaget og tannhelsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • er bevisst tannpleieprofesjonens betydning i faglige og etiske diskusjoner i offentlige debatter om tannhelsehelsepolitiske spørsmål 

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker å arbeide tverrfaglig og i nær kontakt med mennesker i alle aldre. Tannpleie er en profesjon som gir muligheter for varierte arbeidsoppgaver både på tannklinikken, i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, innenfor privat sektor og i lokalmiljøet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Gjennomført og bestått studie gir rett til graden bachelor i tannpleie som gir grunnlag for å søke om autorisasjon som tannpleier i henhold til Lov om helsepersonell. Studiet gir grunnlag for opptak til videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid, og til å søke ulike mastergradsløp blant annet master i folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er basert på en forståelse om at studenter og lærere har et felles ansvar for å utvikle kunnskap og gjøre hverandre bedre. Et grunnleggende prinsipp er at læring skjer gjennom deltakelse i et sosialt og kulturelt læringsfellesskap, i stadig samarbeid med andre. Praktiske handlinger og teoretisk kunnskap flettes sammen gjennom hele studiet. Det tilstrebes en læringskultur som preges av et tydelig faglig fokus, refleksjon og engasjement både individuelt og i grupper.

Gjennom utdanningen skal studentene lære å arbeide kunnskapsbasert, utvikle tannpleiefaglig forståelse og evne til skriftlig og muntlig fagformidling.

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer, som for eksempel: forelesninger, gruppearbeid, veiledning, muntlig og skriftlig framstilling av fagstoff, læringsløype med refleksjon og argumentasjon, nettbasert undervisning og læringsplattformen CANVAS, kritisk refleksjon og tilbakemeldinger, praktiske øvelser og praktiske studier. Studentene tar i tillegg del i fagutviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid med skolens lærere og/ eller praksisfelt.

Praksis

Praksis utgjør en stor del av studiet. I hvert semester foregår det praktiske øvelser i skolens øvingsklinikk. I første semester består en stor del av undervisningen av praktisk øving. Fra og med 2. semester til og med 5. semester foregår praksisstudiene på offentlige tannklinikker, hovedsakelig på Østlandet, men også i andre fylker. Praksis er i 2. semester i hovedsak rettet mot barn og unge, i 3. semester mot voksne personer, i 4. semester mot eldre og i 5. semester mot personer med behov for tilrettelagte tannhelsetjenester. Praksisperiodene er på 6 uker og studentene får veiledning av klinikkens tannpleiere.

I tillegg vil det være observasjonpraksis av kortere varighet i barnehage, kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten. Det er krav om minimum 90% oppmøte i praksis. Studentene må påregne reise- og boutgifter i forbindelsen med praksis.

Vurderingsformer

Det benyttes både prosessorienterte og kunnskapstestende eksamensformer i studiet for å stimulere og sikre kvalitet på læreprosessene. Emnene vurderes til Bestått/Ikke bestått, eller med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet, og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som tannpleier (Lov om universiteter og høgskoler av 01.04.2005 nr. 15, § 4-10,- og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 14.07.2006).

 

Forskningsbasert undervisning

Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap. Dette skjer gjennom faglæreres eget FoU-arbeid, gjennom andre FoU-arbeider og gjennom forskningsbasert litteratur. I den grad det er mulig forsøker man å koble studenters arbeid til faglæreres FoU-arbeider.

Internasjonalisering

Høgskolen legger vekt på internasjonalisering slik at studentene skal erverve seg internasjonal kunnskap og erfaring. Målet er å kunne møte utfordringene i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv, og få et forbedret faglig perspektiv og økt forståelse for kulturelle ulikheter.

Høgskolen har som mål å legge til rette for at alle studenter får mulighet å velge delstudier i utlandet i 2. studieår ved en av våre samarbeidsskoler. Delstudier i utlandet må godkjennes på forhånd av Høgskolen.

En viktig samarbeidspartner for Høgskolen er Akademia Keparawatan Ibnu Sina i Aceh, Indonesia. Studentene kan delta på en fire ukers prosjektperiode i emnet Folkehelse. Der jobber de med å kartlegge helsesituasjonen i en utvalgt del av befolkningen gjennom datainnsamling. En del av prosjektperioden er besøk på lokale sykehus og helsestasjoner. Under oppholdet samarbeider studentene med de indonesiske studentene, utveksler erfaringer og lærer om hverandres kulturer.

Sist revidert

22.12.2016

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Informasjonskompetanse blir introdusert for studentene ved oppstart av studiet og videreføres i alle emner.

Informasjonskompetansen vil bli testet i det første emnet; Grunnleggende tannpleie og folkehelse, og vil bli fulgt opp i senere skriftlige arbeider i andre emner.

Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. https://www.hihm.no/bibliotek/studiehjelp/kilder-og-kildebruk

 

 

 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er delt inn i 15 obligatoriske emner hvorav 4 emner er praktiske studier, se emnetabell.

Kull

2021