Navn på fag/studieplan

Bachelor i Music Business - Production

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning, som består av 180 studiepoeng, og er normert til tre år som heltidsstudium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen ”Bachelor i Music Business - Production”.

Studiet er basert på ukentlige undervisning på Campus Rena. I fjerde semester er det obligatorisk med utvekslingsopphold.   

 Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år.

Bakgrunn for studiet

Bachelor i Music Business - Production kvalifiserer for å jobbe med produktutviklingsledelse i musikkindustrien i bred forstand, fra merkevarebygging via A&R-ledelse, til låtskriving, innspilling og lydproduksjon. Studiet utdanner fremtidige Artist & Repertoire-manager, musikkprodusenter, låtskrivere, music supervisors og forleggere i musikkbransjen.

Høgskolen har samarbeid med fremragende universiteter i USA, Storbritannia og Sverige innenfor fagområdet.   

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomisk/administrative kunnskaper og ferdigheter. Studiets læringsmål reflekterer det å kunne jobbe kommersielt innenfor produksjon av musikk innen ulike sjangere og formater, og da særlig orientert rundt rytmisk musikk med formål å skape musikk- og mediekonsepter.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer knyttet til utvikling og produksjon av musikk innen ulike kommersielle sjangere og formater
 • har kunnskap om produksjonsprosesser med formål å skape musikk- og mediekonsepter
 • har kunnskap om musikk som kommunikativt fenomen
 • har bred musikkforståelse i et markedsmessig, kulturelt og musikkteoretisk perspektiv
 • har kunnskap om virksomheters økonomi og hvordan kjennskap til hvordan markeder fungerer
 • har kunnskap om bransjens utvikling, oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om strategisk metode
 • har kunnskap om opphavsrett og kontrakter
 • har bred kunnskap om tradisjonell markedsføring, e-marketing og internasjonalisering
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og utvikle låter (tekst, musikk, groove) og sound
 • kan utvikle musikk basert på markedsforståelse i bred forstand og kan omsette dette i praksis gjennom å anvende forskjellige lydteknologiske plattformer
 • behersker studio- og lydteknologi
 • kan lede kreative prosesser
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre produksjonsprosesser administrativt, kontraktsmessig, økonomisk og forretningsmessig
 • kan analysere markeder og iverksette bruk av markedsføringsverktøy
 • kan analysere og foreta begrunnede strategivalg for bedrifter/aktiviteter i bransjen ut fra utviklingstrender
 • kan utvikle gründervirksomhet i bransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre egne prosjekter innenfor gitte tidsrammer
 • kan løse arbeidsoppgaver både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter
 • kan identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer med interesse for og/eller erfaring fra arbeid med musikkproduksjon og utvikling av populærmusikk i alle sjangere. Det er en fordel at man behersker et musikkinstrument og/eller noter. Målgruppen er personer som ønsker en bred musikkbransjerelatert utdanning med sikte på videre arbeid enten som selvstendig næringsdrivende, frilanser eller som ansatt i virksomheter i musikkbransjen og/eller musikkproduksjon.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse som gjør dem i stand til å utføre et bredt spekter av oppgaver knyttet til musikkproduksjon i både norsk og internasjonal musikkbransje, herunder utvikle musikk, artister, låter og innspillinger basert på et kommersielt og markedsmessig fundert grunnlag. Studentene skal videre ha oppøvd nødvendig teknisk kompetanse i bruk av studio- og lydteknologi for å kunne drive og lede produksjonsprosesser.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå.Vær oppmerksom på at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles ulike spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studiet gir opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse ved Høgskolen i Innlandet. 

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium. Eventuelle obligatoriske krav framgår av emnebeskrivelsene.

Praksis

I siste semester kan studenten velge praksis i musikkindustrien som valgemne. Selv om utplassering ikke er en obligatorisk del av studieplanen, kan dette være en god anledning til å gjøre seg kjent i bransjen.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte; mappevurdering med innleveringer av både teoretiske og praktiske arbeider, skriftlige skoleekamener og hjemmeeksamener, prosjektarbeid, samt muntlige eksamener. Studiet består av enkeltemner og de konkrete vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. 

Forskningsbasert undervisning

 

Internasjonalisering

Fjerde semester gjennomføres ved en av Høgskolen i Innlandet sine samarbeidsinstitusjoner i utlandet, dvs. at studiet har obligatorisk utenvekslingsopphold på ett semester. Høgskolen har avtale om studieplasser ved utenlandske institusjoner hvor studenten ikke betaler skolepenger for det obligatoriske utvekslingsoppholdet. For tiden har gjelder dette Högskolan i Dalarne i Falun eller Karlstads Universitet i Arvika (Sverige), Middle Tennessee State University (USA), University of Salford og Staffordshire University (Storbritannia).  Ved noen av institusjonene kan man også søke om Erasmus-stipend. Hvilke institsjoner som Høgskolen har utvekslingsavtaler med, antallet plasser og emnetilbudet ved den enkelte institusjon kan endre seg. Plassene blir så langt det er mulig fordelt etter studentenes egne ønsker. Dersom det er flere søkere til en gitt institusjon enn det er tilgjengelig plasser, vil disse bli fordelt etter søkernes karakterer fra første studieår. Alle emner fra første studieår må være bestått for at man skal kunne reise på utvekslingsopphold i fjerde semester.

Høgskolen har også utvekslingsavtaler med andre utenlandske universiteter innenfor musikkproduksjon, blant andre New York State University, men ved disse institusjonene må studenten selv betale skolepenger (se hjemmesiden for Statens lånekasse mht regler for støtte til delutdanning i utlandet).

Studiet er for øvrig internasjonalt orientert og det legges vekt på å forstå internasjonale musikkmarkeder, samt å kunne operere i internasjonale markeder. Noen emner undervises på engelsk. I tillegg er pensumlitteraturen i alle musikkbransjeemnene i stor grad på engelsk.

 

Sist revidert

01.10.2016

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet bygger delvis på høgskolens emneportefølje innen markeds-, innovasjons-, musikkbransje, kultur- og musikkteori, samt ledelsesfag. Studiet er bygget opp slik at hvert semester har noen felles emner med andre studieretninger, noen emner som er felles med Bachelor i Music Business - Management og noen emner som er eksklusive og spesifikke for studiet. Fjerde semester gjennomføres som utvekslingsopphold ved en utenlandsk institusjon, hvor man velger faglig fordypning innenfor musikkproduksjon. 

Studenters som ønsker å søke Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse må ha et samfunnsøkonomisk emne som del av utdanningen og anbefales derfor å velge Informasjonsøkonomi og digitale markeder i 6. semester.

 

 

 

 Emneoversikt

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3