Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

K2ENG217 Engelsk 2 for 1.-7. trinn

Navn på fag/studieplan

Engelsk 2 for 1.-7. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: Literature, Culture and Teaching English og Working with Oral and Written Texts. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Studiet er nett- og samlingsbasert, med seks obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. I tillegg organiseres et ukelangt studieopphold i York. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem.

Bakgrunn for studiet

Engelsk har status som internasjonalt språk og er et sentralt skolefag med obligatorisk undervisning på alle trinn i grunnskolen. Det stilles høye krav til engelsklæreren både som språkmodell, språkpedagog og veiviser inn i engelskspråklig litteratur og kultur.

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet, og hever lærernes kompetanse i engelsk språkbruk, samt bidrar positivt til fag- og læringsmiljøet på deres arbeidsplass. Studiet har fokus på undervisning for 1.-7. trinn og vektlegger både studentenes egen språkutvikling i engelsk, og hvordan de kan stimulere elevenes språkutvikling.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om engelskspråklig litteratur og kultur med fokus på barnelitteratur og hvordan man kan bruke tekster i undervisning
 • har kunnskap om hvordan skriftlige og muntlige tekster kan brukes i engelskundervisning
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser i skolen
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdighet:

Kandidaten

 • har meget god praktisk språkferdighet i engelsk
 • kan treffe begrunnede valg ut fra tilegnede kunnskaper om språklæring og kultur og erfaringer med fagdidaktikk
 • kan reflektere over og videreutvikle egen praksis

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere på 1. til 7. trinn med minst 30 studiepoeng i engelsk i sin utdanning.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt kompetanse i engelsk språkferdighet og fagdidaktikk for lærere på 1. til 7. trinn.

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på barnetrinnet og minst 30 studiepoeng i engelsk. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Innhold og arbeidsmåter er stor grad knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Samtidig gir studiet faglig fordypning og utvikler studentenes egen kompetanse og ferdigheter i engelsk. Gjennom øvingsoppgaver og obligatoriske oppgaver får studentene planlegge og/eller prøve ut forskjellige arbeidsmåter innenfor faget. Studentene arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til å reflektere over hvordan ulike arbeidsmåter og læringsformer fremmer egen læring. Utenom de organiserte samlingene forutsettes det at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium, gjennom arbeid med medstudenter og gjennom høgskolens studiestøttesystem. Arbeidskravene omfatter pedagogisk bruk av IKT og kunnskapsdeling i eget kollegium. Elevvurdering er en integrert del av innholdet i studiet. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Studentene skal bruke engelsk aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med faglærere og medstudenter. Det forventes at studentene kommer forberedt til planlagt undervisning.

 

Vurderingsformer

Individuell utviklingsoppgave og individuell mappeeksamen.

Internasjonalisering

Høgskolen arrangerer et ukelangt studieopphold i York. Ved oppholdet får studentene utført ett av sine obligatoriske arbeidskrav. Studenter som ikke deltar på turen til York må utføre dette arbeidskravet hjemme.

 

 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studienter har en kristisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, med separate eksamener:

 • Literature, Culture and Teaching English
 • Working with Oral and Written Texts

Kull

2020

Emnetabell
Studiepoeng År 1