Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

ØLANED Årsstudium i økologisk landbruk

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i økologisk landbruk

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som normalt studeres over to år på deltid.

Bakgrunn for studiet

Stortinget har vedtatt en målsetting om at 15% av norsk landbruk skal drives økologisk innen 2020. En slik stor endring av norsk landbruk krever en økning av antall personer med høyere utdanning innen økologisk landbruk.

Høgskolen i Innlandet var den første høgskole/universitet i Norden som utviklet et spesialisert studium i økologisk landbruk. De første kandidatene ble uteksaminert våren 2001. Høgskolen i Innlandet er fortsatt den eneste høyere utdanningsinstitusjon i Norden med et slikt studietilbud.

Som basis for undervisningen legges en grunnoppfatning om at det økologiske landbruket kommer til å gjennomgå en stor utvikling i retning av sikrere og mer effektive produksjonsmetoder basert på biologisk kunnskap og teknologi. Et årsstudium i økologisk landbruk vil imøtekomme et stort behov for økt kunnskap innen feltet. Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som normalt gjennomføres over 2 år.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har oversikt over hvordan økologisk landbruk drives og kjenner regelverk og rammebetingelser for økologisk landbruk.
 • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.
 • har kunnskap om sentrale temaer og praktiske utfordringer innenfor økologisk husdyrhold samt om økologisk husdyrholds historie, egenart og plass i samfunnet.
 • har kunnskap om jordbruksvekstenes biologi, om bekjempelse av skadedyr, sykdommer og ugras i økologisk jordbruk og om økonomi og omleggingsplanlegging.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan bidra til økologisk gårdsdrift.
 • behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.
 • kan finne, vurdere og anvende faglig kunnskap, verktøy og uttrykksmåter på praktiske og teoretiske problemstillinger innen økologisk husdyrhold.
 • kan planlegge og veilede økologisk planteproduksjon.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan vurdere økologisk drift i forhold til miljøhensyn og matproduksjon.
 • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser, berggrunnens oppbygning og fordeling i Norge, landskapsdannende prosesser samt jordartenes egenskaper og fordeling.
 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger i økologisk jordbruk og kan utveksle synspunkter og erfaringer samt formidle sentralt fagstoff om slike problemstillinger.
 • har innsikt i økologisk planteproduksjon i forhold til miljøhensyn, matproduksjon og økonomi.

Målgruppe

Målgruppen er alle som er opptatt av økologisk landbruk, og spesielt ansatte i ulike landbruksrelatrete virksomheter og naturbaserte produksjoner.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan søkes å inngå i en bachelorgrad i agronomi eller en sammensatt bachelorgrad.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

I hvert semester vil det være to samlinger. Mellom samlingene skal studentene arbeide med individuelle obligatoriske oppgaver og selvstudium. Det vil være utstrakt bruk av Canvas.

 

Vurderingsformer

Vurderingsform er beskrevet under hvert enkelt emne i emnebeskrivelsen.

Det benyttes bokstavkarakterer.

Internasjonalisering

Mye av forskningsmaterialet som inngår i undervisningen er hentet fra andre land – spesielt Sverige og Danmark, men også andre europeiske land. Kunnskap om status for økologisk landbruk i andre land er en viktig del av emnet Innføring i økologisk landbruk. Studiet er unikt i Norden, og har derfor potensiale til å få studenter fra andre nordiske land.

Det legges ikke opp til utenlandsopphold i dette årsstudiet.

Sist revidert

Oktober 2013

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Høgskolebiblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

Bibliotekets sider, https://www.inn.no/bibliotek

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går over fire semestre, med ett emne på 15 studiepoeng i hvert semester.

I hvert semester er det obligatoriske samlinger. Mellom samlingene skal studentene arbeide med individuelle obligatoriske oppgaver og selvstudium. Det vil være utstrakt bruk av Fronter for veiledning og oppgaveinnleveringer.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Kull

2020

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2