Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

BAPSY Bachelor i psykologi

Navn på fag/studieplan

Bachelor i psykologi

Studiepoeng

180

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om menneskets psykologiske utvikling
 • har kunnskap om samspillet mellom menneskets tenkning, følelser, intensjoner og adferd
 • har kunnskap om menneskelig samspill innenfor grupper, organisasjoner, sosiale og tekniske systemer og med våre økologiske omgivelser
 • kan bedømme den faglige og metodiske kvaliteten i faglitteraturen
 • har kunnskap om psykologiske mekanismer som påvirker menneskers fungering innen områder som læring, helse, motivasjon, og kognisjon
 • kan redegjøre for hvordan individuelle (biologiske, kognitive), sosiale (grupper, samfunnsmessige, kulturelle), og miljømessige (økologiske) faktorer påvirker grupper og individer
 • kjenner til viktige etiske problemstillinger tilknyttet fagfeltet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan drøfte psykologiens relevans for andre faglige og vitenskapelige disipliner
 • har grunnleggende ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • kan gjennomføre undersøkelser/tester på individ- og gruppenivå
 • kan analysere og anvende resultater fra gjennomførte undersøkelser/tester
 • kan utarbeide tiltak rettet mot individer eller grupper
 • kan lese og forstå fagets originallitteratur
 • kan formidle/presentere forskningsbasert viten både skriftlig og muntlig

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om forsknings- og vitenskapsetikk, kjenner til relevante etiske problemstillinger og kan gjøre egne etiske vurderinger.
 • har god og selvstendig forståelse og vurdering av faglige, metodiske og forskningsetiske problemstillinger
 • har evne til kritisk refleksjon over egne valg, fremgangsmåter og faglige prestasjoner i forhold til områdets teori og empiri
 • kan integrere teori, metodikk og data i en helhetlig forståelse og sette dette inn i en faglig sammenheng
 • har profesjonelle fagetiske holdninger i faglig og forskningsmessig sammenheng
 • kan gi en reflektert, nyansert og kritisk vurdering av teoretisk, metodisk og praktisk kunnskap innen psykologiske fag

Målgruppe

Psykologi handler om menneskers opplevelser, tanker, følelser og adferd. Vi er individer, men vi opptrer også i sosiale sammenhenger. Som student vil du lære om begge disse sidene ved mennesket.

Høgskolen i Innlandet er den eneste høgskolen i Norge som tilbyr et bachelorstudium i psykologi som tilfredsstiller internasjonale krav til Bachelor of Science in Psychology: En ren psykologiutdanning som dekker alle psykologiske kjernefag og har mye praksisundervisning.

Med den praktiske undervisningen i form av blant annet psykologiske tester og laboratorieøvelser skiller dette psykologistudiet seg fra andre bachelorstudier i psykologi i Norge.  Du deltar på 136 timer praktisk seminarundervisning og 512 timer forelesninger. Individuell veiledning kommer i tillegg.

Med en bachelor i psykologi fra Høgskolen i Innlandet får du en mulighet til å arbeide innen det psykologiske fagfeltet på mange ulike områder i samfunnet. For eksempel helse- og sosialarbeid som miljøterapeut, organisasjons- eller markedsarbeid i næringslivet, undervisning eller saksbehandling innen offentlig virksomhet.

Ønsker du å bli psykolog, må du ta profesjonsstudiet ved et universitet eller et masterstudie i klinisk psykologi i utlandet som tilfredsstiller kravene til autorisasjon i Norge (for eksempel kandidatutdannelsen i psykologi i Danmark).

Delstudier i utlandet

Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Videre studier
Høgskolen i Innlandet tilbyr master i miljøpsykologi.

Du har mulighet til å søke opptak til psykologutdanning i utlandet, bl.a i Danmark og Storbritannia. HINN kan ikke garantere at du får autorisasjon til å praktisere som psykolog i Norge hvis du studerer i utlandet, men EØS-avtalen forplikter norske myndigheter til å gi personer med autorisasjon i et annet EU-/EØS-land autorisasjon også i Norge. Det er derfor veldig viktig at du forsikrer deg om at din utdanning i et EU-/EØS-land gir deg autorisasjon til å praktisere som klinisk psykolog i det landet du tar utdanningen din i. Hvis du studerer utenfor EU-/EØS-området vil norske myndigheter vurdere om utdanningen din er tilstrekkelig lik den norske profesjonsutdanningen. Vi anbefaler i så fall at du holder nær kontakt med de norske profesjonsutdanningene for å forsikre deg om dette. Du kan også søke til masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelorstudiet kan også gi muligheter til videreutdanning innenfor ulike mastergrader i psykologi eller andre fag. Bachelorstudiet kvalifiserer ikke til å praktisere som psykolog.

Bachelor i psykologi og minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til master i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Bachelorstudiet har disse lære- og undervisningsformene:

Forelesninger: Obligatoriske forelesninger og/eller seminarer forekommer i flere emner. Forelesningene er muntlig formidling av fagstoff fra foreleser til større plenumsgrupper. Forelesningene kan være konsentrert til få dager eller fordelt utover flere uker. Til forelesningene kan det også høre øvelser, gruppediskusjoner o.a. 

