Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

RÅDGIV2 Videreutdanning i rådgivning 2

Navn på fag/studieplan

Videreutdanning i rådgivning 2

Studiepoeng

30

Læringsutbytte

Studiet tar utgangspunkt i mangfoldet av erfaringer som studentene har fra sin yrkespraksis. Rådgivning 2 leder til følgende overordnede læringsutbytter:

Kunnskap

  • Innsikt i individuelle, samfunnsmessige og kulturelle forhold som påvirker elevers utvikling av identitet gjennom utdannings- og yrkesvalg
  • Kunnskap om hvordan teori om endringsarbeid og innovasjon kan bidra til å utvikle rådgivningstjenesten

Ferdigheter

  • Reflektere, vurdere og utvikle forståelse for arbeidet som rådgiver ved å se tjenesten i ulike perspektiver og reise problemstillinger
  • Fremme rådgivningen som hele skolens ansvar

Generell kompetanse

  • Forstå rådgivers funksjon som veileder og koordinator

For utdypning av læringsutbyttet, se beskrivelsen av hver modul i senere avsnitt.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt i Rådgivning 1 og 2 med to moduler i hver. Hver modul varer et semester. Se figur over for studiemodell og organisering. Modulene i Rådgivning 2 er:

Rådgivning 2, modul 1: Veiledning, etikk og kommunikasjon

I modulen rettes et særlig fokus på elevers utvikling av identitet, både personlig, utdannings- og yrkesmessig, og hvordan denne utviklingen kan forstås i lys av samfunnsmessige betingelser knyttet til kultur, kjønn og klassetilhørighet. Vi retter samtidig et kritisk blikk på hvordan ulike interesser og interessenter påvirker forståelsen og utøvelsen av rådgivning i dagens samfunn.

Rådgivning 2, modul 2: Praktisk endringsarbeid

Modulen tar utgangspunkt i det som omtales som en ny rådgiverrolle, hvor rådgiveren både skal yte en tjeneste til elever, og være en koordinator for ulike samarbeidskonstellasjoner internt på den enkelte skole og eksternt i samarbeid med ulike samarbeidspartnere i arbeids- og samfunnslivet.

I en praksisnær oppgave forbereder og gjennomfører studentene et selvstendig prosjektarbeid. Erfaringene fra prosjektet legges fram for medstudenter og danner grunnlag for å utvikle tenke- og arbeidsmåter som er tilpasset de særegne forholdene ved hver enkelt skole.

Studiets progresjon og indre faglige sammenheng

Studiet videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hveranderes kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

Målgruppe

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere. Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.»

Opptakskrav og rangering

Bestått Rådgivning 1, Sosialpedagogisk veiledning, Karriereveiledning eller tilsvarende utdanninger

Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Rådgivning 2 som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.

Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, demonstrasjoner, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett.

Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Arbeidskravene fordrer utprøving i rådgiverrollen. Det kreves ikke en formell rådgiverposisjon for å delta på studiet og gjennomføre arbeidskrav, men for de som ikke innehar en slik posisjon det vil være nødvendig å låne roller og oppgaver innenfor egen organisasjon.

 

Vurderingsformer

For alle modulene er det arbeidskrav mellom samlingene som må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen.

Alle modulene har en individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling innenfor rammer gitt i beskrivelsen av hver modul. For utdyping, se beskrivelsen av modulen.

Rådgivning 2, modul 1 og 2 har karakterene A-F.  

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til relevante rådgivningsfaglige kilder og utøve kildekritikk ut fra vitenskapelige prinsipper. I studiet gir biblioteket innføring i bruk av kilder slik at studentene blir i stand til å vurdere hva som er god og pålitelig forskning, litteratur og informasjon.

Godkjenning

Studieavgiften er på 35.000 kroner

Kull

2018