Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

NATOPP2 Naturoppsyn

Navn på fag/studieplan

Naturoppsyn

Studiepoeng

7,5

Studiets nivå og organisering

Høgskolen i Innlandet, Institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad, har siden 1992 arrangert kurs i naturoppsyn hvor både skolens egne studenter og eksterne deltakere deltar. Fra og med studieåret 1999-2000 ble kurset oppgradert fra 1 til 2 uker. Kurset består av 80 undervisningstimer fordelt på 3 samlinger av 3 dager og utgjør 7,5 studiepoeng.

Bakgrunn for studiet

Behovet for naturoppsyn innen ulike kategorier av utmarksområder, strafferettslige og straffeprosessuelle regler, etterforskning og rapportskriving, miljø- og faunakriminalitet m.v. I tillegg legges det vekt på tilrettelegging, kommunikasjon og informasjon som en viktig del av naturoppsynets oppgaver.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskaper:
• Kandidaten har bred og grunnleggende kunnskap knyttet til virksomhet som naturoppsyn i Norge, både i privat og offentlig regi  
• Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor naturoppsyn, lover og regler  
• Kandidaten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  

Ferdigheter:
• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap for å utøve naturoppsyn  
• Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til lover og regler  

Generell kompetanse: 
• Kandidaten kan søke om begrenset politimyndighet

Målgruppe

Kurset er forsøkt tilpasset følgende målgrupper: Høgskolens egne studenter, polititjenestemenn med særlig ansvar innenfor fagområdet, oppsynspersonell knyttet til både private og offentlige foreninger og institusjoner, samt øvrig personell med administrativt og/eller organisatorisk ansvar for oppsynsvirksomhet. Øvre grense for antall eksterne deltakere er satt til ca. 25.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Kurset forutsettes å tilfredsstille Justisdepartementets minimumskrav til å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset består totalt av ca. 80 forelesningstimer fordelt på 3 samlinger av 3 dager. Kurset avsluttes med 48 timer hjemmeeksamen. Foreleserne på kurset er delvis hentet utenfra (hovedsakelig del 1) og faglig ansatte ved høgskolen.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen 48 timer

Sist revidert

01.10.2011

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene vil også få kjennskap til bruk av Canvas som undervisningsverktøy, da dette vil bli brukt aktivt i studiet.

Studiets oppbygging og innhold

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder, viktige juridiske og politifaglige tema som strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet, kulturminner i skog og utmark, samt utvalgte deler av viltloven og motorferdselloven. I del 2 er det lagt vekt på relevante naturfaglige sider ved oppsynets virksomhet, herunder viltforvaltning, skogbruk/barskogvern, artskunnskap, samt rovdyrenes rolle som konfliktskaper i dagens samfunn. Naturoppsynets opptreden står sentralt, bl.a. i form av rollespill. Til slutt gis en orientering om naturoppsynets ulike måter å informere og kommunisere med omverdenen på.

Kull

2011/2012

Naturoppsyn
Studiepoeng År 1