Language: NOR | ENG
Studieplan 2018/2019

BVPL Bachelor i vernepleie (2018-2021)

Navn på fag/studieplan

Bachelor i vernepleie (2018-2021)

Studiepoeng

180

Bakgrunn for studiet

Formålet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse i å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning, og gir autorisasjon som helsepersonell.

Læringsutbytte

Vernepleierutdanningen på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer har sterkt fokus på brukermedvirkning, mestring og deltakelse i eget liv for ethvert menneske. Det er dermed viktig at vernepleieren er god til å samarbeide, til å se muligheter og kunne handle og samhandle innen ulike områder av yrkesutøvelsen. I utdanningen vektlegges derfor å utdanne relasjonskompetente, fleksible, faglig reflekterte og endringskompetente vernepleiere.

Vernepleiefaglig kompetanse består av en kombinasjon av ulike fagområder fra både helse- og sosialfag; det gir et godt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid. Studiet vektlegger at studentene skal tilegne seg en handlingsorientert kompetanse med syn på mennesket som aktivt og medvirkende. Som vernepleier skal du være kvalifisert til å utføre pleie, rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd og respekt for enkeltmenneskets egenverd og integritet. Videre er solidaritet med utsatte grupper en sentral verdi i vernepleierutdanninga.

Læringsutbytte ved endt utdanning beskrives innenfor tre områder; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskap om helse, samfunnsforhold og politiske virkemidler som er av betydning for omsorg, rehabilitering og habilitering
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan utvikling og læring skjer, og hvordan tilrettelegge for disse prosessene
 • Kandidaten har kunnskap om ulike funksjonsvansker, psykiske lidelser, de vanligste somatiske sykdommer og konsekvenser av disse
 • Kandidaten har kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper og kjennskap til aktuelt lovverk for vernepleiefaglig arbeid 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan møte andre mennesker med empati og respekt, kommunisere og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Kandidaten kan utføre metodisk miljøarbeid med sikte på trivsel, mestring, deltakelse og inkludering
 • Kandidaten kan gi veiledning, grunnleggende pleie og omsorg til mennesker som har behov for omsorg/habiliterings/rehabiliteringstiltak
 • Kandidaten kan utøve forsvarlig medikamenthåndtering
 • Kandidaten kan utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk som ivaretar brukernes behov og rettigheter
 • Kandidaten kan dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ivareta brukernes interesser i fler- og tverrprofesjonelt samarbeid og legge til rette for brukermedvirkning
 • Kandidaten kan utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflekterende måte
 • Kandidaten har utviklet verdier, holdninger, relasjonelle ferdigheter og forståelse for betydningen av å fortsette denne utviklingen
 • Kandidaten har innsikt i innovasjonsprosesser og kan bidra til endring av rammebetingelser til beste for bruker/brukergrupper

Organisering

Bachelor i vernepleie er inndelt i tilsammen 9 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen. Dette betyr at hvert emne må være avsluttet med bestått eksamen før man får avlegge eksamen på nytt emne. Det er tre unntak fra denne regelen. Det gjelder emne 2 (praksis 1), emne 4 (praksis 2) og emne 7 (praksis 3) som kan påbegynnes og avsluttes selv om det forutgående emnet ikke er bestått. Dette gjelder kun der studenten har gått opp til eksamen i forutgående emne, men ikke bestått emnet. Unntakene følger av at resultatet av ny eksamen er klart først da mye av neste emne er gjennomført.

Målgruppe

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet - ha spennende og varierte arbeidsoppgaver - da kan vernepleieutdaningen være noe for deg!

Målet med vernepleieutdanningen

Målet med vernepleieutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleieutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Hva lærer du?

Med bachelor i vernepleie lærer du å tilrettelegge for brukermedvirkning og deltagelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert til å medvirke til rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Praksis

Læring gjennom praksis vektlegges i utdanningen. Det er innslag av læring i praksis gjennom alle 3 årene av utdanningen, og det legges til rette for anvendelse av teori i praksis. Studentene har tilgang til et stort antall ulike praksissteder. Det må påregnes merkostnader til reise og opphold i forbindelse med praksisperiodene. Vernepleieutdanningen har også avtaler med flere land om praksisopphold slik at utenlandspraksis er mulig for 3. årsstudenter.

Jobbmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleieren arbeider i dag på en rekke arenaer som f.eks. innen tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, habilitering/rehabilitering, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

Delstudier i utlandet
Utenlandsopphold kan være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på utdanningen med Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer. Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført bachelorgrad i vernepleie kan, etter søknad, gi autorisasjon som vernepleier og kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland.

