Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

BAMLT Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

Navn på fag/studieplan

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

Studiepoeng

180

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om opplevelsesproduksjon, kreative prosser, marked og markedsføring.
 • har kunnskap om bedriftsetablering.
 • har kunnskap om hvordan man utvikler, planlegger og gjennomfører ulike events og arrangementer.
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utvikle, bidra og lede gjennomføringen av arrangementer og events.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.

Målgruppe

Er du interessert å arbeide med planlegging, utvikling og tilrettelegging for verdifulle opplevelser innen reiseliv? Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (BAMLT) gir deg en utdanning innen markedsføring og ledelse med hovedfokus på utvikling og drift av turismeopplevelser kan da være et utdanningsalternativ for deg.

Utdanningen gis en bred og grundig innføring i fagområder knyttet til arbeidet med ideutvikling, planlegging og drift av en opplevelsesbedrift samt planlegging, organisering og ledelse av arrangementer og events. I studiet kombineres innsikter fra opplevelsesproduksjon, prosjektstyring, markedsføring, bedriftsøkonomi og innovasjon/nyskapning. Entrepenørskap er en integrert del av studiet. 

Se studiene i reiseliv sin promoteringsside på Facebook.

Bli med i Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og møt studenter, ansatte og søkere.

Praksis

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes ferdigheter. Relevante gjesteforelesere fra næringen bidrar til at undervisningen er dagsaktuell.

Dobbeltgrad og mulighet for delstudier i utlandet

Høgskolen i Innlandet  har avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved to institusjoner i Tyskland. Studenter fra disse institusjonene kan ta sitt andre studieår ved Høgskolen i Innlandet og alle emner går da på engelsk.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i/med:

 • Arrangementer og arrangementsselskaper
 • Utviklings- og markedsarbeid ved attraksjoner
 • Drift og utvikling av aktivitetstilbud i overnattings- og aktivitetsbedrifter
 • Rådgivningsarbeid
 • Starte eget foretak innenfor opplevelser

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon, Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse, og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Studiet gir også mulighet for opptak til andre masterstudier i inn- og utland.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Søkere som har bestått Årsstudium i reiseliv og turisme får godskrevet dette. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet kombinerer teoretiske kunnskaper fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning. Studiet har varierte arbeids- og evalueringsformer. Ved siden av forelesninger bruker vi veiledning, case, seminarer  og workshops i undervisningsopplegget. Vi har arbeidskrav i de fleste emner.

Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldene på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Gjesteforelesere vil også benyttes for å illustrere og virkeliggjøre de ulike arbeidssituasjonene studentene må forventes å beherske. I tillegg kan gjesteforelesere bidra med spisskompetanse innen bestemte fagområder og temaer.

Vurderingsformer

Det brukes ulike eksamenformer, dvs. en blanding av skole- og hjemmeeksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I tillegg er det enkelte innføringsemner der det legges vekt på at studentene har kunnskap om utviklingsprosesser. I disse tilfellene er det valgt hjemmeeksamen av en mer analytisk karakter. I tillegg er det lagt opp til hjemmeeksamener i andre emner senere i studiet der hjemmeeksamen vil gi studentene større mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet ved en flerdagers hjemmeeksamen enn ved en skoleeksamen.

Internasjonalisering

Høgskolen i Innlandet  har avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved to institusjoner i Tyskland. Studenter fra disse institusjonene kan ta sitt andre studieår ved Høgskolen i Innlandet og alle emner går da på engelsk.

Studentene har også muligheten til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. Høgskolen i Innlandet har for tiden utvekslingsavtaler med universiteter i Finland, Latvia, England, Tyskland, Østerrike, Spania, Tyrkia, Australia, Hawaii og De Arabiske Emirater.

Som alternativ til utenlandsopphold, kan studentene velge emner tilsvarende 30 studiepoeng fra den tilbudte emneporteføljen over valgemner. Her kan studentene rådføre seg med studieveiledere og studieprogramansvarlig om sammensetning av valgemner.

Internasjonalt kontor ved Høgskolen i Innlandet vil koordinere tilbudet om å ta ett semester i utlandet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Studiets oppbygging og innhold

Første semester tar for seg emnene innføring i reiseliv, markedsføring og attraksjons- og opplevelsesutvikling. I andre semester fortsetter studiet med verktøyfag som prosjektledelse, organisasjonsfag og regnskap/budsjettering. Prosjektledelse gir en grundig innføring i prosjektarbeid og omhandler styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen.

I tredje semester tilbys de fire emnene digital markedsføring, bedriftsøkonomisk analyse, innovasjon og foretaksstrategi som alle er relevante verktøyfag.

I fjerde semester velger studentene valgbare emner fra høgskolens emneportefølje eller fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland.

I studiets tredje år  føres studentene videre i studiets hovedtema som er utvikling av attraktive opplevelsestilbud gjennom emnene entreprenørskap og bedriftsutvikling,  event  management og den avsluttende bacheloroppgaven.  I femte semester tilbys emnet samfunnsvitenskapelig metode.

I sjette semester gis ved siden av bacheloroppgaven tilbud om emnene etikk og samfunnsansvar og økonomiske effekter av arrangementer. 

Studiet kombinerer teoretiske kunnskaper fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning.

Kull

2021

Emnetabell
Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Noen aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3