Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

K2ANSPPED Andrespråkspedagogikk 1

Navn på fag/studieplan

Andrespråkspedagogikk 1

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng. Det er mulig å søke opptak til bare emne 1, Språk og språkutvikling i et flerspråklig perspektiv og avlegge eksamen i bare dette emnet. Emne 2 forutsetter gjennomført emne 1 eller tilsvarende kunnskaper.

Bakgrunn for studiet

Økt globalisering fører til at stadig flere elever i grunnskolen har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at skolen kan legge til rette for en tilpasset opplæring for denne elevgruppa. Studiet Andrespråkspedagogikk skal utvikle deltakernes forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsene.

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som er i arbeid i grunnskolen.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bidrar til økt kompetanse i andrespråkspedagogikk hos lærere i grunnskolen.

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Hedmark for ytterligere fordypning i norsk. Studenter som allerede er kvalifisert for opptak til masterstudiet, kan søke om å få godkjent Andrespråkspedagogikk som valgemne på 10 studiepoeng.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem.  I tillegg er det fire obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.
Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til deltakernes arbeid i skolen. Deltakerne arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til drøfting og deling av undervisningspraksis.
Sentralt i studiet er et individuelt prosjekt der deltakerne får erfaring med å fordype seg i et selvvalgt tema gjennom å planlegge og gjennomføre et utviklingsarbeid i egen klasse og/eller på egen skole. Det gis veiledning av faglærer i tilknytning til prosjektet.

Vurderingsformer

Mappeeksamen og individuell skriftlig rapport med justerende muntlig eksamen.

Internasjonalisering

Det vil ikke være aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet.

Sist revidert

29.10.2018

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 12. Fusk og forsøk på fusk.

Studiets oppbygging og innhold

Se nærmere informasjon i emnebeskrivelsene.

Kull

2019