Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

ÅRINTHIS Årsstudium i internasjonale studier med historie

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i internasjonale studier med historie

Studiepoeng

60

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner til sentrale begreper og teorier for å forstå noen bestemte særtrekk ved dagens internasjonale system.
  • har innsikt i viktige internasjonale institusjoner og deres plass i det internasjonale systemet.
  • kjenner til årsaker til verdenskrigene og krigenes forløp samt fremveksten av ekstreme ideologier.
  • kjenner til grunnleggende vitenskapshistoriske og vitenskapsteoretiske spørsmål.

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan søke etter faglige kilder og vurdere kvaliteten på ulike kildetyper, særlig forskjellene mellom primær- og sekundærkilder.
  • kan bruke ulike teknikker og tradisjoner i fortolkningen av tekster (hermeneutikken).
  • har et bevisst forhold til behovet for språklig presisjon i sine egne arbeider, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan samarbeide om faglige oppgaver og gjøre vurderinger av andres arbeider.
  • kan anvende faglige begreper for å forklare utvalgte historiske og internasjonale temaer.

 

Målgruppe

Årsstudiet gir innsikt og politisk introduksjon til å forstå fremveksten og organiseringen av verden slik den fremstår i dag. Studiet passer for deg som ønsker en introduksjon til temaene, eller finne ut om internasjonale studier med historie er noe for deg. Årsstudiet er et flerfaglig studium som baserer seg på fagene historie og statsvitenskap. Studiet tar for seg sentrale teorier, begreper og institusjoner i internasjonal politikk. Studiet omhandler også de to verdenskrigene samt fredsbestrebelsene og fremveksten av ekstremistiske ideologier i mellomkrigsperioden. Studiet gir også grunnleggende innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, språk og argumentasjon, samt vitenskapsteori gjennom de studieforberedende fagene ex. phil. og ex. fac. I.

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i internasjonale studier med historie, søker opptak via Samordna opptak og får ved opptak godskrevet første studieår.

Les mer om studentlivet:

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et utpreget lesefag: Studentene må sette seg godt inn i pensumlitteraturen og den anbefalte tilleggslitteraturen. Forelesningene (normen er en dobbelttime fire dager pr. uke) er et viktig sammenbindende element i studiet. Her handler det ikke bare om å gjennomgå et fastsatt pensum, men vel så mye om å problematisere stoffet. Et viktig poeng er å bringe studentene i kontakt med forskningens verden, gjerne med basis i forelesernes egen forskning. De hovedsynspunktene som diskuteres i forelesningene inngår som del av det som tradisjonelt kalles pensum.

Trening i litteratursøking og selvstendig skriftlig framstilling står sentralt i studiet. Erfaringsmessig gir dennemåten å arbeide på godt læringsutbytte. I løpet av året skriver studentene fire hjemmeoppgaver over temaer godkjent av faglærerne, og med veiledning.

Vurderingsformer

 Se under den enkelte emnebeskrivelse for detaljer.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innenfor historie og internasjonale studier, og bruke disse på riktig måte bl.a ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek vil samarbeide om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet begynner med et obligatorisk todagersseminar, der formålet er å bli kjent, avklare gjensidige forventninger og å gi studentene en forberedelse til studiet.

Årsstudiet består studieforberedende fag (ex. phil. og ex. fac. I) på 15 studiepoeng og tre emner à 15 studiepoeng. De tre emnene er et introduksjonsemne til internasjonale studier, Internasjonal politikk og Verdenskriger og ekstremisme (perioden 1914–1945). De studieforberedende fagene og introduksjonsemnet fullføres i løpet av første semester.

Kull

2021

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier: Emnestruktur
Studiepoeng År 1