Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

K2LSUVM Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige

Navn på fag/studieplan

Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng hver, og kan inngå i en bachelorgrad.
Undervisningen er organisert med to obligatoriske samlinger hvert semester. Hver samling går over to dager, og foregår på Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar. Den øvrige undervisningen er nettbasert, med bruk av høgskolen studiestøttesystemet.

Bakgrunn for studiet

I følge UNESCOS tall regner man med at det finnes cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor dette fagområdet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om andrespråkslæring
 • har kunnskap om litterasitet (literacy) og alfabetiseringspraksis i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om voksne uten skolegang som nå skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på skolen (schooling)
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier og lese- og skrivemetoder og utfordringene i lese- og skriveutviklingen når norsk er andrespråket
 • kjenner til ulike alfabet og ortografiske mønstre
 • har kunnskap om tanke- og kunnskapsutvikling på to språk
 • har kunnskap om å bruke flere språk i undervisningen (translanguaging)
 • har kunnskap om numeracy
 • har kunnskap om vurdering av lese-, skrive- og språkferdigheter
 • kjenner til egnete læringsressurser for unge og voksne minoritetsspråklige
 • har kunnskap om lese- og skriveopplæring (initial literacy) på digitale medier
 • har kunnskap om relevante læreplaner og rettigheter
 • har kunnskap om språktypologi og det norske språksystemet
 • har kunnskap om etiske perspektiver knyttet til undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tolke og forstå læreplanenes innhold og målsettinger
 • kan orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behovene de har nå
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i muntlig norsk uten at skrift er et sentralt redskap
 • kan planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i lesing og skriving for unge og voksne minoritetsspråklige uten skolegang
 • kan legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere læringsutbytte og arbeidsmåter sammen med deltakerne
 • kan vurdere tester og kartleggingsverktøy
 • kan vurdere lese- og skrive- og språkferdigheter og gi deltakerne konstruktive tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere unge og voksne med liten skolebakgrunn til skriftlig og muntlig språkbruk
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker elevenes/deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger
 • har forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og skriveopplæring på andrespråket for elever/deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg for lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever/deltakere på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, grunnskolen for voksne og voksenopplæringen. Studiet kan inngå som en del av kunnskapsdepartementets krav om 60 studiepoeng norsk.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert. I hvert semester er det to samlinger, hver på to dager. Samlingene er obligatoriske. Når det legges opp til bare to samlinger i hvert semester, er det forventet at studentene arbeider mye på egen hånd. På samlingene er det i hovedsak informasjon, forelesninger og ulike former for erfaringsutveksling. Drøfting og refleksjon over eget undervisningsarbeid er en viktig del av studiet.

Studiet benytter høgskolens studiestøttestysem. Dette fungerer som informasjonsbase mellom faglærere og studenter. På det nettbaserte studiestøttesystemet legges det også ut nettforelesninger, og det opprettes diskusjonsforum hvor både studenter og faglærere kan delta.

Det utarbeides en detaljert studie/undervisningsplan som inneholder tidspunkter for samlingene, emner for forelesninger på samlingene, forslag til leseplan, datoer for innlevering av tekster, nettseminarer og nettforelesninger. Studiestedet søker å gi studentene en oversiktlig og hensiktsmessig studiestruktur å forholde seg til. Studie/undervisningsplanen blir utlevert på første samling.

Det er ikke knyttet eksplisitt praksis til studiet, men studentene får praksisrelaterte oppgaver underveis i studiet (se under). Dersom studentene ikke har egne elever/deltakere, må de kontakte en skole som har minoritetsspråklige unge eller voksne med liten skolebakgrunn, for å innhente data til oppgavene sine. Studiestedet kan i visse tilfeller være behjelpelig med å opprette denne kontakten.

Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til hvert arbeidskrav. De obligatoriske arbeidskravene bidrar til å gi studentene jevn faglig progresjon gjennom semesteret og sikrer at studentene når læringsutbyttene. Arbeidskravene kan være skriftlige rapporter og fagtekster og deltakelse i diskusjonsforum på Fronter. Arbeidskravene beskrives under hvert emne.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, prosjektrapport og muntlig eksamen. Se nærmere beskrivelse under hvert emne.

Forskningsbasert undervisning

I undervisningen møter studentene lærere som også er aktive forskere. Dette sikrer at studentene gis den mest oppdaterte undervisningen innen feltet. Forskningsbasert materiale som vitenskapelige artikler er en del av pensum i studiet. Studentene skal også selv gjøre et utviklingsarbeid som del av studiet.

Internasjonalisering

Deler av pensum er skrevet av internasjonale, anerkjente forskere.

Sist revidert

25.10.2017

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene utvikler ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se nettsidene til Høgskolen i Hedmark. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 8.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige kombinerer faglige og fagdidaktiske kunnskaper relevante for lærere som underviser unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn. Studentene skal både få innsikt i kunnskaper om utviklingen av språk- lese og skriveferdigheter for unge og voksne, og praktisk innsikt i hvordan en kan arbeide med elevgruppen.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, med separate eksamener:

 • Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige 1
 • Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige 2

Kull

2020