Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

BEREDSKAP Risiko, sårbarhet og beredskap

Navn på fag/studieplan

Risiko, sårbarhet og beredskap

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som samlingsbasert deltidsstudium over to semestre.

Bakgrunn for studiet

Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap gir kompetanse i å forebygge kriser, og i å etablere beredskap for å håndtere situasjonen optimalt, dersom uønskede hendelser likevel inntreffer. Studiet inngår i høgskolens studietilbud knyttet til beredskapsledelse og krisehåndtering.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om ledelsens rolle i forhold til risiko, sårbarhet og beredskap i en organisasjon
 • har kunnskap om elementer i systemet for sikkerhetsstyring (HMS)
 • har kunnskap om risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS) og trusler mot samfunnet
 • har kunnskap om hvordan planlegging av beredskap og krisehåndtering skjer i praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • har evne til å vurdere kritisk arbeidet til ledelsen med risiko, sårbarhet og beredskap
 • kan bruke verktøy for å analysere risiko (ROS)
 • kan lage en plan for beredskap og håndtering av kriser

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan forebygge kriser i organisasjoner
 • kan redusere konsekvensene av kriser ved håndteringen

Målgruppe

Studiet er et deltidsstudium som henvender seg til ansatte i offentlig og privat sektor med ansvar for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for arbeid med beredskapsplanlegging. Studiet skal gi spesifikk kompetanse i bruk av analyseverktøy for å vurdere sårbarhet og estimere risiko.  

Risiko, sårbarhet og beredskap kan inngå som en del av en Bachelorgrad. Studiet er, sammen med Årsstudium i krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet, godkjent som faglig fordypning i en såkalt ”fri” bachleorgrad (i hht Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2).

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, case, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppeøvinger og individuelt arbeid.  

Vurderingsformer

Vurderingsformen som benyttes i emene er skriftlig, individuell hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen. Hvis ikke annet er oppgitt, benyttes graderte bokstavkarakterer fra A - F, med E som laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Utveksling av studenter og forskere/gjesteforelesere til eller fra utlandet er ikke planlagt for dette studiet.

Sist revidert

01.10.2014

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

 Høgskolebiblioteket tilbyr kurset ”Kilder og kildebruk” til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse.  

Andre ressurser fra Høgskolebiblioteket:

 • Fronter-rom ”Biblioteket” (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til ”Kilder og kildebruk”, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse
 • Bibliotekets studiehjelpside:
  http://www.hihm.no/Hovedsiden/Bibliotek/Studiehjelp

Studiets oppbygging og innhold

Risiko, sårbarhet og beredskap er et samlingsbasert studium som gjennomføres over ett studieår. I hvert semester vil det bli gjennomført tre til fire samlinger, og hver samling vil gå over to til fire dager med praktisk og teoretisk gjennomgang av fagstoffet. Under samlingene blir det også lagt opp til erfaringsutveksling mellom studentene.

Hovedelementet i studiet er beredskapsarbeid som tar opp organisasjoners omgivelser, struktur, kultur og virkemåte.I tillegg vil det inngå forhold som hemmer og fremmer beredskapskulturer, strategier i beredskapsarbeidet, bruk av analyseverktøy og tilhørende beredskapsanalyse og beredskapsplanlegging. Mot slutten av studiet vil studenten få praktisk innsikt i organisering av kriseberedskap.

 

Kull

2021

Studiets oppbygging
Studiepoeng År 1