Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

VUSO1 Årsstudium i sosialpedagogikk

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i sosialpedagogikk

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

 

Studiets innhold og organisering er under revisjon og endringer kan komme.

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng som går på heltid, med en normert studietid på 1 år.

Det er et samlingsbasert studie, med tredagers samlinger en gang i måneden.

Bakgrunn for studiet

Høsten 2017 vedtok regjeringen en ny generell del til læreplanverket. I denne fremheves det at opplæringen skal gi elevene et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Gjennom aktiv deltakelse skal også demokratiske verdier fremmes. Dette skal skje innen rammene av et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Sosialpedagogikkens oppgave er å undersøke og analysere vilkårene som ligger til grunn for å kunne oppfylle den generelle læreplanens krav om aktiv deltakelse for alle i et inkluderende fellesskap.

Dagens samfunn karakteriseres blant annet som kunnskapssamfunnet og kompetansesamfunnet, og stiller en rekke krav til både voksne og barns livsførsel og kapasitet. Alle klarer ikke å leve opp til disse kravene og forventningene. I dette studiet analyseres individers og gruppers sosiale og kulturelle betingelser for deltakelse i det norske utdanningssystemet.  Studiet tar for seg begreper som identitet, mangfold, sosial kompetanse og sosial ekskludering.  Gjennom studiet vil studentene tilegne seg kunnskaper og metoder til å kunne analysere inkluderings – og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet, og gjennom disse kunne avdekke mulige årsaker til blant annet drop-out og utenforskap. Studiet har også et forebyggende fokus på adferdsproblematikk og mobbing, med vekt på ulike sosialpedagogiske kartleggingsverktøy og alternative læringsarenaer.

Gjennom studiet vil studenten tilegne seg en sosialpedagogiske forståelse og en analytisk tilnærming for selv å kunne være aktiv, men kritisk deltaker i utviklingen av pedagogiske institusjoner.

Målet er å utvikle en kritisk helhetsforståelse for arbeid med sosial inkludering i pedagogiske institusjoner.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier knyttet til utvikling av positiv psykososial helse
 • har bred kunnskap om ulike politiske, sosiale og samfunnsskapte faktorer som preger ulike oppvekstarenaer og hvordan barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår
 • har kunnskap om forebyggende arbeid med atferdsproblematikk og mobbing
 • har kunnskap om inkluderings- og eksluderingsprosesser i utdanningsløpet og hvilken betydning dette har for individ, gruppe og samfunn
 • har grunnleggende kunnskap om den salutogene helsemodellen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samspill med andre og i institusjoner som barnehage og skole
 • kan vurdere sammenhenger mellom læring og mestring i pedagogiske virksomheter og dens betydning for psykososial helse
 • kan bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse sosialpedagogiske problemstillinger
 • kan drøfte muntlig og skriftlig ulike sider ved utdanningspolitikkens, utdannelsessystemets og utdannelsespraksisens betydning for tilhørighet, sosial integrasjon, sosial ulikhet og sosial mobilitet 
 • kan argumentere for tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan vurdere ulike sosialpedagogiske tiltak for både individ og gruppe i ulike opplæringsinstitusjoner
 • kan vurdere ulike sosiale kartleggingsverktøy og metoder for elevsamtaler i et kritisk perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre et sosialpedagogisk prosjektarbeid som strekker seg over tid, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt sosialpedagogisk fagstoff som problemstillinger, teorier og praktisk-pedagogiske tiltak både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet

Målgruppe

Studiet er i første rekke siktet inn mot barnehagelærere og lærere i grunnskolen og videregående skole, i det det tar sikte på å gi et nærmere studium av og forståelse for lærernes sosialpedagogiske utfordringer, oppgaver og virkefelt. Studenter med andre yrkesbakgrunner oppfordres likevel til å søke opptak til studiet da det er særlig viktig at mennesker fra forskjellige sektorer i samfunnet arbeider sammen om oppgaver/problemer som angår forholdet mellom individ, skole og samfunn. (f.eks.personer med opplærings- eller ledelsesfunksjoner innenfor offentlig forvaltning, andre yrkesgrupper som har en rolle inn mot pedagogiske institusjoner, foresatte med studiekompetanse).

