Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

3002 Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

Navn på fag/studieplan

Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

Studiepoeng

15

Bakgrunn for studiet

Emnet et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet. På makronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap”, og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv. På mikronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering. Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap Etter fullført emne skal studenten ha:

  • avansert kunnskap om marginaliserende prosesser som har uheldige konsekvenser for barn og unges velferd
  • inngående kunnskap om begreper og teoretiske perspektiver innenfor forebyggingsfeltet 
  • oversikt over og innsikt i ulike typer forebygging og forebyggingsprogrammer
  • oversikt over fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • analysere teorier og metoder innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
  • utvikle og faglig begrunne ulike forebyggingstiltak
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike forebyggingstiltak og programmer

 

Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i sosialfaglig arbeid
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
  • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Opptakskrav og rangering

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

Det tas sikte på en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid. Forebyggende arbeid krever ofte tverrfaglig og tverretatlige tilnærminger. Av den grunn legges det stor vekt på gruppearbeid i dette emnet. Studentene skal gjennom seminarer ta aktiv del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Første samling er obligatorisk på grunn av sammensetning av eksamensgrupper.

Vurderingsformer

Arbeidskrav

Alle studenter skal holde et forberedt muntlig foredrag om et tema som er relevant for emnet. Det kreves i tillegg frammøte på 75%  for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamensform

Studentene skriver et essay med en begrunnet problemstilling fra det området som hun/ han har valgt å fordype seg innenfor hvor pensumlitteraturen benyttes.  Det benyttes bokstavkarakterer (A-F).

Kull

2018

Emnebeskrivelse
Studiepoeng År 1