Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

VUKOGTER Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv

Navn på fag/studieplan

Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv

Studiepoeng

10

Studiets nivå og organisering

Studiet går over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng. Studiet er nett og samlingsbasert.

Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet tilbyr et utdanningstilbud i grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv som oppdragsstudium. Det fokuseres på forebyggende tilnærming og motivasjon til egenmestring for mennesker som studentene møter i sin arbeidssituasjon. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis. Det vil derfor legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet og det forutsetter at studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om teorigrunnlaget for kognitiv terapi
  • har oversikt over forskningsgrunnlaget i kognitiv terapi
  • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper / holdninger i kognitiv terapi og MI (Motiverende intervju)

 

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan anvende grunnleggende prinsipper fra kognitiv terapi og MI i arbeidssituasjon 
  • kan kritisk vurdere og analysere egne ferdigheter i samtaler
  • kan vurdere når kognitiv terapi og MI er relevant å bruke i samtaler 

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • kan anvende kognitiv terapi selvstendig i arbeid med mennesker i et forebyggende perspektiv  

Målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor, som jobber med mennesker som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i frisklivssentraler, pedagoger og andre institusjoner. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studenten vil etter endt utdanning være i stand til å gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming med vekt på forebygging og motivasjon til egenmestring av utfordrende livssituasjoner. Studiet gir studenten forståelse for når denne tilnærmingen kan anvendes.

Opptakskrav og rangering

Bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisning- og arbeidsformer som inkluderer forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og refleksjonsoppgaver. Dette skal bidra til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring med temaene, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke kognitiv terapi i samtaler. Studentene vil bli tett fulgt opp med faglig veiledning under hele studiet.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider selvstendig med stoffet og løser oppgaver.  

Vurderingsformer

Eksamen består av en skriftlig individuell hjemmeoppgave som er knyttet til relevant arbeidssituasjon for å oppnå selvstendig anvendelse av kognitiv terapi. Oppgaven tar utgangspunkt i en innlevert nedskrevet samtale. Denne skal analyseres og drøftes i forhold til teori og egne erfaringer. Oppgaven arbeides med gjennom hele studiet.

Hjemmeoppgaven vurderes til Bestått / Ikke bestått. 

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det kan bli benyttet noe engelskspråklig litteratur. 

Sist revidert

15.09.2018

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se bibliotekets nettisder;  https://www.inn.no/bibliotek. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 12. Fusk og forsøk på fusk.

Studiets oppbygging og innhold

Studentene arbeider med grunnleggende prinsipper for kognitiv terapi. Studiet tar utgangspunkt i de kognitive forståelsesmodellene for depresjon og angstlidelser.

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng. Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studiet gjennomføres med fire samlinger á to dager. Samlingene vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og veiledning.

Kull

2020

Emnetabell
Studiepoeng År 1