Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

PRALIOMS Pårørendearbeid i helsesektoren

Navn på fag/studieplan

Pårørendearbeid i helsesektoren

Studiepoeng

15

Studiets nivå og organisering

Studiet går på deltid over to semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå (bachelornivå).

Bakgrunn for studiet

I 2014 ble det utviklet og gjennomført en utdanning, Pårørendearbeid i lindrende omsorg, i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studiet er gjennomført tre ganger med finansiering fra Helsedirektoratet. Dette studietilbudet er en videreutvikling av denne utdanningen og omfatter alle pårørende uavhengig av diagnose.

I januar 2017 kom Veileder om pårørendearbeid i helse- og sosialsektoren. Veilederen har sitt utspring i Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg (Meld. St. 29 (2012-2013), og er et ledd i Program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk. Et viktig mål med oppfølging av pårørende er å anerkjenne dem som yter den uformelle omsorgen og bedre samspillet mellom den formelle og uformelle omsorgen, og ivareta de pårørende. Veilederen er forankret i Pasient- og brukerrettighetsloven, som ble revidert i januar 2018, der blant annet søsken til pasienter med alvorlig sykdom også ble inkludert. Stiftelsen Pårørendesenteret har utviklet Pårørendeprogrammet.no som støttes av offentlige midler,  og sammen med Pårørendealliansen er de en pådriver for å avdekke behov hos pårørende og utvikle program for å ivareta gruppen. Pårørende kan være en nødvendig ressurs for at pasienten som er alvorlig syk kan få være mest mulig og lengst mulig hjemme, og om ønskelig få dø i eget hjem. Samtidig er det en kjent sak at pårørende ofte er i en svært belastende situasjon med tunge omsorgsoppgaver i tillegg til opplevelse av sorg og krise. Det er derfor viktig at denne gruppen opplever anerkjennelse og støtte i sin situasjon. For å ivareta trygg og god omsorg til pårørende tilbys studiet i pårørendearbeid. 

Læringsutbytte

 

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om pårørendes rettigheter og helsevesenets plikter i pårørendearbeid
  • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder i pårørendearbeid
  • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans til pårørendearbeid

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan reflektere over hvordan egen kompetanse og væremåte kan innvirke på pårørende
  • anvender begrunnede metoder og tilnærmingsmåter for å anerkjenne og støtte pårørende

Generell kompetanse

Kandidaten

  • tar initiativ til å anerkjenne og støtte pårørende
  • kan planlegge, begrunne og gjennomføre aktuelle støttetiltak til pårørende

Målgruppe

Målgruppen er ansatte og ledere i helsesektoren som møter pårørende i sitt arbeid.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt kompetanse til å iverksette tiltak for å anerkjenne og støtte pårørende til pasienter som mottar helsetjenester. Dette kan være av praktisk, relasjonell og informativ art.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil benytte metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og refleksjon. Erfaringsutveksling vil stå sentralt. Metodene vil variere fra forelesninger, erfaringsutveksling og refleksjon, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner og selvstudier. I selvstudier kan studentene jobbe i grupper eller enkeltvis. Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere litteratur og forskning.

Vurderingsformer

Studiet består av ett emne, og vurderingsformen som er valgt for dette emnet er fordypningsoppgave i gruppe. Denne eksamensformen er valgt fordi den kan være et viktig ledd i studentenes måloppnåelse for eksempel til refleksjon, selvstendighet og å fange andres budskap. Dersom helt spesielle grunner foreligger, kan fordypningsoppgaven utarbeides individuelt. For å kunne levere fordypningsoppgaven må tre obligatoriske arbeidskrav være godkjent, se detaljer i emnebeskrivelsen.

Internasjonalisering

I undervisningen vil det innen enkelte temaer bli fokusert på tverrkulturelle møter med pasienter, pårørende og kollegaer som kan bidra til å styrke deltagernes kompetanse. Noe støttelitteratur vil være engelskspråklig, og noe undervisning vil bygge på internasjonal forskningslitteratur.

Sist revidert

16.08.18

Informasjons- og kildekompetanse

Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i undervisningen for å oppfordre studenter til å søke ny kunnskap, delta i diskusjoner og formidle informasjon til andre på en hensiktsmessig måte. Det vises til Høgskolen i Innlandets nettsider under bibliotek for ytterligere informasjon om spesielt kilder og kildebruk.

Høgskolens læringsplattform benyttes i undervisningen.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres i Elverum. Studiet gjennomføres som ett emne og avsluttes med innlevering av fordypningsoppgaven. I studiet vil det være fem samlinger: fire samlinger á to hele dager, og en samling á en dag.

Kull

2018

Emneoversikt
Studiepoeng År 1