Navn på fag/studieplan

Lederutdanning helse og omsorgstjenester – kompetanseløftet 2015

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over to år. Studiet tilbys desentralisert i landets kommuner

Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) er tildelt et nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet om praktisk lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens personellutfordringer er det utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan,Kompetanseløftet 2015. Planen er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 (2005-2006) "Mestring, muligheter og mening – Framtidens omsorgstjenester".Kompetanseløftet 2015skal gjelde fram til 2015 og inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene fram mot 2050.Planen har som mål å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til den kommunale omsorgstjenesten. Handlingsprogrammet

omfatter kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten og forplikter seg til å utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i sektoren.

Videre legges det føringer på noen hovedstrategier som er nødvendige for å møte framtidas omsorgsutfordringer, som tverrfaglig kompetanseheving, kommunal planlegging og organisasjons- og ledelsesutvikling med sikte på å gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og en mer aktiv omsorgsprofil og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Læringsutbytte

Ledere og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet pleie- og omsorgssektor vil tilegne seg nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.
Etter fullført kvalifikasjon skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kjennskap til forskjellige lederroller, lederfunksjoner og ledelsesformer og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis.
 • har kunnskap om intensjonene i samhandlingsreformen slik de grunnleggende er formulert i St. meld. nr. 47 (2008-2009), St.meld. nr. 16 (2010-2011)
 • har kjennskap til nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester
 • har innsikt i kravene til god forvaltning
  • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, økonomisk planlegging og budsjettering, økonomistyring og regnskap. 
  • har kunnskap om teori og ferdigheter i rekrutteringsmetoder, hvordan man skal beholde og utvikle kompetansen til å bli strategiske ressurser i offentlig forvaltning og tverrfaglig samarbeid.
  • har kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig.

Ferdigheter:
Kandidaten

 • har utviklet eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon
 • kan ivareta økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen
 • kan samhandle både internt og med eksterne samhandlingspartnere.
 • har ferdigheter i forhandlinger, konflikthåndtering og samarbeid

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan bidra til nytenking og i endringsarbeid
 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen tar sikte på å gi kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten. Studiet skal dessuten øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet tilbys som et deltidsstudium, med samlingsbasert undervisning. Som overordnede prinsipper for læring vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, relasjonskompetanse og studentaktive arbeidsformer. I alle emnene vil undervisning og læring skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, presentasjoner og oppgaveskriving.

Mellom samlingene, og for å oppnå tverrfaglig erfaringsutveksling, skal studentene arbeide i basisgrupper og ha et ansvar for å gjennomføre de obligatoriske arbeidskravene i de enkelte emner. I alle emner er det lagt inn obligatoriske krav for å kunne gå opp til eksamen. Deler av denne virksomheten vil være basert på veiledning av kursveileder og via det internettbaserte e-læringsverktøyet Fronter, som er høgskolens generelle verktøy for elektronisk studiestøtte.

Vurderingsformer

Vurderingsformene framgår av emnebeskrivelsene. Emnene vurderes til bestått/ikke bestått eller med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet

Sist revidert

28.11.2013

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. 

Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i forelesningene for å oppfordre studentene til aktivt å søke etter ny informasjon og kunne delta aktivt i diskusjoner. I tillegg vil denne kompetansen oppøves ved gjennomføring av de skriftlige gruppeoppgavene og hjemmeeksamen.

Det legges vekt på at den enkelte søker etter informasjon i forhold til de temaene som tas opp, at de vurderer informasjonen og informasjonskildene og drøfter og vurderer denne informasjonen i opp­gavene, litteraturstudiene og ved forelesningene.

Høgskolebibliotekets studiehjelpside gir nyttig informasjon og nettbasert kurs om kilder og kildebruk: http://www.hihm.no/Hovedsiden/Bibliotek/Studiehjelp

Andre relevante ressurser fra Høgskolebiblioteket:

Fronterrom ”Biblioteket” (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til ”Kilder og kildebruk”, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse.

Studiets oppbygging og innhold

Utdanningen består av 4 emner. Hvert emne vil gå over ett halvår og gir 7,5 studiepoeng. Emnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis. Hvert emne har 2 samlinger á 2 dager. Samlingene vil foregå på dagtid, med en varighet av 7 timer pr dag. I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i basisgrupper som en del av læringsprosessen. (Basisgrupper er organiserte grupper hvor studentene skal samarbeide om oppgaver). 

Mellom samlingene i hvert emne skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Oppgaven vil være knyttet til studentenes praksis og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene, samt hvordan denne kan komme til syne eller brukes i praksis. Det sentrale elementet i transformasjonen teori – praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Et viktig element som følger samlingene er utvikling av refleksjonskompetanse. 

Arbeidet vil legges opp og følges av kursleder for hvert emne. Omfanget av arbeid mellom samlingene legges opp av den enkelte kursleder/foreleser og basisgruppene, med en progresjon og et omfang som tilpasses slik at studentene gjennomfører dette ved siden av full jobb. Foreleser vil gi tilbakemeldinger på arbeidet.Emnesammensetning