Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

ÅRAVM Årsstudium i audiovisuelle medier

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i audiovisuelle medier

Studiepoeng

60

Bakgrunn for studiet

Audiovisuelle medier spiller en stadig viktigere rolle i våre liv. Filmer, TV-serier, spill og online audiovisuelt materiale opptar oss, gjerne i timevis av gangen, og gir rom for både innlevelse og refleksjon. De audiovisuelle mediene kan gi oss sterke kunstopplevelser og avslappende underholdning, og bidrar til å forme vårt syn på oss selv, på andre og på verden rundt oss. Årsstudiet i Audiovisuelle medier passer for deg som er opptatt av å forstå denne fascinasjon for i filmer, TV-programmer og andre audiovisuelle uttrykk. Studiet gir kunnskap om hvordan audiovisuelle fortellinger blir til og kommuniserer med oss, innsikt i særlig betydningsfulle filmer og TV-serier, og en grundig innføring i bransjen som kreativ industri. Studiet vektlegger å trene studentenes analytiske og kreative evner i møte med relevante problemstillinger fra det audiovisuelle praksisfeltet. Gjennom studieåret vil en rekke bransjeaktører delta i undervisningen, blant annet i form av case-baserte workshops eller seminarer der studentenes arbeider evalueres. I den grad det er mulig legges det opp til en ekskursjon til en internasjonal filmfestival i løpet av studieåret.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om bærende elementer i filmfortellinger og i TV-formater.
 • Kandidaten har innsikt i den bransjemessige organiseringen av film-, TV- og spillfeltet, og har kunnskap om deres ulike markeder, verdikjeder og innovasjonspotensiale.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om den filmhistoriske utviklingen og om spesielt betydningsfulle filmer og TV-serier.
 • Kandidaten forstår dynamikken mellom fortid og nåtid, og mellom det nasjonale og internasjonale som også preger dagens mediesituasjon.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan vurdere ideer til nytt medieinnhold ut fra kreative og markedsmessige kriterier.
 • Kandidaten kan gi faglig begrunnede tilbakemeldinger på audiovisuelle prosjekter i utvikling (pitch, manusutkast).
 • Kandidaten kan levere faglig funderte analyser av audiovisuelt innhold og av de audiovisuelle bransjene.
 • Kandidaten kan reflektere over dagens medieprodukter i et historisk og allment kulturelt perspektiv.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere kritisk over audiovisuelle mediers rolle og samfunnsansvar.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver av analytisk og kreativ art.
 • Kandidaten kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dem i ulike arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på andres arbeid, samt justere eget arbeid under veiledning.
 • Kandidaten kan integrere sine allmenne kunnskaper om historien til filmen og andre audiovisuelle medier i sin vurdering av nåtidens medieprodukter og mediebransjer, og i sin egen kreative praksis.

Målgruppe

Årsstudiet passer for deg som:

 • er glødende opptatt av film, TV og andre audiovisuelle uttrykk
 • planlegger videre studier i medieproduksjon, for eksempel film-, eller TV-utdanning
 • ønsker kompetanse på yrkesområder der kjennskap til og forståelse av audiovisuelle medier står sentralt, for eksempel i forvaltningen, videregående opplæring, kulturjournalistikk eller i mediebedrifter

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier innenfor Film- og fjernsynsvitenskap. Det kan også danne et faglig grunnlag for studier innen praktiske film- og fjernsynsutdanninger.

Årsstudiet kan inngå i en bachelorutdanning ved et annet fagområde, for eksempel økonomiske fag, kulturfag, samfunnsfag eller lignende.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet benytter seg av ulike undervisningsformer: Forelesninger, seminarer og workshops med øvelser og praktisk problemløsning, individuelle innleveringer, gruppeoppgaver, skriftlig/muntlig veiledning og visning av film, TV-programmer og annet audiovisuelt innhold.

Det forventes at studentene er aktive bidragsytere i all undervisning. En del av undervisningen er obligatorisk (arbeidskrav). Oppgaver til seminarer og workshops kan være både av analytisk og kreativ art, og kommenteres av faglærere og i enkelte emner også av bransjerepresentanter.

Vurderingsformer

Alle emner har obligatoriske arbeidskrav. Skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og andre former for arbeidskrav vurderes som bestått/ikke bestått. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Eksamen i alle emner bedømmes med karakteren A-F. Eksamensformene varierer fra emne til emne. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet består av tre emner:

 

FILM-, TV- OG SPILLBRANSJEN

(20 ECTS)

 

ANALYSE I PRAKSIS: DRAMATURGI, KONSEPT, UTVIKLING (20 ECTS) 

 

 

 

FILMHISTORIENS SENTRALE VERKER (20 ECTS)

 

 

 

Emnet Film-, TV- og spillbransjen gir innføring i disse bransjenes struktur og institusjonelle rammebetingelser. Som en del av emnet vil gjester fra bransjen gi studentene oppgaver knyttet til aktuelle case, og evaluere løsningsforslagene i etterkant.

Emnet Analyse i praksis: Dramaturgi, konsept, utvikling. Her lærer studentene analyse av fortellemåten i filmer, TV-serier og formater, både som ferdige produkter men også som manus under utvikling. Studentene tilegner seg kunnskap om slike fortellingers byggesteiner, og skal anvende det til å lese og kommentere på manusutkast i workshops med profesjonelle manusforfattere.

Første studieår avsluttes med emnet Filmhistoriens sentrale verker som gir studentene grunnleggende kunnskap om banebrytende filmer i den internasjonale og skandinaviske filmhistorien. Felles for dem er at de har satt varige spor og er blitt referansefilmer for ulike epoker, fortellemåter og stiltrender.

 

Kull

2020

Årsstudium i audiovisuelle medier
Studiepoeng År 1