Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

AGRO6 Årsstudium i agronomi

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i agronomi

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en 60 studiepoeng grunnutdanning som tas på heltid over ett år.

Bakgrunn for studiet

Landbruk er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor effektivisering og konkurransedyktighet skal kombineres med miljøvennlig og etisk forsvarlig produksjon. Dette stiller store krav til forståelsen av jord, planter og husdyr så vel som samspillet mellom disse. Årsstudiet i agronomi har fokus på jord og jordas opprinnelsesmateriale, biologi inklusive planter, dyr og mikroorganismer, dyrking av kulturplanter og avl, fôring og stell av husdyr. Dette gir en solid basis for praktisk, jordbruksrettet arbeid og for videre studier innenfor landbruksfag.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.
 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving.
 • har basiskunnskaper om cellelære, mikrobiologi, økologi og biologisk mangfold.
 • har bred kunnskap om fôrmidler og husdyrs næringskrav samt økologiske og ernæringsmessige forhold ved bruk av husdyr i humanernæringen.
 • har basiskunnskaper om plantedyrking, bekjempelse av ugras og skadegjørere, planteforedling og såvarer.

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.
 • kan bruke et mikroskop og kan gjennomføre enklere laboratoriearbeid.
 • kan skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter.
 • kan vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser.
 • kan vurdere valg av såvare samt hvordan og når jordarbeiding, vanning, gjødsling, kalking, såing, høsting og bekjempelse av ugras og skadegjørere skal utføres.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser, berggrunnens oppbygning og fordeling i Norge, landskapsdannende prosesser samt jordartenes egenskaper og fordeling.
 • har innsikt i vitenskapelige prosesser.
 • har tilstrekkelig kompetanse i biologi til å studere videre innen plantekultur og husdyrhold.
 • har innsikt i faglige problemstillinger innen fôring av husdyr og kan utveksle synspunkter og erfaringer samt formidle sentralt fagstoff om slike problemstillinger.
 • har forståelse for samspillet mellom planter, jord og jordarbeiding samt hvordan en avling dyrkes fram og hvordan planteforedling fungerer.

Målgruppe

Studenter med jordbruksinteresse.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan inngå som første år av bachelorgradsstudiet i agronomi ved Høgskolen i Hedmark eller som ett av tre år i en fri bachelorgrad. Alene kvalifiserer studiet først og fremst for arbeid innenfor egen jordbruksbedrift.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, undervisning i felt, laboratorieøvelser, kollokvier og selvstendige studentarbeider. I tillegg forutsettes det at studentene driver et aktivt selvstudium.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer

Hvert av emnene avsluttes med skriftlig eller muntlig eksamen. Alle eksamener vurderes med graderte bokstavskarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utenlandsopphold i dette årsstudiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Høgskolebiblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

 Andre ressurser fra Høgskolebiblioteket:

Studiets oppbygging og innhold

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Kull

2018

Emnetabell
Studiepoeng År 1