Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

HELSE Helserett

Navn på fag/studieplan

Helserett

Studiepoeng

30

Bakgrunn for studiet

Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient- og brukerrettighetsperspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

• har kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter

• har kunnskap om hvordan helsepersonelloven gjennom pliktbestemmelser ansvarliggjør helsepersonell, både i forhold til pasienter/brukere og offentlige myndigheter

• har kunnskap om betydningen og rekkevidden av pasienters og brukeres rettigheter

• har oversikt over viktige prinsipper i forvaltningsretten og viktige arbeidsrettslige og personvernrettslige problemstillinger av viktighet for helseretten

 

 

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger 
  • Kan identifisere helserettslige problemstillinger i et saksforhold
  • Kan tilegne seg ny juridisk kunnskap
  • Kan argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt

 

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan finne frem til rettskilder og anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer
  • kan utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet helserett og delta i diskusjoner
  • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Målgruppe

Helserett er et videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng, som går over ett år på deltid. Studiet passer for personer som arbeider på ulike områder innen helse- og omsorgstjenesten.

Opptakskrav og rangering

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert, med fire samlinger på Høgskolen i Innlandet. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling.

Emnene tas samlet og avsluttes med en 6-timers dagseksamen.

Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med jobbing i grupper. Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Vurderingsformer

Eksamensformen er en 6-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten.

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient og brukerrettighetsperspektiv. Det tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helse- og omsorgstjenesten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettens området, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helse- og omsorgstjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

  • Tema 1: Forvaltning og metode
  • Tema 2: Helsepersonellrett
  • Tema 3: Pasienter og brukeres rettsstilling

Kull

2021

Helserett - Obligatoriske moduler
Studiepoeng År 1