Studiet kvalifiserer til å søke master i sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet anvender varierte pedagogiske metoder for at studenten skal oppnå forventet læringsutbytte. Vurderingsformene innehar samme grad av variasjon, og skal i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vurdere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet vektlegger prinsippet om studentens ansvar for egen læring. Læringsformene krever engasjement og aktiv studentdeltakelse som skal bidra til å fremme individuell læring og læringsfellesskap gjennom blant annet individuelt – og gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening, oppsøkende virksomhet i praksisfeltet, praksisstudier samt en blanding av skriftlige og muntlige presentasjoner. Vernepleierne jobber tett på andre mennesker, og læringsformene skal bidra til å utdanne relasjonskompetente og kritisk reflekterte yrkesutøvere med god analytisk handlingskompetanse i forhold til individ – og systemnivå. Det er derfor knyttet ulike arbeidskrav og obligatorisk ferdighetstrening til de ulike emnene. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Vurderingsformer innebærer arbeidskrav, praksis og sluttvurdering for hvert emne. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Studiet benytter seg av ulike vurderingsformer slik som deltagelse i refleksjonsgrupper, muntlige framlegg, seminarer, ferdighetstrening innen ulike temaområder, skoleeksamen, mappe-vurdering, bacheloroppgave og ulike skriftlige arbeider. Hensikten med deltagelse i refleksjonsgrupper sammen med egetstudie, forelesninger, seminarer inklusive gruppearbeid er å tilrettelegg for utvikling av egen relasjonskompetanse slik at studenten møter andre som skikkede vernepleiere med respekt, empati og gode holdninger. Gjennom muntlige framlegg/øvelser ønsker en å trene opp og teste evnen til muntlig å legge fram faglig og praktisk forankrede problemstillinger, og gjøre studenten trygg på å delta i faglige diskusjoner.  Vernepleiere forventes å ha ferdigheter innen ulike områder, og det krever trening og testing gjennom hele studieforløpet. Skoleeksamen er lagt opp med hovedfokus på testing av kunnskaper, mens mappeeksamen er prosessorientert og vektlegger utvikling av faglig og etisk skjønn, samt tilegnelse av kompetanser og ferdigheter gjennom bl.a. casearbeid. Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave og skal teste hvorvidt studenten kan dokumentere et selvstendig strukturert og analytisk arbeid i et vernepleiefaglig emne.

De ulike skrivearbeidene skal videre bidra til kompetanse i akademisk skriving og faglig formidling.

Gruppevirksomheten ved utdanningen tillegges stor vekt og det kreves at studentene arbeider i grupper for å utvikle samarbeidsemne og lære av hverandre.

Læring gjennom praksis vektlegges i utdanningen. Det er innslag av læring i praksis gjennom alle 3 årene av utdanningen, og det legges til rette for anvendelse av teori i praksis. Studentene har tilgang til et stort antall ulike praksissteder.

Det kreves obligatorisk deltagelse på de deler av undervisningen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium, og som har særlig relevans for praksis og forholdet til brukere. Dette vil komme fram av undervisningsplaner.

Lærerne ved studiet jobber aktivt med forsknings – og utviklingsarbeid slik at undervisningen er av høy kvalitet og forskningsbasert.

Beskrivelser av læringsutbytte på fagplan – og emnenivå er utarbeidet i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanen for vernepleierutdanning (2005, Utdannings – og forskningsdepartementet).

Vernepleierens kompetanse bygger på integrasjon av teori – og praksisstudier. Læringsutbyttet ved endt utdanning kan beskrives innenfor tre områder; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Vurderingsformer

Vurderingsformer innebærer arbeidskrav, praksis og sluttvurdering for hvert emne. Studiet benytter seg av ulike vurderingsformer slik som deltagelse i refleksjonsgrupper, muntlige framlegg, seminarer, ferdighetstrening innen ulike temaområder, skoleeksamen, mappe-vurdering, bacheloroppgave og ulike skriftlige arbeider. Hensikten med deltagelse i refleksjonsgrupper sammen med egetstudie, forelesninger, seminarer inklusive gruppearbeid er å tilrettelegg for utvikling av egen relasjonskompetanse slik at studenten møter andre som skikkede vernepleiere med respekt, empati og gode holdninger.

Gjennom muntlige framlegg/øvelser ønsker en å trene opp og teste evnen til muntlig å legge fram faglig og praktisk forankrede problemstillinger, og gjøre studenten trygg på å delta i faglige diskusjoner. Vernepleiere forventes å ha ferdigheter innen ulike områder, og det krever trening og testing gjennom hele studieforløpet. Skoleeksamen er lagt opp med hovedfokus på testing av kunnskaper, mens mappeeksamen er prosessorientert og vektlegger utvikling av faglig og etisk skjønn, samt tilegnelse av kompetanser og ferdigheter gjennom bl.a. casearbeid. Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave og skal teste hvorvidt studenten kan dokumentere et selvstendig strukturert og analytisk arbeid i et vernepleiefaglig emne.

Se under det enkelte emne når det gjelder eksamensform.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr. § 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr. 1085).

Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfang).

Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Merk spesielt i forhold til arbeidskrav på legemiddellære/-regning at:

Legemiddellære og -regning må være godkjent før student kan starte i Emne 6, 3. studieår. En student kan framstille seg til arbeidskrav legemiddellære tre ganger og arbeidskrav legemiddelregning fire ganger i løpet av 2. studieår. I særskilte tilfeller kan det innvilges ett (1) ekstra forsøk innen legemiddellære og/eller -regning. Studenten retter begrunnet søknad til studieleder. Det ekstra forsøket kan gjennomføres tidligst ved neste ordinære prøve påfølgende studieår i Emne 3. Dersom prøven godkjennes, kan studenten gjenoppta studiene påfølgende år, og blir følgelig et år forsinket. 

Internasjonalisering

Studentene kan ta praksisstudier i utlandet innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Kull

2018