Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

BALA Bachelor i landbruksteknikk

Navn på fag/studieplan

Bachelor i landbruksteknikk

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning. Fullført studium gir rett til bachelorgraden med tittelen Bachelor i landbruksteknikk.

Bakgrunn for studiet

Landbruket i Norge er i stor endring. Primærnæringen opplever en rasjonalisering samtidig som det er et klart politisk mål å beholde den totale produksjonen minst på dagens nivå. For å oppnå dette er kompetanse viktig. Studiet i landbruksteknikk har fulgt utviklingen som landbruket har vært igjennom, og per i dag er Høgskolen i Innlandet eneste tilbyder av Bachelor i landbruksteknikk i Norden.

Utdannelse innen landbruksteknikk har vært tilbudt av Høgskolen i Innlandet, studiested Blæstad siden 1969, først som landbruksmaskinskole og senere som Bachelor i landbruksteknikk. Studiene har hele tiden hatt fokus på sammenhengen mellom teoretisk og praktisk opplæring som kreves i et moderne nordisk landbruk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred teknisk kunnskap om traktorer og landbruksmaskiner, samspillet mellom teknologi, jord og planter, valg av mekaniseringsløsninger samt de deler av fysikkfaget, hydraulikk, maskinteknikk, verkstedarbeid og konstruksjon som er grunnleggende for landbruksteknikken.
 • har bred kunnskap om bygningsmaterialer og byggemåter for driftsbygninger i landbruket, om utforming av husdyrmiljø og teknisk utstyr som er vanlig i en moderne driftsbygning, samt om økonomiske betraktninger og analyser i landbruket.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen landbruksteknikk, kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet og har kunnskap om landbrukets betydning i samfunnet, samt samspillet mellom landbruk og naturmiljø.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fagområdet, behersker faglige verktøy og teknikker og kan treffe begrunnede valg.
 • behersker dataassistert konstruksjon, praktiske planleggingsverktøy og teknikker som brukes innenfor landbrukstekniske problemstillinger.
 • kan gjennomføre og rapportere prosjekter innenfor landbruksteknikk, samt reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser landbrukstekniske problemstillinger.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante landbrukstekniske og yrkesetiske problemstillinger og kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid; alene eller som deltaker i ei gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt landbruksteknisk fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen landbruksteknikk.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Målgruppe

Studenter som ønsker å arbeide med landbruk, eller teknikk tilpasset et landbruk i nordisk klima. Dette kan være studenter som skal drive egen landbrukseiendom eller som ønsker å jobbe innen rådgivning, salg, undervisning eller landbruksrelatert næring, som maskinbransje og lignende.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan kvalifisere for jobber innen privat og offentlig virksomhet rettet mot primærnæringens tjenesteytende virksomhet.Studiet er også velegnet for de som ønsker å studere videre til mastergrad ved norske og utenlandske høgskoler og universitet.

 

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, demonstrasjoner, utferder, øvinger i felt, laboratorium og verksteder, kollokvier, seminarer og selvstendige arbeider (mappeoppgaver/prosjektoppgave). I tillegg forutsettes det at studentene driver et aktivt selvstudium.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte. Det benyttes: Mappevurdering, skriftlige og muntlige eksamener, rapporter, prosjektarbeid samt bacheloroppgave. Studiet består av enkeltemner og de ulike vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der ikke annet er oppgitt, benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Vi anbefaler studentene å ta utenlandsopphold i vårsemesteret i det siste studieåret. Høgskolen har et omfattende samarbeidsnettverk med høgskoler og universiteter i Europa som tilbyr spesialiseringer innen landbruksfag. Eventuelle studieopphold må godkjennes av fakultetet på forhånd. Det vil også være en del engelskspråklig litteratur, og gjesteforelesninger som er engelskspråklige.

Sist revidert

Okt 2019

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Biblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

Bibliotekets sider, https://www.inn.no/bibliotek

Studiets oppbygging og innhold

Bachelor i landbruksteknikk består av emner som traktorlære og basismaskiner, dataassistert konstruksjon, bygningsteknikk og feltmekanisering. Bacheloroppgaven skal leveres i vårsemesteret på siste studieåret.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Kull

2020

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2 År 3