Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

LABRTEK Årsstudium i landbruksteknikk

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i landbruksteknikk

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning med omfang 60 studiepoeng over ett år.

Bakgrunn for studiet

Landbruket i Norge er i stor endring. Primærnæringen opplever en rasjonalisering samtidig som det er et klart politisk mål å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsutviklingen. For å oppnå dette er kompetanse viktig. Studiet i landbruksteknikk har fulgt utviklingen som landbruket har vært igjennom, og per i dag er Høgskolen i Innlandet eneste tilbyder av studier i landbruksteknikk i Norden.

Utdannelse innen landbruksteknikk har vært tilbudt av Høgskolen i Innlandet, studiested Blæstad, siden 1969, først som landbruksmaskinskole og senere som årsstudium og bachelor i landbruksteknikk. Studiene har hele tiden lagt vekt på hatt fokus på å forene teoretiske kunnskap og praktiske forståelse som kreves i et moderne nordisk landbruk, og på samspillet mellom teknologiske valg og jordbruket generelt.

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.
 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving.
 • har grunnleggende kunnskaper i fysikk, dataassistert konstruksjon (DAK) og hydraulikk.
 • har bred kunnskap og kan oppdatere denne kunnskapen innenfor traktorens og basismaskinenes grunnprinsipper

Ferdigheter
Kandidaten

 • behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.
 • kan skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter.
 • behersker dataassistert konstruksjon (DAK) med 2-dimensjonal tegning og 3-dimensjonal tegning
 • har operativ forståelse av traktor, basismaskiner og hydraulikk.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser, berggrunnens oppbygning og fordeling i Norge, landskapsdannende prosesser samt jordartenes egenskaper og fordeling.
 • har innsikt i vitenskapelige prosesser.
 • kan arbeide med prosjekter og anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor anvendt fysikk, dataassistert konstruksjon (DAK) og hydraulikk.
 • har innsikt i og kan utveksle og formidle kunnskap om traktorer og basismaskiner og gjennom dette bidra til utvikling og god praksis.

Målgruppe

Studenter med interesse for teknologi i jordbruket.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Årsstudiet kan inngå som første år av bachelorgradsstudiet i landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet eller som ett av tre år i en sammensatt bachelorgrad. Alene kan studiet kvalifisere for arbeid i landbruksmaskinbransjen eller som selvstendig maskinentreprenør.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, øvinger i felt, laboratorium og verksteder, seminarer, kollokvier og selvstendige arbeider (mappeoppgaver/rapporter). I tillegg forutsettes det at studentene driver et aktivt selvstudium.

Vurderingsformer

Hvert av emnene avsluttes med en skriftlig eller muntlig eksamen. Alle eksamener vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utenlandsopphold i dette årsstudiet.

Sist revidert

Okt 2019

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Høgskolebiblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

Bibliotekets sider, https://www.inn.no/bibliotek

Studiets oppbygging og innhold

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

 

Kull

2020

Emneoversikt
Studiepoeng År 1