Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

3443 Integrert karriereveiledning

Navn på fag/studieplan

Integrert karriereveiledning

Studiepoeng

15

Studiets nivå og organisering

Valgfritt emne på master i karriereveiledning/ Videreutdanningsemne i karriereveiledning på masternivå. Emnet er samlings- og nettbasertbasert, og gjennomføres på deltid over ett semester.

Det vil inneholde to fysiske samlinger, en ved oppstart og en ved avslutningen av emnet. Mellom samlingene arbeider studentene, både individuelt og sammen, med ulike nettbaserte moduler.

Bakgrunn for studiet

Den teknologiske utviklingen gir nye arenaer for interaksjon mellom mennesker, og dette skaper nye muligheter for karriereveiledning. Det er potensial for å utvide tilbudet av tjenester, fra å være avhengig av å møtes ansikt til ansikt kan man i dag også benytte digitale plattformer. Potensialet for å utvide og videreutvikle eksisterende tjenester ved å ta i bruk ny teknologi er stort, utviklingen åpner for å ta i bruk nye metoder for karriereveiledning som tidligere ikke har vært mulig. Ny teknologi gjør det også mulig å tenke annerledes rundt effektivitet og fleksibilitet i karriereveiledningstjenestene.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om hvordan karriereveiledning tidligere har benyttet teknologi, og er i stand til å se mulighetene i ny teknologi og ta i bruk denne
  • kan analysere og benytte kunnskap fra eksisterende forskning og teori som omhandler integrert veiledning
  • kan analysere utfordringer og muligheter ved forskjellige formater og måter å veilede på, og tar selvstendige valg angående hvilket format som skal benyttes
  • kan analysere og drøfte de profesjonelle og etiske problemstillingene knyttet til forskjellige måter å praktisere veiledning på

 

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan utvikle og benytte strategier for å integrere veiledning for å imøtekomme veisøkernes behov
  • kan ta ansvar for å designe og levere integrert karriereveiledning ved å benytte et bredt spekter av teknologi, metoder og teori
  • forstår og forholder seg til profesjonelle og etiske problemstillinger knyttet til integrert veiledning i arbeidet med veisøkere

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan kommunisere verdien av integrert veiledning
  • kan implementere integrert veiledning i sin praksis
  • har innsikt i integrert veiledning og kan bidra til utviklingen av kunnskap om feltet

Målgruppe

Emnet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledning som tilbys i ulike kontekster. Det tilbys som et valgfritt emne som en del av master i karriereveiledning, men også som en enkeltstående videreutdanning på masternivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Nye former for karriereveiledning som kombinerer teknologi og menneskelig interaksjon på forskjellige måter er allerede i bruk. I norsk sammenheng er digital veiledning en fremtredende strategi, både innen nasjonal kompetansepolitikk og i utviklingen av offentlige arbeidsmarkedsrelaterte tjenester. Disse tjenestene kan beskrives som integrert veiledning (eng: blended guidance) ettersom de integrerer ansikt til ansikt, teknologi og nettbaserte elementer. Imidlertid er det per i dag mangel på godt utviklede modeller og teori for integrert veiledning. Det er også mangel på utdanningstilbud innen denne formen for karriereveiledning. Dette emnet vil gi innsikt i hva integrert veiledning er og kan være, samt strategier for hvordan integrere fysiske møter, teknologi og digitale plattformer i karriereveiledning. 

Hvis emnet gjennomføres som videreutdanning, vil det kunne inngå som et valgfritt emne i masterutdanningen i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum tre års omfang.

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller innen relasjonsarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet benytter en integrert tilnærming som kombinerer forelesninger i klasserom og nettbasert undervisning.

Studentene oppfordres til å jobbe sammen både i klasserom og i nettbasert gruppearbeid.

Emnet organiseres slik at det eksemplifiserer på en pedagogisk måte de integrerte arbeidsmåtene det undervises i. Emnet blir designet som en praktisk læringsarena, hvor praksis understøttes av relevante teorier. Derfor vil designet inneholde en rekke muligheter for mikro-læring og simulerte øvelser slik at studentene blir fortrolige med integrert veiledning.

Canvas benyttes som digital læringsplattform.

Vurderingsformer

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

- 80 % deltakelse på de to fysiske studiesamlingene

- Aktiv deltakelse i nettbaserte dialoger

- Innlevering av seks arbeider i tilknytning til de nettbaserte modulene utviklet i emnet

 

Vurderingsformer:

Studentene skal individuelt sette sammen en mappe basert på de seks arbeidene i tilknytning til de nettbaserte modulene. Mappen vil, sammen med et essay med kritisk refleksjon over emnets innhold og egen læring, danne grunnlaget for endelig vurdering.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Forskningsbasert undervisning

Fagmiljøet som underviser på emnet har spisskompetanse innen feltet, og undervisningen vil bygge på norsk og internasjonal forskningsbasert kunnskap.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette emnet. Det vil i stor utstrekning bli benyttet engelskspråklig litteratur, og undervisningen vil foregå på norsk og engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Kull

2019

Emnebeskrivelse
Studiepoeng År 1