Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

HELSE Helserett

Navn på fag/studieplan

Helserett

Studiepoeng

30

Bakgrunn for studiet

Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen helsetjenestens ulike arenaer. Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv.

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå reglenes innhold. Studiet tar sikte på å formidle kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktører innen helsetjenestens ulike arenaer.

Læringsutbytte

Studiet, som er et videreutdanningstilbud, er basert på at deltakerne har grunnutdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Det består av i alt 3 temaer:

  • Tema 1: Forvaltning og metode (utgjør omtrent 10 studiepoeng)
  • Tema 2: Helsepersonellrett (Utgjør omtrent 10 studiepoeng)
  • Tema 3: Pasienters rettsstilling (Utgjør omtrent 10 studiepoeng )

Studiet gir først og fremst en generell innføring i helseretten, og omfatter juridisk metode, rettslige begreper og forholdet mellom juss og etikk. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studieopplegget.

Pensum avspeiler et forvaltningsperspektiv, et plikt-og rettighetsperspektiv sett både fra helsepersonellets og fra pasienters side, samtidig som det angir de organisatoriske og økonomiske rammene. Studiet omfatter i hovedsak de rettsområdene som er best utviklet, og der det finnes tilgjengelig og aktuell juridisk litteratur. Tilnærmingsmåten gir også et bilde av den utviklingen som har funnet sted når det gjelder pasientrettighetene, rettigheter som er blitt stadig mer sentrale i den helsepolitiske debatten. Denne tilnærmingsmåten gir samtidig et ganske dekkende bilde av rettsfeltet.

Målgruppe

Helserett er et videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng, som går over ett år på deltid. Studiet passer for personer som arbeider på ulike områder innen helsetjenesten.

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv. Det tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helsetjenesten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettsområdet, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helsetjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

  • Tema 1: Forvaltning og metode
  • Tema 2: Helsepersonellrett
  • Tema 3: Pasienters rettsstilling

 

Studiet er lagt opp som et kombinert studium med fire undervisningssamlinger på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling.

Emnene tas samlet og avsluttes med en 6-timers dagseksamen.

Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med internettstøttet veiledning. Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell skoleeksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Opptakskrav og rangering

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert, med fire samlinger på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer 

Vurderingsformer

Hele studiet må tas under ett. Det er ikke anledning å ta eksamen i enkeltdeler (Dette er ny praksis i forhold til tidligere kull, som har hatt anledning til å ta eksamen i enkeltdeler). Eksamensformen er en 6-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Godkjenning

Kun semesteravgift

Kull

2020

Helserett - Obligatoriske moduler
Studiepoeng År 1