Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

K2ENG1510 Engelsk 1 for 5.-10. trinn

Navn på fag/studieplan

Engelsk 1 for 5.-10. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: English in Use og Teaching and Learning. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Studiet er nett- og samlingsbasert med seks obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. I tillegg organiseres et ukelangt studieopphold i York. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem.

Bakgrunn for studiet

Engelsk har status som internasjonalt språk, og stadig mer mellommenneskelig kontakt foregår på engelsk. Samtidig er engelsk et viktig skolefag i Norge, med obligatorisk undervisning på alle trinn i grunnskolen, og det stilles høye krav til engelsklæreren både som språkmodell, språkpedagog og som veiviser inn i engelskspråklig litteratur og kultur.

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og hever lærernes kompetanse i engelsk språkbruk, samt bidrar positivt til fag- og læringsmiljøet på deres arbeidsplass. Studiet har fokus på undervisning for 5.-10. trinn og vektlegger både deltakernes egen språkutvikling i engelsk, og hvordan de kan stimulere elevenes språkutvikling.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:
Kandidaten

  • har kunnskap om det engelske språkets struktur og hvordan man kan bruke denne kunnskapen i undervisningen
  • har kjennskap til engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og andre kulturuttrykk
  • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdighet:
Kandidaten

  • har god praktisk språkferdighet i engelsk
  • har gode teoretiske kunnskaper om engelsk språkstruktur
  • kan reflektere over valg av litterære tekster tilpasset målgruppen
  • kan analysere, reflektere og treffe begrunnede fagdidaktiske valg ut fra tilegnede kunnskaper om språk, kultur og fagdidaktikk

Generell kompetanse:
Kandidaten

  • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse, med evne til å reflektere over og utvikle egen læring og praksis

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere som er i arbeid på trinnene 5 – 10 i grunnskolen, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk i sin utdanning.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt kompetanse i engelsk språkferdighet og fagdidaktikk for lærere på 5. til 10. trinn.

Søkere som har en bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag, kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet og fordype seg ytterligere i engelsk.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Innhold og arbeidsmåter vil i stor grad være knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Samtidig skal studiet gi faglig fordypning og utvikle deltakernes egen kompetanse og ferdigheter i engelsk. Gjennom øvingsoppgaver og obligatoriske oppgaver får deltakerne planlegge og/eller prøve ut forskjellige arbeidsmåter innenfor faget. Deltakerne arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til å reflektere over hvordan ulike arbeidsmåter og læringsformer fremmer egen læring. Utenom de organiserte samlingene forutsettes det at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium, gjennom arbeid med medstudenter og gjennom høgskolens studiestøttesystem.Arbeidskravene omfatter pedagogisk bruk av IKT og kunnskapsdeling i eget kollegium. Elevvurdering vil være en integrert del av innholdet i studiet. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Studentene skal bruke engelsk aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med faglærere og medstudenter. Det forventes at studentene kommer forberedt til planlagt undervisning.

 

Vurderingsformer

Muntlig eksamen og individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Internasjonalisering

Høgskolen arrangerer et ukelangt studieopphold i York. Ved deltagelse får studentene utført ett av sine obligatoriske arbeidskrav. Studenter som eventuelt ikke deltar på turen til York må utføre dette arbeidskravet hjemme.

Sist revidert

25.10.2017

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studienter har en kristisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

  • English in Use
  • Teaching and Learning English

 

Kull

2020

Emnetabell
Studiepoeng År 1