Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

ÅRAVM Årsstudium i audiovisuelle medier

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i audiovisuelle medier

Studiepoeng

60

Bakgrunn for studiet

Audiovisuelle medier spiller en stadig viktigere rolle i våre liv. Filmer og TV-serier opptar oss, gjerne i timevis av gangen, og gir rom for både innlevelse og refleksjon. De audiovisuelle mediene kan gi oss sterke kunstopplevelser og lettbeint underholdning, og bidrar til å forme vårt syn på oss selv, på andre og på verden rundt oss. Årsstudiet i Audiovisuelle medier passer for deg som er opptatt av å forstå denne fascinasjon for i filmer, TV-programmer og andre audiovisuelle uttrykk. Studiet gir kunnskap om hvordan audiovisuelle fortellinger blir til og kommuniserer med oss, innsikt i særlig betydningsfulle filmer og TV-serier, og en grundig innføring i bransjekunnskap. Studiet vektlegger å trene studentenes analytiske og kreative evner i møte med relevante problemstillinger fra det audiovisuelle praksisfeltet. Gjennom studieåret vil en rekke bransjeaktører delta i undervisningen, blant annet i form av case-baserte workshops eller seminarer der studentenes arbeider evalueres. Det legges opp til en ekskursjon til en internasjonal filmfestival i løpet av studieåret.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om bærende elementer i filmfortellinger og i TV-formater.
 • Kandidaten har innsikt i den bransjemessige organiseringen av film-, TV- og spillfeltet, og har kunnskap om deres ulike markeder, verdikjeder og innovasjonspotensiale.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om den filmhistoriske utviklingen og om spesielt betydningsfulle filmer og TV-serier.
 • Kandidaten forstår dynamikken mellom fortid og nåtid, og mellom det nasjonale og internasjonale som også preger dagens mediesituasjon.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan vurdere ideer til nytt medieinnhold ut fra kreative og markedsmessige kriterier.
 • Kandidaten kan gi faglig begrunnede tilbakemeldinger på audiovisuelle prosjekter i utvikling (pitch, manusutkast).
 • Kandidaten kan levere faglig funderte analyser av audiovisuelt innhold og av de audiovisuelle bransjene.
 • Kandidaten kan reflektere over dagens medieprodukter i et historisk og allment kulturelt perspektiv.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere kritisk over audiovisuelle mediers rolle og samfunnsansvar.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver av analytisk og kreativ art.
 • Kandidaten kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dem i ulike arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på andres arbeid, samt justere eget arbeid under veiledning.
 • Kandidaten kan integrere sine allmenne kunnskaper om historien til filmen og andre audiovisuelle medier i sin vurdering av nåtidens medieprodukter og mediebransjer, og i sin egen kreative praksis.

Målgruppe

Årsstudiet passer for deg som:

 • er glødende opptatt av film, TV og andre audiovisuelle uttrykk
 • planlegger videre studier i medieproduksjon, for eksempel film-, eller TV-utdanning
 • ønsker kompetanse på yrkesområder der kjennskap til og forståelse av audiovisuelle medier står sentralt, for eksempel i forvaltningen, videregående opplæring, kulturjournalistikk eller i mediebedrifter

Årsstudiet kan inngå i en skreddersydd bachelorutdanning ved et annet fagområde, for eksempel økonomiske fag, kulturfag, samfunnsfag eller lignende.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier innenfor Film- og fjernsynsvitenskap. Det kan også danne et faglig grunnlag for studier innen praktiske film- og fjernsynsutdanninger.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet benytter seg av ulike undervisningsformer: Forelesninger, seminarer og workshops med øvelser og praktisk problemløsning, individuelle innleveringer, gruppeoppgaver, skriftlig/muntlig veiledning og visning av film, TV-programmer og annet audiovisuelt innhold.

Det forventes at studentene er aktive bidragsytere i all undervisning. En del av undervisningen er obligatorisk (arbeidskrav). Oppgaver til seminarer og workshops kan være både av analytisk og kreativ art, og kommenteres av faglærere og i enkelte emner også av bransjerepresentanter.

Vurderingsformer

Alle emner har obligatoriske arbeidskrav. Skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og andre former for arbeidskrav vurderes som bestått/ikke bestått. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Eksamen i alle emner bedømmes med karakteren A-F. Eksamensformene varierer fra emne til emne. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet består av tre emner:

 

FILM-, TV- OG SPILLBRANSJEN

(20 ECTS)

 

FILMHISTORIENS SENTRALE VERKER (20 ECTS)

 

 

 

 

ANALYSE I PRAKSIS: DRAMATURGI, KONSEPT, UTVIKLING (20 ECTS)

 

 

 

 

 

Emnet Film-, TV- og spillbransjen gir innføring i disse bransjenes struktur og institusjonelle rammebetingelser. Som en del av emnet vil gjester fra bransjen gi studentene oppgaver knyttet til aktuelle case, og evaluere løsningsforslagene i etterkant.

Emnet Filmhistoriens sentrale verker, gir studentene grunnleggende kunnskap om banebrytende filmer i den internasjonale og skandinaviske filmhistorien. Felles for dem er at de har satt varige spor og er blitt referansefilmer for ulike epoker, fortellemåter og stiltrender. Det legges opp til ekskursjon til en internasjonal filmfestival i løpet av emnet.

Første studieår avsluttes med emnet Analyse i praksis: Dramaturgi, konsept, utvikling. Her lærer studentene analyse av fortellemåten i filmer, TV-serier og formater, både som ferdige produkter men også som manus under utvikling. Studentene tilegner seg kunnskap om slike fortellingers byggesteiner, og skal anvende det til å lese og kommentere på manusutkast i workshops med profesjonelle manusforfattere.

Kull

2019

Årsstudium i audiovisuelle medier
Studiepoeng År 1