Language: NOR | ENG
2020/2021

KOMP1004 Regneark og databaser

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • beherske grunnleggende standardfunksjoner i regneark
 • kan gjøre rede for grunnprinsippene for enkel relasjonsdatabasemodellering

Ferdigheter 

Studenten

 • kan bruke de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
 • kan ruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
 • kan utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
 • beherske sorterings- og filtreringsteknikker inklusive pivot-tabeller
 • kan integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
 • kan anvende enkel makroprogrammering
 • kan pprette en database basert på gjeldende prinsipper for relasjonsdatabaser
 • kan legge inn, redigere og fjerne innhold i en database
 • kan hente ut informasjon fra databaser ved hjelp av spørringer
 • kan generere rapporter med utgangspunkt i innhold i databaser
 • kan utveksle data mellom regneark og databaseverktøy

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kjenner til kilder til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark og databaser
 • kan vurdere hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av regneark og databaser

Innhold

Faget regneark og databaser skal gi en praktisk innføring i regneark og databaser med spesiell vekt på anvendelser innenfor økonomisk administrative fag.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Grunnleggende formler
 • Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
 • Oppslagsformler
 • Diagrammer
 • Sortering, filtrering og Pivot
 • Modellbygging
 • Enkel makro-programmering
 • Relasjonsdatabasemodellering
 • Opprette og hente ut informasjon fra relasjonsdatabaser 
 • Importering og eksportering av data mellom kontorapplikasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Nettbasert undervisning, med videoer og diskusjonsforum. Undervisningen er organisert med fire arbeidspakker. Det gis en innleveringsoppgaver per arbeidspakke. Oppgave nummer to er et obligatorisk arbeidskrav. Det er frivillig om man vil levere inn de tre øvrige oppgavene for tilbakemelding. Oppgavene må leveres innen angitte frister. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En obligatorisk innleveringsoppgave.  

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen, 6 timer.  

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke besått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.