Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

K2LSGF1510 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn

Navn på fag/studieplan

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen. Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem.  I tillegg er det fire obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og gir studentene anledning til å videreutvikle et faglig og fagdidaktisk grunnlag for arbeid med lesing og skriving i grunnskolens fag på 5. til 10. trinn. Studiet fremmer et vekselspill mellom teoretiske kunnskaper, praksiserfaringer og didaktiske refleksjoner.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barn og unges lese- og skriveutvikling
 • har kunnskap om hvordan barn og unge kan utvikle gode språklige ferdigheter i skolens ulike fag
 • har kunnskap om ulike tekstnormer i ulike fag
 • har kunnskap om utfordringer for elever med lese- og skrivevansker og elever med norsk som andrespråk

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan vurdere styrker og svakheter ved ulike typer læremidler som brukes i de ulike fagene
 • kan organisere lese- og skriveaktiviteter i sine fag for alle elever, også de som har særlig behov for tilrettelegging
 • kan bruke vurdering for å fremme læring i fagene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har god kompetanse som lese- og skrivelærer i ulike fag
 • kan vurdere ulike modeller for organisering av lese- og skriveaktiviteter i ulike fag 

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere som underviser i grunnskolen på 5. til 10. trinn.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir et godt grunnlag for å være lese- og skriveveileder på egen skole/i egen kommune.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. Arbeidskravene består av praksisnære oppgaver som studentene gjennomfører individuelt og i grupper, som for eksempel utprøving av ulike undervisningsopplegg. Drøfting av og refleksjon over lesepraksis og skrivepraksis i de forskjellige skolefagene er en viktig del av disse arbeidsoppgavene. Gjennom det nettbaserte studieopplegget legges det til rette for nettverksgrupper for erfaringsdeling og drøfting av praksis.

Vurderingsformer

Mappeeksamen og skriftlig rapport.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Sist revidert

13.05.2016

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene utvikler ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 12. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid og er nett- og samlingsbasert, med to samlinger per semester. Studiet omfatter to emner, begge på 15 studiepoeng:

 • Lese- og skriveutvikling i ulike fag.
 • Organisering og tilrettelegging av lese- og skriveaktiviteter i de ulike fagene.

Se nærmere informasjon om oppbygning og innhold i emnebeskrivelsene.

Kull

2019