Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

BARLL Bachelor i reiselivsledelse

Navn på fag/studieplan

Bachelor i reiselivsledelse

Studiepoeng

180

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om reiselivsproduksjon, markeder, markedsføring og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • har kunnskap om hvordan en destinasjon bør utvikles.
 • har kunnskap om hvordan man arbeider med innovasjons- og utviklingsprosesser i bedrifter og nettverk.
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan delta aktivt i prosesser for å utvikle destinasjoner og destinasjonsprodukter.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.  
 • kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper.

Målgruppe

Er du interessert i å arbeide med markedsføring, salg og utvikling av reiselivsdestinasjoner og reiselivsbedrifter, kan bachelor i reiselivsutvikling være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Reiselivsnæringen vokser hurtig og er i rask utvikling pga. nye kommunikasjonskanaler, nye markeder og en bedre infrastruktur.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeidet med utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige attraksjoner og destinasjoner. Her kombineres innsikt fra reiselivs-, og  opplevelsesproduksjon, markedsføring, salg, økonomi og innovasjon/nyskapning.

Se studiene i reiseliv sin promoteringsside på Facebook.

Bli med i Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og møt studenter, ansatte og søkere.

Praksis

Studiet legger vekt på å kombinere teori med praktiske tilnærminger. I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. I tredje studieår tilbys et eget praksisemne hvor studenten arbeider med oppgaver i en reiselivsvirksomhet i 6 uker.

Jobbmuligheter:

Etter endt utdanning er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i/med:

 • Drifts- og ledelsesoppgaver i destinasjonsselskaper
 • Produktpakking og salg i reisearrangørvirksomhet
 • Arbeid med reiselivs- næringsutvikling i fylkeskommuner og primærkommuner
 • Salg og markedsarbeid i opplevelsesbedrifter og attraksjoner
 • Rådgivningsarbeid
 • Ulike stillinger i overnattingsbedrifter inkl. hotellkjeder
 • Ulike driftsoppgaver i museumssektoren

Du er kvalifisert for mange jobber innen markedsarbeid og salg  innenfor tjenesteytende sektor generelt. Viktigste arbeidsoppgaver i en undersøkelse som kartla yrkeskarrieren til  kandidater fra BA Reiselivsledelse på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer var; salg, markedsføring, produktutvikling og prosjektarbeid.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon, Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse, og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Studiet gir også mulighet for opptak til andre masterstudier i inn- og utland.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Søkere som har bestått Årsstudium i reiseliv og turisme får godskrevet dette. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet kombinerer teoretiske kunnskaper fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning. Studiet har varierte arbeids- og evalueringsformer. Ved siden av forelesninger bruker vi veiledning, case, seminarer og workshops i undervisningsopplegget. Vi har arbeidskrav i de fleste emner.

Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldene på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Gjesteforelesere vil også benyttes for å illustrere og virkeliggjøre de ulike arbeidssituasjonene studentene må forventes å beherske. I tillegg kan gjesteforelesere bidra med spisskompetanse innen bestemte fagområder og temaer.

Vurderingsformer

Det brukes ulike eksamenformer, dvs. en blanding av skole- og hjemmeeksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I tillegg er det enkelte innføringsemner der det legges vekt på at studentene har kunnskap om utviklingsprosesser. I disse tilfellene er det valgt hjemmeeksamen av en mer analytisk karakter. I tillegg er det lagt opp til hjemmeeksamener i andre emner senere i studiet der hjemmeeksamen vil gi studentene større mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet ved en flerdagers hjemmeeksamen enn ved en skoleeksamen.

Internasjonalisering

Studentene har muligheten til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. Høgskolen i Innlandet har for tiden utvekslingsavtaler med universiteter i Finland, Latvia, England, Tyskland, Østerrike, Spania, Tyrkia, Australia, Hawaii og De Arabiske Emirater.

Som alternativ til utenlandsopphold, kan studentene velge emner tilsvarende 30 studiepoeng fra den tilbudte emneporteføljen over valgemner. Her kan studentene rådføre seg med studieveiledere og studieprogramansvarlig om sammensetning av valgemner.

Høgskolen i Innlandet har avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved to institusjoner i Tyskland. Studenter fra disse institusjonene kan ta sitt andre studieår her og alle emner går da på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder og bruke disse på riktig måte bl.a. ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte.

Studiets oppbygging og innhold

Første semester tar for seg emnene innføring i reiseliv, markedsføring og attraksjons- og opplevelsesutvikling. I andre semester fortsetter studiet med verktøyfag som prosjektledelse, organisasjonsfag og regnskap/budsjettering. Prosjektledelse gir en grundig innføring i prosjektarbeid og omhandler styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen.

I emnet reiseliv som verdiskaper i tredje semester gis innsikt i de ulike reiselivsnæringenes økonomiske betydning. Dette er sammen med foretaksstrategi viktige støttefag for den faglige spissingen som hovedsakelig skjer siste studieår. Reisearrangørvirksomhet og pakkereiser har et særlig fokus i studiet blant annet gjennom emnet pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs- og opplevelsesprodukter går i tredje semester. Dette emnet omhandler også passasjerenes juridiske rettigheter hjemlet i pakkereiseloven.

I fjerde semester velger studentene valgbare emner fra høgskolens emneportefølje eller fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland. Samarbeid, strategi, destinasjonsmarkedsføring, innovasjon/nyskapning og utvikling av tjenester er tematiske byggeklosser i emnet destinasjonsutvikling som går i femte semester sammen med emnet tjenestelogikk.  I femte semester tilbys også emnet samfunnsvitenskapelig metode.

I første del av 6. semester skal 15 studenter ut i praksis i en reiselivsvirksomhet. Studentene velges ut med utgangspunkt i karakterer og personlig intervju. Praksisemnet skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over den teorien de har tilegnet seg og betrakte teorien i forhold til opplevd praksis. Studenter som ikke tar praksisemne gis tilbud om emnene etikk og samfunnsansvar og økonomiske effekter av arrangementer.  I sjette semester skriver studentene sin bacheloroppgave knyttet til utdanningens hovedtematikk.

Kull

2021

Emnetabell Bachelor i reiselivsledelse
Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Noen aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3