Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

INNOFF Innovasjon i offentlig sektor

Navn på fag/studieplan

Innovasjon i offentlig sektor

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er  en grunnutdanning  på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Bakgrunn for studiet

For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning og innovasjon er det viktig å rette fokus på de utfordringer og krav som offentlig sektor står overfor når det gjelder å ha en fleksibel organisasjon som er nytenkende og handlingsrettet.Studiet skal bidra til å fremme nytenkning og nyskapning innenfor offentlig sektor i Norge. Studiet er velegnet for de som sitter i en dynamisk og krevende jobb og/eller ser behov for nye løsninger. Offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Nyskaping i kommunesektoren og samarbeid med næringslivet er viktig tilfor utvikling av produkter og tjenester og dermed økt verdiskaping i samfunnet.

Man ønsker med dette studiet å bidra til kompetanseheving innenfor offentlig sektor, særlig i kommunene med det formål å fremme nytenking og nyskaping i offentlig sektor i Norge.Studenten skal i størst mulig grad vinne egen erfaring med hvordan sentrale utfordringer håndteres gjennom arbeid med praktiske øvelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium har kandidaten:

 • kunnskap om innovasjonsutvikling og behov i kommunal sektor
 • kunnskap om innovasjonsprosessen og forutsetninger for å lede slike prosesser
 • kunnskap om innovasjon som produkt og tjeneste, prosess og potensiale.
 • kunnskap om brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå
 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk og akademisk skriving

Ferdigheter
Etter endt studium kan kandidaten:

 • anvende aktuelle metoder og teknikker for medarbeiderdrevet innovasjon
 • målrettet og selvstendig tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon
 • planlegge, gjennomføre og lede et innovasjonsprosjekt

Generell kompetanse
Etter endt studium har kandidaten:

 • økt kapasitet for å være resultatorientert og selvstendig
 • et grunnlag for forståelse av vitenskapsteori og metode
 • kunnskap om relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse 

Målgruppe

Studiet rettes mot ansatte i offentlig sektor, særlig ansatte i kommunen. Personer som  arbeider med utviklings- og endringsarbeid i andre sammenhenger opp mot offentlig sektor, vil også ha nytte av studiet. Det er velegnet for personer i lederstillinger, prosjektledere og personer som arbeider med strategisk utviklingsarbeid.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir kompetanse til å foreta nytenkning og nyorientering , utvikle effektive strategier og arbeide smartere til beste for  innbyggere/kunder. Studiet kan inngå  som en del av en fri bacholorgrad i henhold til Høgskolen i Hedmarks forskrift om krav til bacholorgrad 3c.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. I tillegg kreves dokumentert to års relevant yrkespraksis. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet kombinerer teori- og litteraturstudier, casestudier og eksperimentelle læringsformer.  I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i kollokviegrupper som en del av læringsprosessen. Eksempler og case tilpasses det som er relevant for den enkelte studentgruppen. En rekke sektorer vil bli gjennomgått, med eksempler på nytenknings- og nyskapingsprosjekter. Fokus vil være på de nye og innovative løsningene som vil ligge i grenseområdene faglig, tematisk, sektorielt og administrativt. 

Studentene oppfordres til å danne grupper hvor studentene skal arbeide med gitte arbeidsoppgaver og pensum i mellom samlingene. Oppgavene vil være knyttet til problemstillinger som studentene møter i sitt arbeid og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene. Et sentral side ved utdanningen er deltakernes egne problemstillinger og case. 

Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter blir brukt som informasjons- og delingsplattform. Her blir det gitt informasjon, veiledning, foregå innlevering av arbeidsoppgaver, gitt tilbakemeldinger og Fronter kan brukes som diskusjonsforum. Andre digitale verktøy vil eventuelt også benyttes. 

Som prinsipper for læring vektlegges tverrfaglighet, samarbeid og studentaktive arbeidsformer som de overordnede. Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer og oppgaveskriving. 
 
 

Vurderingsformer

Vurderingsformene som benyttes i studiet er mappevurdering og semesteroppgave (prosjektrapport). Både mapper og semesteroppgave skal fortrinnsvis leveres som gruppebesvarelse (grupper på inntil 3 personer), men det er også mulig å levere en individuell besvarelse. De ulike vurderingsformene og karakterskala framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emne skal vurderes til bestått.

Internasjonalisering

Perspektiver og erfaringer fra temaet fra de andre nordiske land vil bli belyst.

Sist revidert

18.7.2014

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i forelesningene for å oppfordre studentene til aktivt å søke etter ny informasjon og kunne delta aktivt i diskusjoner. I tillegg vil denne kompetansen oppøves ved gjennomføring av de skriftlige (gruppe)oppgavene og hjemmeeksamen.

Det legges vekt på at den enkelte søker etter informasjon i forhold til de temaene som tas opp, at de vurderer informasjonen og informasjonskildene og drøfter og vurderer denne informasjonen i opp­gavene, litteraturstudiene og ved forelesningene.

Høgskolebibliotekets studiehjelpside gir nyttig informasjon og nettbasert kurs om kilder og kildebruk: http://www.hihm.no/Hovedsiden/Bibliotek/Studiehjelp

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er samlingsbasert og tilbys på deltid. Studiet har 6 samlinger à 2 dagers varighet over to semestre med tre 2-dagers samlinger pr semester.

Kull

2020

Emner
Studiepoeng År 1