Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

BARLL Bachelor i reiselivsledelse

Navn på fag/studieplan

Bachelor i reiselivsledelse

Studiepoeng

180

Læringsutbytte

Etter endt studium har kandidaten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Studenter skal ha kunnskap om reiselivsproduksjon, markeder, markedsføring og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan en destinasjon bør utvikles.
 • Studentene skal ha kunnskap hvordan man arbeider med innovasjons- og utviklingsprosesser i bedrifter og nettverk.
 • Studentene skal ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne delta aktivt i prosesser for å utvikle destinasjoner og destinasjonsprodukter.
 • Studentene skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Studentene skal kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 • Kandidater skal kunne utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Studentene skal kunne formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.  
 • Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper.

Målgruppe

Er du interessert i å arbeide med markedsføring, salg og utvikling av reiselivsdestinasjoner og reiselivsbedrifter, kan bachelor i reiselivsutvikling være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Reiselivsnæringen vokser hurtig og er i rask utvikling pga. nye kommunikasjonskanaler, nye markeder og en bedre infrastruktur.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeidet med utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige attraksjoner og destinasjoner. Her kombineres innsikt fra reiselivs-, og  opplevelsesproduksjon,  markedsføring, salg, økonomi  og innovasjon/nyskapning.

Se studiene i reiseliv sin promoteringsside på Facebook.

Bli med i Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og møt studenter, ansatte og søkere.

Praksis

Studiet legger vekt på å kombinere teori med praktiske tilnærminger. I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. I tredje studieår tilbys et eget praksisemne hvor studenten arbeider med oppgaver i en reiselivsvirksomhet i 6 uker.

Dobbeltgrad og mulighet for delstudier i utlandet
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer har avtale med og tilbyr dobbeltgrad med Hochschule Harz i Tyskland. Studenter fra disse institusjonene kan ta andre studieår ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer og alle emner går da på engelsk. Mange av våre studenter tar et semester i utlandet og vi forventer at noen tar en dobbeltgrad fra høsten 2015.

Videre studier?

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer tilbyr Master i Innovasjon. Studiet gir mulighet til å søke opptak på andre masterstudier i Norge og utlandet.

Jobbmuligheter:

Etter endt utdanning er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i/med:

 • Drifts- og ledelsesoppgaver i destinasjonsselskaper
 • Produktpakking og salg i reisearrangørvirksomhet
 • Arbeid med reiselivs- næringsutvikling i fylkeskommuner og primærkommuner
 • Salg og markedsarbeid i opplevelsesbedrifter og attraksjoner
 • Rådgivningsarbeid
 • Ulike stillinger i overnattingsbedrifter inkl. hotellkjeder
 • Ulike driftsoppgaver i museumssektoren

Du er kvalifisert for mange jobber innen markedsarbeid og salg  innenfor tjenesteytende sektor generelt. Viktigste arbeidsoppgaver i en undersøkelse som kartla yrkeskarrieren til  kandidater fra BA Reiselivsledelse på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer var; salg, markedsføring, produktutvikling og prosjektarbeid.

Traineeordning for reiselivet
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer har avtale med tre fylkeskommuner om tilskudd til et traineeprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at traineen arbeider et år i en reiselivsvirksomhet i fylkeskommunen med et konkret utviklingsprosjekt. Traineen har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen.

God studiekvalitet

Studiet gjorde det veldig bra i den store nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen - Studiebarometeret. Se resultatene fra studiebarometeret her.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir også mulighet for opptak på masterstudier i inn- og utland. Studiet gir grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon og til Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Søkere med Årsstudium i reiseliv og turisme kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet kombinerer teoretiske kunnskaper fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning. Studiet har varierte arbeids- og evalueringsformer. Ved siden av forelesninger bruker vi veiledning, case, seminarer og workshops i undervisningsopplegget. Vi har arbeidskrav i de fleste emner.

Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldene på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Gjesteforelesere vil også benyttes for å illustrere og virkeliggjøre de ulike arbeidssituasjonene studentene må forventes å beherske. I tillegg kan gjesteforelesere bidra med spisskompetanse innen bestemte fagområder og temaer.

Vurderingsformer

Det brukes ulike eksamenformer, dvs. en blanding av skole- og hjemmeeksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I tillegg er det enkelte innføringsemner der det legges vekt på at studentene har kunnskap om utviklingsprosesser. I disse tilfellene er det valgt hjemmeeksamen av en mer analytisk karakter. I tillegg er det lagt opp til hjemmeeksamener i andre emner senere i studiet der hjemmeeksamen vil gi studentene større mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet ved en flerdagers hjemmeeksamen enn ved en skoleeksamen.

Internasjonalisering

Studentene har muligheten til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. Høgskolen i Innlandet - Lillehammer har for tiden utvekslingsavtaler med universiteter i Finland, Latvia, England, Tyskland, Østerrike, Spania, Tyrkia, Australia, Hawaii og De Arabiske Emirater.

Som alternativ til utenlandsopphold, kan studentene velge emner tilsvarende 30 studiepoeng fra den tilbudte emneporteføljen over valgemner. Her kan studentene rådføre seg med studieveiledere og studieprogramansvarlig om sammensetning av valgemner.

Høgskolen i Innlandet har avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved Hochschule Harz  i Tyskland fra høsten 2014. Studenter fra denne institusjonen kan ta andre studieår her og alle emner går da på engelsk. Mange av våre studenter tar et semester i utlandet og vi forventer at noen tar en dobbeltgrad fra høsten 2015.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder og bruke disse på riktig måte bl.a. ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte.

Studiets oppbygging og innhold

Første semester tar for seg emnene innføring i reiseliv, markedsføring og attraksjons- og opplevelsesutvikling. I andre semester fortsetter studiet med verktøyfag som prosjektledelse, organisasjonsfag og regnskap/budsjettering.  Prosjektledelse gir en grundig innføring i prosjektarbeid og omhandler styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Akademisk skriving som tilbys i første semester vil ha et fokus gjennom hele utdanningsløpet.

I emnet reiseliv som verdiskaper i tredje semester gis innsikt i de ulike reiselivsnæringenes økonomiske betydning. Dette er sammen med foretaksstrategi viktige støttefag for den faglige spissingen som hovedsakelig skjer siste studieår. Reisearrangørvirksomhet og pakkereiser har et særlig fokus i studiet blant annet gjennom emnet  pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs- og opplevelsesprodukter går i tredje semester. Dette emnet omhandler også passasjerenes juridiske rettigheter hjemlet i pakkereiseloven.

I fjerde semester velger studentene valgbare emner fra høgskolens emneportefølje eller fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland. Samarbeid, strategi, destinasjonsmarkedsføring, innovasjon/nyskapning og utvikling av tjenester er tematiske byggeklosser i emnet destinasjonsutvikling som går i femte semester sammen med emnet tjenestelogikk.  I femte semester tilbys også emnet samfunnsvitenskapelig metode.

I første del av 6. semester skal 15 studenter ut i praksis i en reiselivsvirksomhet. Studentene velges ut med utgangspunkt i karakterer og personlig intervju. Praksisemnet skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over den teorien de har tilegnet seg og betrakte teorien i forhold til opplevd praksis. Studenter som ikke tar praksisemne gis tilbud om emnene etikk og samfunnsansvar og økonomiske effekter av arrangementer.  I sjette semester skriver studentene sin bacheloroppgave knyttet til utdanningens hovedtematikk.

Kull

2020

Emnetabell Bachelor i reiselivsledelse
Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Noen aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3