Navn på fag/studieplan

Tverrfaglig videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge (2018 - 2020)

Studiepoeng

60

Læringsutbytte

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Studiet kan inngå som del av masterstudier.

Målgruppe

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Målgruppen er fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV, flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

 

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal praksis.

Studiet består av 4 selvstendige emner, se forenklet studieplan under. Det er 3 studiesamlinger à 3 dager pr. semester.

Mellom samlingene kommer selvstudium og gruppearbeid. Praksis- og gruppeveiledning blir gitt gjennom hele studiet i tverrfaglige grupper, fortrinnsvis lokalt. Hvert emne avsluttes med eksamen.

Videre studier

Studiet gir innpassing av 30 studiepoeng i Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer for de som tilfredsstiller opptakskravene til dette studiet.

Høgskolen tilbyr også Master i psykososialt arbeid med barn og unge, hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir innpassing av 30 studiepoeng i Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer for de som tilfredsstiller opptakskravene til dette studiet.

Høgskolen tilbyr også Master i psykososialt arbeid med barn og unge, hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Opptakskrav og rangering

  • bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi (søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student), og
  • minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført grunnutdanning (deltidsstilling regnes om til heltid)
  • og tilsatt i minst 50 % stilling i arbeid direkte rettet mot barn og/eller ungdom under hele studietiden

Vurderingsformer

Se under det enkelte emne

Godkjenning

Studiet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne med unntak av ordinær semesteravgift, utgifter til litteratur og reise/oppholdskostnader.

Kull

2018

Emnetabell Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Emner

Studiepoeng År 1 År 2