Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

K2MAT2510 Matematikk 2 for 5.-10. trinn

Navn på fag/studieplan

Matematikk 2 for 5.-10. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er et videreutdanningstilbud i matematikk på Bachelornivå og tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere.

Studiet er et samlingsbasert deltidstudium med seks todagerssamlinger. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. I tillegg gis det inntil seks obligatoriske arbeidskrav.  De obligatoriske kravene må være godkjent for at studenten gis adgang til eksamen.

Bakgrunn for studiet

Studiet Matematikk 2 for ungdomstrinnet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Dette er en satsning for å styrke kompetansen til lærere som ønsker å undervise i matematikk i ungdomsskolen.

Gjennom kompetanse for kvalitet vil det være mulig å ta inntil 60 studiepoeng i matematikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten

 • har god undervisningskunnskap for ungdomstrinnet i alle hovedområdene i grunnskolens læreplan
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike formelle matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen for eksempel geometri, trigonometri, algebra, kombinatorikk og sannsynlighetsteori
 • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensialligninger og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om nasjonal prøve i regning og tilknytningen til den grunnleggende ferdigheten å regne
 • har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget
 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy og digitale læringsressurser kan brukes til faglig og fagdidaktisk støtte i arbeid med matematikkfaget
 • har kunnskap om utvikling og videreutvikling av elevers ferdigheter og begrepsdannelse i matematikk
 • har undervisningskunnskap knyttet til matematisk modellering, undersøkende matematikkundervisning og problemløsning

Ferdigheter
Studenten

 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring for både lavt- og høytpresterende elever
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan analysere resultater fra nasjonale prøver i regning med tanke på fagdidaktisk utviklingsarbeid
 • kan benytte matematikkunnskaper i arbeidet med regning som grunnleggende ferdighet
 • kan bruke digitale verktøy og digitale læringsressurser til faglig og fagdidaktisk støtte i matematikkundervisningen

Generell kompetanse
Studenten

 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • har forståelse for hvordan matematikk inngår og har betydning for elevens utdanningsløp og for menneskers hverdagsliv, kultur, yrkesliv og demokratiske deltagelse
 • kan bruke digitale verktøy i matematikkundervisningen sammen med elever, både som illustrasjon og i matematiske undersøkelser

Målgruppe

Lærere som underviser i matematikk i grunnskolen og som ønsker å undervise i matematikk på ungdomstrinnet, - og som har Matematikk 1, 5-10 eller tilsvarende fra før. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er relevant for å dekke den etterspurte faglige kompetansehevingen i matematikk for lærere i ungdomsskolen. Kurset kan inngå som en del av de 60 studiepoengene som kreves for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet.

Studiet kan også være en del av opptaksgrunnlaget for en planlagt master i realfagenes didaktikk ved Høgskolen i Hedmark.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5.-10. trinn. I tillegg kreves matematikk 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng), 30 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen eller tilsvarende. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med matematikkundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et samlingsbasert studium med tre samlinger à to dager per semester. Samlingene vil brukes til forelesninger, seminarer og arbeid med oppgaver i grupper eller individuelt.

Høgskolens studiestøttestysem benyttes i undervisningen. Her gis generell informasjon, oppgaver, leseveiledninger og faglige ressurser som artikler, videoer og animasjoner. Dette vil gi grunnlag for studentenes individuelle arbeid og gruppearbeid mellom samlingene.

Praksis

Det er ingen praksis i dette studiet.

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelsene.

Forskningsbasert undervisning

Det gis obligatoriske arbeidskrav knyttet til refleksjon over egen utvikling og undervisning sett i lys av nyere forskning. Se emnebeskrivelsene for flere detaljer.  

Internasjonalisering

Ikke aktuelt i dette studiet.

Sist revidert

22.09.2016

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget, og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke oppgis.

Ressurser fra Høgskolebiblioteket om kildebruk og referanseteknikk og informasjonskompetanse:

 • Fronter-rom «Biblioteket», tilgjengelig for alle studenter og ansatte, blant annet Power Point om «Kilder og kildebruk»
 • Bibliotekets studiehjelpside

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygd opp av to emner á 15 studiepoeng som det også er mulig å ta separat.

 • Tall, algebra og funksjoner, undervises i høstsemesteret.
 • Geometri, sannsynlighet og statistikk, undervises i vårsemesteret.

Kull

2020

Emnetabell
Studiepoeng År 1