Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

VUNOAE Norsk som andrespråk for opplæring av voksne

Navn på fag/studieplan

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med mindre enn 30 studiepoeng norsk, og en for studenter med 30 studiepoeng eller mer. Norsk som andrespråk for opplæring av voksne, uten norsk, er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng. Anslått arbeidsmengde på et deltidsstudium på 30 studiepoeng er 20 timer per uke. Det er mulig å søke opptak til emne 1 «Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv» og avlegge eksamen i kun dette emnet. Emne 2 «Språkutvikling og andrespråksdidaktikk for voksne» forutsetter gjennomført emne 1.

Bakgrunn for studiet

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring for voksne. I rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 presenterer VOX en kartlegging av kompetansen til lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk. Her blir det dokumentert at en stor andel ikke har utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Hele 20 % har verken formell utdanning i norsk eller norsk som andrespråk. Disse forholdene er bakgrunnen for at regjeringen i stortingsmeldingen Fra utenforskap til en ny sjanse signaliserer at det vil komme kompetansekrav for undervisningen. Dette studiet skal utvikle studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne, som ikke har norsk som førstespråk.

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskap om norsk språk og norsk i et kontrastivt perspektiv
  • har kunnskap om flerspråklighet, andrespråklæring og voksnes tilegnelse av norsk som andrespråk
  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor didaktisk tilrettelegging av voksnes språklæring på ulike arenaer, inkludert arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes andrespråksferdigheter
  • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes andrespråkslæring
  • kan samarbeide med miljøer, arbeidsliv og institusjoner på opplæringsstedet som del av opplæringen

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere i norskopplæring eller grunnskoleopplæring for voksne minoritetsspråklige, som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er relevant for arbeid med norskundervisning og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere, og det kan danne grunnlag for videre studier i norsk som andrespråk.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, og arbeide med norskopplæring eller grunnskoleopplæring for voksne etter introduksjonsloven.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens e-læringssystem, inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det fire obligatoriske samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, i løpet av studieåret. Den første samlingen i høstsemesteret går over tre dager. De øvrige samlingene går over to dager.

Vurderingsformer

 Mappeeksamen og individuell skriftlig rapport med justerende muntlig eksamen.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell norsk og internasjonal forskning på relevante fagfelt.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studentene bli gjort kjent med internasjonale perspektiver på andrespråkslæring, blant annet gjennom faglitteratur skrevet av forskere som representerer internasjonale fagmiljøer.

Sist revidert

25.10.2017

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, som til sammen skal sikre faglig og didaktisk kompetanse i norsk som andrespråk for undervisning av voksne innvandrere. I emne 1 «Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv» ligger hovedvekten på norsk språk og på voksnes språklæring i et andrespråksperspektiv, mens emne 2 «Språkutvikling og andrespråksdidaktikk for voksne» har fokus på det teoretiske og metodiske grunnlaget for andrespråksundervisning.

Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til studentenes arbeidsplass. Studentene arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til drøfting og deling av undervisningserfaringer.

Sentralt i studiet er et individuelt prosjekt der studentene får erfaring med å fordype seg i et selvvalgt tema ved å planlegge og gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Det gis veiledning av faglærer i tilknytning til prosjektet.

Kull

2020