Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

MATTE Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)

Navn på fag/studieplan

Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)

Studiepoeng

30

Bakgrunn for studiet

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og retter seg spesielt mot studenter som mottar stipend. Dette kan benyttes på ulike måter, f.eks. til å frikjøpe deg selv fra undervisning om det skulle være behov for det. Studietilbudet vil også passe godt for lærere med vanlig frikjøp som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring.

Læringsutbytte

Bestått Matematikk 2 (5-10) vil i kombinasjon med bestått Matematikk 1 (5-10) gi undervisningskompetanse i faget på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med enkle matematiske teoribygninger innenfor tallære og algebra
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosess: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske modeller
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri, kombinatorikk og sannsynlighetsregning
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og fagets egenart, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan bruke de grunnleggende ferdighetene og digitale verktøy aktivt i matematikkundervisningen for å fremme elevenes læring
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og / eller matematikkfaglig emne

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Målgruppe

 

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng. Emne 1 gjennomføres i høstsemesteret med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres i vårsemesteret med digital eksamen i mai/juni.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er gjennomført Lærerutdanning og bestått Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Hvordan søker jeg?

Du søker via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 1. mars.

Les mer her:  http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/

Arbeids- og undervisningsformer

Hvert emne består av syv moduler av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. I tillegg arbeider studenten med en større utviklingsoppgave i hvert emne. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet. Argumentasjon og eksperimentering i matematikkfaget skal gå som en rød tråd gjennom begge emnene. Digitale aktuelle verktøy brukes utstrakt og er en del av flere obligatoriske arbeidskrav i begge emner.

Modulenes læringsaktiviteter foregår på nett, i klasserommet, på egen arbeidsplass, i dialog med medstudenter og kolleger på egen skole, og studenten har ansvar for egen progresjon innenfor hver modul.

Studentene bidrar med vurdering av hverandres oppgaver.

Vurderingsformer

Til hver modul vil det være en eller flere innleveringsoppgaver som faglærer eller medstudenter gir tilbakemelding på. Se emnebeskrivelsene.

Eksamen:

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Individuell, digital hjemmeeksamen - se emnebeskrivelsene.

Det benyttes bokstavkarakterer A – F, der A er beste og E er dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått.

Studiets oppbygging og innhold

Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere på 5.-10. trinn  består av følgende tema.

 • Argumentasjon og begrunnelse i matematikk
 • Eksperimentering i matematikk
 • Varierte arbeidsformer og varierte representasjonsformer
  • Pedagogisk bruk av IKT og digitale muligheter
  • Tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter
 • Matematikkvansker, misoppfatninger og diagnostisk undervisning
 • Flerkulturelt perspektiv
 • Kritisk demokratisk kompetanse

Studiet er inndelt i to emner, hvert på 15 studiepoeng.

 • Emne 1: Argumentasjon og begrunnelse i matematikk: algebra og funksjonslære
 • Emne 2: Eksperimentering i matematikk: geometri, statistikk, sannsynlighet

Studiemodell:

Høstsemester

Vårsemester

 

Matematikk   2,

nettbasert   videreutdanning for lærere på 5.-10. trinn

 

Emne 1   (15 stp)

Emne 2   (15 stp)

 

Argumentasjon og begrunnelse i matematikk: algebra   og funksjonslære

 

 

Eksperimentering i matematikk: geometri, statistikk og sannsynlighet

Kull

2018

Matematikk 2, 5. - 10. trinn: Struktur/emneoppbygging
Studiepoeng År 1