Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

K2NOR217 Norsk 2 for 1.-7. trinn

Navn på fag/studieplan

Norsk 2 for 1.-7. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Bakgrunn for studiet

Studiet er utarbeidet innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og skal gi deltakerne anledning til å videreutvikle et faglig og fagdidaktisk grunnlag for norskopplæring i grunnskolen. Studiet skal fremme et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

  • har inngående kjennskap til teorier om lesing, skriving og muntlighet
  • har kunnskap om elevers skriftspråklige utvikling
  • har kunnskap om litteratur for barn og unge i ulike sjangrer og medium
  • har kunnskap om endringsprosesser i språket og om normeringsspørsmål i moderne norsk

Ferdighet
Kandidaten

  • kan organisere og drive tilpasset lese- og skriveopplæring etter faglig grunngitte prinsipper
  • kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i veiledning av elever
  • kan lese, analysere, tolke og vurdere ulike typer tekster og sette dem inn i en større sammenheng 

Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan vurdere egen praksis som norsklærer
  • har innsikt i norskfagets bredde og sammenhenger og kan reflektere kritisk og konstruktivt

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bidrar til økt kompetanse i norskfaget hos lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Faget gir fordypet innsikt i de grunnleggende ferdighetene, med særlig vekt på lesing, skriving, digital kompetanse og muntlighet.
Lærerutdanning som inkluderer 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i enten engelsk, musikk eller RLE, kvalifiserer for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Hedmark.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på barnetrinnet, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem.  I tillegg er det fire obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.
Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Arbeidskravene består av praksisnære oppgaver som deltakerne gjennomfører individuelt og i grupper, som for eksempel utprøving av undervisningsopplegg. Det vil bli gitt veiledning gjennom studieåret ved tilbakemelding på skriftlige arbeider og i andre former. Drøfting av og refleksjon over egen praksis som norsklærer vil være en sentral del av studiet.

Vurderingsformer

Mappeeksamen, skriftlig praksisorientert rapport og muntlig eksamen.

Internasjonalisering

Det er ikke aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet.

Sist revidert

04.01.16

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 12. Fusk og forsøk på fusk.  

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen. Det er organisert som et nettbasert deltidsstudium over to semestre med to samlinger per semester. Studiestøttesystemet Fronter brukes i undervisningen.

Kull

2019

Emnetabell
Studiepoeng År 1