Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

2003 Internasjonal politisk økonomi (vår 2019)

Navn på fag/studieplan

Internasjonal politisk økonomi (vår 2019)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan europeiske og globale markeder fungerer.
 • har kunnskap om sentrale politiske konfliktlinjer i internasjonal økonomi.
 • har kunnskap om handelsteori, handelspolitikk, valutakursteori og internasjonal makroøkonomi.
 • har kunnskap om internasjonale økonomiske strukturer og ulike teoretiske perspektiv i internasjonal politisk økonomi.
 • kjenner til sentrale internasjonale institusjoner i politisk økonomi og deres funksjon
 • kan beskrive de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som omgir nasjonalstatene.
 • har kunnskap om nasjonal handlefrihet i den europeiske og globale økonomien.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har evne til å vurdere betydningen av økonomiske og politiske integrasjonsprosesser for utformingen av statlig politikk, for makt og suverenitet i internasjonal politikk
 • kan analysere årsaksforhold i internasjonal politisk økonomi.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom økonomi og politikk i internasjonale relasjoner og gjøre rede for dette i skriftlig arbeide
 • kan kritisk vurdere nasjonalstatens endrede handlingsbetingelser i lys av politiske og økonomiske integrasjonsprosesser

Målgruppe

Emnet gir en innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked. Hvordan har global økonomisk integrasjon påvirket nasjonal handlefrihet? Hvordan bidrar internasjonal handel til omfordeling og hvem gavner den? Hvordan oppstår kriser i internasjonal økonomi og hvilke politiske virkemidler er tilgjengelig for å styre utviklingen?

I emnet gis en innføring i handelsteori, handelspolitikk og valutakursteori. Dette er grunnlag for å forstå utviklingen av europeisk og global økonomisk integrasjon og hvordan denne har virket inn på nasjonal handlefrihet. Videre vektlegges institusjoner som har vokst fram og preger samarbeid mellom land i internasjonal økonomi.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Kull

2018

Emnebeskrivelse
Studiepoeng År 1