Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

INTFIL Internasjonal filmhistorie (2018 - 2019)

Navn på fag/studieplan

Internasjonal filmhistorie (2018 - 2019)

Studiepoeng

30

Bakgrunn for studiet

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer. Hovedvekten vil ligge på europeiske og amerikanske forhold. Sentralt i emnet står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. Med dette som utgangspunkt, tilbyr emnet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om filmhistoriens sentrale epoker, filmskapere og verker
  • har innsikt i sammenhenger mellom filmens uttrykksformer og dens teknologiske, institusjonelle, sosialhistoriske og kulturelle rammebetingelser

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan beskrive og analysere filmers ulike fortellemåter og kan plassere dem i forhold til filmhistoriens stilistiske hovedstrømninger
  • kan analysere filmer og filmtrender i lys av politiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold i samtiden.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • er fortrolig med de regler som gjelder for skriving av akademiske tekster.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette studiet kan bygges ut til 60 studiepoeng i filmhistorie ved å ta emnet norsk filmhistorie (15 sp) og Dokumentarfilmhistorie (15sp).

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er basert på selvstudium av litteratur og filmeksempler over to semester. Ved studiestart arrangeres en oppstartsamling hvor emnets problemstillinger og arbeidsmetoder presenteres. I tillegg til studier av pensumtekster og –filmer, vil arbeidet  med seks obligatoriske arbeidskrav være et hovedelement. Her tilbys individuell veiledning og det vil bli gitt grundig tilbakemelding på studentenes innsats.  

Vurderingsformer

Arbeidskrav: Seks individuelle, skriftlige arbeidskrav (4-6 sider).

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke-godkjent. Alle må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen (12-14 s.) samt justerende muntlig eksamen.

 

Karakterregel: A-F

Kull

2020