Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

VUNA117 Naturfag 1 for 1.-7. trinn

Navn på fag/studieplan

Naturfag 1 for 1.-7. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng hver, og det kan inngå i en bachelorgrad.

 

Bakgrunn for studiet

Studiet Naturfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Dette inngår som en del av den økte satsningen på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Deltagerne får fagdidaktisk og faglig fordypning i grunnleggende naturfagemner som er sentrale for deres undervisning. I tillegg får de verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning med vekt på utforskning, arbeid med kjerneelementene, begynneropplæring i naturfag og de tverrgående temaene bærekraftig utvikling og livsmestring. Videre vil deltagerne få kjennskap til didaktisk forskning, og prøve ut ulike undervisningsmetoder i naturfag tilpasset elever på barnetrinnet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

  • har bred faglig og fagdidaktisk kunnskap i sentrale emner relevant for undervisningsfaget naturfag
  • har kunnskap om begynneropplæring i naturfag
  • har kunnskaper om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i naturfag
  • har kunnskap om et variert spekter av undervisningsmetoder i naturfag og deres fagdidaktiske begrunnelser

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan tilrettelegge for progresjon i opplæring av sentrale ideer og kjerneelementer i naturfag og i de grunnleggende ferdigheter tilpasset elever på trinn 1.-7. trinn
  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning med varierte undervisningsmetoder
  • kan tilrettelegge for tilpasset opplæring i naturfag
  • kan analysere og reflektere over egen undervisning og elevenes læring i et naturfagdidaktisk perspektiv

Generell kompetanse
Kandidaten

  • har kompetanse til å gi elevene variert opplæring i naturfag etter gjeldende læreplan for grunnskolen
  • har kompetanse til å jobbe med bærekraftig utvikling og livsmestring på barnetrinnet

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere som er i arbeid på trinnene 1-7 i grunnskolen, og som har mindre enn 30 studiepoeng i naturfag i sin utdanning.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bidrar til økt faglig, didaktisk og metodisk kompetanse i naturfag.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på barnetrinnet. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med naturfagundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Innholdet og arbeidsmåter vil i stor grad være knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. Samtidig skal studiet gi faglig fordypning og utvikle studentenes egen kompetanse i naturfaglige emner.

Arbeidskravene vil bestå av praksisnære oppgaver som studentene gjennomfører individuelt og i grupper, som for eksempel utprøving av ulike undervisningopplegg. Drøfting av og refleksjon over egen utprøving i praksis vil være en viktig del av disse arbeidsoppgavene.

Gjennom det nettbaserte studieopplegget vil det legges til rette for nettverksgrupper for erfaringsdeling og drøfting i praksis.

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen.

 

Sist revidert

17.01.2019

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studienter har en kristisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er samlingsbasert og nettstøttet. Hvert semester har tre samlinger over to eller tre dager på campus Hamar. Studiet besår av to emner på 15 studiepoeng.

«Kjerneelementer i naturfag» (høst) og «Begynneropplæring i naturfag» (vår)

Kull

2019

Emnetabell
Studiepoeng År 1