Årsstudium i sosialpedagogikk vil også kunne passe for personer uten høyere utdanning og som ønsker å tilegne seg sosialpedagogiske kunnskaper og ferdigheter.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette studiet kan inngå i en fri bachelor eller være videreutdanning for lærere, førskolelærere eller andre yrkesgrupper som arbeider med barn og unge. Fullført og bestått studium gir også mulighet for innpassing i andre studieår i Bachelor i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Innlandet.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisnings- og læringsformene som benyttes bygger opp under studiets læringsutbytter. Gjennom kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og individuelt arbeid involveres studenter aktivt i eget læringsarbeid. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i sosialpedagogisk arbeid som for eksempel lek, musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Studiet er basert på en forståelse av at studenter og lærere har et felles ansvar for å utvikle kunnskap og bidra til gode læringsprosesser. Lærerne har et spesielt ansvar for å motivere og stimulere til faglig utvikling gjennom forelesninger, veiledning og tilrettelegge for studentaktive oppgaver. Studentene har ansvar for egen og medstudenters læring gjennom selvstudium og ulike gruppeaktiviteter. Det benyttes aktive undervisningsformer i alle emner.

Gruppevirksomheten ved studiet tillegges stor vekt, og det kreves at studentene arbeider i grupper for å kunne utvikle samarbeidsevne og lære av hverandre.

Det kreves obligatorisk deltagelse på de deler av undervisningen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium, og som har særlig relevans for utvikling av samarbeidsevne og grunnleggende sosialpedagogiske holdninger.

Vurderingsformer

Vurderingsarbeid er en integrert del av studiet, og har blant annet som formål at studentene skal få tilbakemelding på egen utvikling knyttet til studiets målsetninger. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. 

Det brukes varierte vurderingsformer. Skoleeksamen er valgt på det første av innføringsemnene der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. Muntlig gruppeeksamen er valgt på det andre innføringsemnet der studentene skal vise at de har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper, og kan samarbeide i gruppe. I tillegg er det lagt opp til individuell hjemmeeksamen i det tredje emnet midt på vårsemestret der studentene får større mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet. Det avsluttende emnet vurderes gjennom en gruppevis prosjektoppgave.

 

 
 

Forskningsbasert undervisning

 Deler av pensum består av aktuelle forskningsartikler. På samlingene vil disse forskningsartiklene bli drøftet og analysert og satt inn i en sosialpedagogisk kontekst.

 

Internasjonalisering

Internasjonalisering

Studiet inneholder internasjonale og globale perspektiver i enkelte emner. Det er foreløpig ikke mulig å kombinere dette med et utenlandsopphold.

Sist revidert

Under revisjon nå.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sosialpedagogikk, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er delt inn i fire enkeltstående, men påfølgende emner, hvor alle er på 15 studiepoeng, med avsluttende eksamen til hvert emne.

Det første emnet er Innføringsemne i pedagogikk. Dette emnet vil gi studentene innføring i sentrale teorier om sosialisering, læring, utvikling, identitet, motivasjon og selvoppfatning.

Det andre emnet er Sosial klasse, makt og etnisitet. Dette emnet gir en innføring i sosialpedagogiske grunnbegreper og fenomen som sosial klasse, kjønn, etnisitet, makt og identitet.

Det tredje emnet er Inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet. I dette emnet vil studentene få en grunnleggende forståelse for bakgrunnsfaktorer bak inkluderende og ekskluderende prosesser i ulike pedagogiske situasjoner og organisasjoner.

Det fjerde og siste emne er Sosialpedagogisk analyse og tiltak. I dette emnet vil teoriene og begrepene som de forrige emnene er bygget på bli brukt til å utvikle analyseverktøy og kunnskap om tiltak for utvikling av inkluderende og helsefremmende læringsmiljø. Det kreves bestått eksamen i emnet Innføringsemne i pedagogikk for å ta eksamen i dette emnet.

Kull

2020