Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

BAAGRO Bachelor i agronomi

Navn på fag/studieplan

Bachelor i agronomi

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning. Fullført studium gir rett til bachelorgraden med tittelen Bachelor i agronomi.

Bakgrunn for studiet

Jorda står overfor store utfordringer med hensyn til klima, miljø og matproduksjon. Dette medfører et stort behov for agronomisk kunnskap og det dokumenteres stadig vekk mangelen av landbruksakademikere innenrådgivning, undervisning, forvaltning og forskning. Det må utvikles et bærekraftig landbruk hvor kunnskap om jord, planter og husdyr brukes for at produksjonen skal gjøres energieffektiv, klimavennlig og økonomisk. God kunnskap om plantedyrking og disse sine skadegjørere er viktig for å redusere bruken av plantevernmidler. Husdyras produksjonsevne setter store krav til fôr og miljø, samtidig som dyras mulighet til å utøve naturlig atferd blir stadig viktigere i vårt landbruk.

Det er også viktig at kunnskapen tilpasses samfunnets behovfor matproduksjon, og spørsmål vedrørende miljø og klima. Studieprogrammet er basert på en helhetstanke rundt oppbygging av studier og emner innen agronomi, og det skal gå en rød tråd gjennom studieløpet hvor målet med aktiviteten skal være å sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Studietilbudet er en god blanding mellom teori og praksis hvor undervisning ute på jordet og i husdyrrom gir en unik kunnskap om hele bioproduksjonen, både på mikro- og makronivå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om plantedyrking, herunder jordlære, planters biologi, planteforedling, plantevern, dyrkingsteknikker samt mekaniseringsløsninger for planteproduksjon.
 • har bred kunnskap om husdyrhold herunder fôring, fôrmidler, avl, husdyras adferd og krav til miljø samt teknisk utstyr som er vanlig i en moderne driftsbygning.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor husdyrhold.
 • har kunnskaper om vitenskapelig tenkemåte og metode, forskning og utvikling innenfor jordbruk samt evne til å oppdatere egen kunnskap.
 • har bred kunnskap om landbrukets betydning i samfunnet, økonomiske analyser samt samspill mellom landbruk og miljø.   

Ferdigheter  

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen agronomi, samt gi råd om disse.
 • kan bruke relevante planleggingsverktøy og faglig kunnskap til å løse problemstillinger innen plante- og husdyrproduksjon.
 • kan gjennomføre og rapportere prosjekter innenfor agronomi, samt reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan delta i faglige diskusjoner om landbrukets miljøutfordringer og samfunnsansvar på en konstruktiv måte.  

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante problemstillinger og faglige diskusjoner omkring plantedyrking, husdyrhold, mekanisering, miljø- og samfunnsansvar og kan på selvstendig grunnlag tenke nytt omkring slike problemstillinger.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid; alene eller som deltaker i ei gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt landbruksfagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen agronomi.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Målgruppe

Studenter som har interesse for agronomi, og ønsker å arbeide innen landbruket. Dette kan være studenter som skal drive egen landbrukseiendom eller som ønsker å jobbe innen landbruksrelatert næring, slik som f.eks. rådgivning, undervisning eller forvaltning.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for arbeid innen rådgiving, offentlig forvaltning, utdanning eller egen virksomhet. Dette kan blant annet være gårdbruker eller andre yrker som er relevante for å ivareta framtidas matvareproduksjon og landbrukets miljøutfordringer.

Studiet kan kvalifisere for å søke opptak til masterstudier ved norske og utenlandske høgskoler og universiteter.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, undervisning i felt, praktiskeøvelser, kollokvier og selvstendige arbeider (mappeoppgaver/rapporter). I tillegg forutsettes det at studentene driver et aktivt selvstudium.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte. Det benyttes: Mappevurdering, skriftlige og muntlige eksamener, rapporter, praktiske øvelser, prosjektarbeid samt bacheloroppgave. Studiet består av enkeltemner og de ulike vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der ikke annet er oppgitt, benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Vi anbefaler studenten å ta utenlandsopphold i vårsemesteret i det siste studieåret. Høgskolen har et omfattende samarbeidsnettverk med høgskoler og universiteter i Europa som tilbyr spesialiseringer innen landbruksfag. Eventuelle studieopphold må godkjennes av studiestedet på forhånd. Det vil også være en del engelskspråklig litteratur, og gjesteforelesninger som er engelskspråklige.

Sist revidert

Okt 2013

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Høgskolebiblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

Andre ressurser fra Høgskolebiblioteket: Fronter-rom "Biblioteket" (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til "kilder og kildebruk", videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse

Studiets oppbygging og innhold

Bachelorstudiet i agronomi er et allsidig jordbruksstudium som omfatter både plante- og husdyrfag. Bacheloroppgaven skal leveres inn i siste vårsemesteret i siste studieår. 

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Kull

2018

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2 År 3