Problembasert læring og gruppeundervisning: Dette kan være i form av gruppeveiledete seminarer, en dialogisk formidling av fagstoff hvor både faglærer og gruppen selv har delansvar for læreprosessen, eller presentasjon og gruppe-diskusjon av studenters skriftlige arbeider og hvor faglærer har et særlig veiledningsansvar. Gruppeundervisningen kan være fordelt over hele semesteret eller konsentrert til perioder. Ferdighets og anvendte aspekter ved psykologien vil naturlig høre hjemme her.

Prosjektarbeid: Mindre skriftlig arbeid basert på selvvalgt tema innen hvert emne. Studentene arbeider med dette gjennom hele semesteret og leverer innen fastsatte tidsfrister. Emneansvarlig faglærer spesifiserer nærmere den formelle oppbyggingen av arbeidet. Godkjent prosjektarbeid er et eksamenskrav (mappe; se eksamensformer).

Veiledning faglærer. Lærer veileder studenter individuelt eller i grupper. Dette vil vesentlig være skriftlige arbeider og øvelser.

Studentveiledning: Studenter veileder medstudenter. En del av prosessen med prosjektarbeidet.

Nettundervisning: Undervisning som gis over internett. Canvas er innført som læreprogram ved HINN og alle studenter får tilbud om opplæring i bruk av programmet. Det gis også individuell veiledning/opplæring etter behov. Nettundervisning omfatter forelesninger (notater, bilder, illustrasjoner og lignende), faglærerbasert veiledning individuelt og grupper (elektroniske klasserom), diskusjonsfora, kunnskapsprøver/ tester som ligger på nettet og mye annet fag- og undervisningsrelatert stoff som er lagt ut på Canvas.

Semestersyklus
Semesteret er oppdelt i ulike arbeidssykluser med ulike læringsformer og kan variere noe med de ulike emner. Ordinær semestersyklus er følgende: 1) forelesninger, 2) individuelle studier, PBL-gruppe-undervisning, 3) prosjektarbeid/ veiledning

Krav til internprogresjon
Studiet har forkunnskapskrav. Se de enkelte emnebeskrivelsene for hva slags forkunnskaper som eventuelt kreves.

Vurderingsformer

Det er forskjellige eksamensformer: skriftlig skoleeksamen som kan ha flervalgsoppgaver, kortsvaroppgaver og/eller langsvarsoppgaver, muntlig eksamen, hjemmeeksamen og prosjektarbeid.
Det benyttes bokstavkarakter etter følgende skala: A, B, C, D, E og F (ikke bestått). Vurderingsformene kan være noe forskjellig fra emne til emne.

Internasjonalisering

Studenten kan ta et studieopphold i utlandet i 5. semester. Høgskolen i Innlandet er med i utvekslingsprogrammet Erasmus (for studier i EU-land) og Nordplus (for studier i Norden) og har også andre samarbeidsavtaler innen flere av høgskolens studier. Du kan også reise uavhengig av høgskolens avtaler.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Studiets oppbygging og innhold

Bachelorstudiet i psykologi er et 3-årig studium som søker å gi en generell og bred innføring i psykologi, faglig og metodisk kunnskap og mer fordypende innsikt i psykologiens basaldisipliner. Sentralt er økt kunnskap om menneskets utvikling, samspillet mellom menneskets tenkning, følelser, intensjoner og adferd og menneskelig samspill innenfor grupper, organisasjoner, sosiale og tekniske systemer og med våre økologiske omgivelser. Det er også viktig å integrere teoretiske og enkelte anvendte aspekter ved psykologi i kombinasjon med grunnleggende metodiske og ferdighetsmessige aspekter.

Kunnskapstilegnelse og oppøvelse i kritisk og selvstendig tenkning er sentralt. Dette gjøres bla.a. gjennom studium og diskusjon av ulike teoretiske og faglige perspektiver på samme fenomen, og gjennom aktivt å søke å anvende ulike perspektiver i analyse og beskrivelse av fenomenene.

Bachelorstudiet har en faglig progresjon. Første studieår gir en generell innføring i faget psykologi, psykologiens historie, generell metodologi og grunnleggende kunnskap om menneskets sosiale samspill i grupper, organisasjoner og kulturer.

Andre året består av en kombinasjon av noen disiplinfag, inkludert grunnleggende ferdighetstrening, samt videreføring av metode.

Tredje og siste studieår består av flere disiplinfag og avsluttes avsluttes med et større, skriftlig arbeid, bacheloroppgaven.

Bachelor i psykologi over 3 år er sammensatt slik:

 1. Første året består av totalt 60 SP; Innføring i generell psykologi og psykologiens historie (20 SP), Psykologiens forskningsmetoder I (10 SP) og Sosialpsykologi (10 SP). Examen Philosophicum (10 SP) og Examen Facultatum (10 SP). Både Ex.Phil og Ex.fac. er spesielt utviklet for psykologistudiet.
 2. Andre året består Utviklingspsykologi (15 SP) og Psykologiske forskningsmetoder II (15 SP) på høsten og biologisk psykologi (10 sp), kognitiv psykologi (10 sp) og helse og miljøpsykologi (10 sp) på vårsemesteret.
 3. Tredje året består av Arbeids- og organisasjonspsykologi (15 sp) og Personlighetspsykologi (15 sp) på høsten og pedagogisk psykologi (10 sp), abnormalpsykologi (10 sp) og bacheloroppgaven (10 sp) på vårsemesteret.

Emner som er forkunnskapskrav for andre emner må være bestått før en kan gå videre i studieløpet. Det vil fremgå av emnebeskrivelsen hvis emnet har forkunnskapskrav.

Kull

2021