Studieplan 2016/2017

GL2510 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, campus

Navn på fag/studieplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, campus

Studiepoeng

240

Studiets nivå og organisering

Grunnskoleutdanningen er fireårig og gir tilsammen 240 studiepoeng (sp). Det kan søkes om opptak til masterutdanningene etter bestått tredje studieår (bachelor)

Bakgrunn for studiet

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Nasjonal forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene. Lærerutdanningsinstitusjonene er ansvarlige for å utvikle utdanningene i tråd med forskriften og med nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. Programplanen for grunnskolelærerutdanningen for 5.-10 trinn inneholder bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæringen, organisering, arbeidsformer og vurderingsformer.

Programplanen bygger på følgende nasjonale grunnlagsdokumenter:

 • Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for 1.- 7. trinn og 5.-10. trinn
 • Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn
 • St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren – rollen og utdanningen
 • Lov om universiteter og høgskoler
 • Læreplanverket for Kunnskapsløftet
 • Forskrift til opplæringslova, kap 14 om krav til kompetanse for lærere
 • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høgere utdanning
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

I grunnskolelærerutdanningen for 5. - 10. trinn legger Høgskolen i Hedmark særlig vekt på:

 • at alle fagene er profesjonsrettede lærerutdanningsfag som er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt miljø
 • et nært samspill med praksisfeltet og et tydelig profesjonsperspektiv
 • et flerkulturelt perspektiv på undervisning og læring
 • grunnleggende ferdigheter, språk og læring
 • etisk bevissthet og kritisk refleksjon 

Læringsutbytte

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene har fastsatt læringsutbytte for utdanningen for 5.- 10.trinn.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten

 • har solide faglige og fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen og kunnskap om fagene som skolefag og forskningsfag
 • har kunnskap om arbeid med videreutvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har kunnskap om skolens og lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og elevers ulike rettigheter
 • har kunnskap om læreplanarbeid og om skolen som organisasjon
 • har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster
 • har kunnskap om klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har kunnskap om viktigheten av og forutsetninger for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom skole og hjem
 • har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger
 • har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av de grunnleggende ferdighetene tilpasset elever på 5.–10. trinn
 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i og på tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer
 • kan tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse
 • kan tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, interesser og sosiokulturelle bakgrunn, motivere
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer
 • kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål
 • mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid
 • kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak
 • kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig utvikling

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform
 • kan stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn
 • kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid og bidra til forståelse for samenes status som urfolk
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket
 • innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene har fastsatt læringsutbytte for utdanningen for 5.- 10.trinn. Studentene skal i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen som er beskrevet i læringsutbytteformuleringene.

 

Målgruppe

Alle som ønsker å kvalifisere seg for lærerstilling på 5.-10. trinn

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Kandidaten får ved fullført utdanning graden Grunnskolelærer for 5.-10. trinn. Studiet danner grunnlag for videre kompetanseutvikling og gir mulighet for utdanning på master- og PhD- nivå.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole og et karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 4 i matematikk.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Grunnskolelærerutdanningen for 5.- 10.trinn er et heltidsstudium. Det daglig undervisning på høgskolen. Det er krav om obligatorisk deltakelse til både forelesninger, seminarer og andre faglige aktiviteter. Obligatoriske krav spesifiseres mer detaljert i hver enkelt fagplan og i semesterplaner som studentene får ved studiestart.

Aktiv studentdeltakelse i hvert enkelt studiefag og i utdanningen som helhet, er avgjørende for et godt læringsmiljø. Både i forelesninger, i seminartimer og i gruppetimer forventes det engasjement og aktiv deltakelse fra studentene.

Samarbeid er en viktig kompetanse for lærere. Studiet legger opp til stor grad av faglig samarbeid for studentene. Studentene deles inn i praksispartier og i grupper i hvert enkelt fag. Gruppene fungerer som kollokviegrupper for faglig samarbeid og samarbeider om gruppeinnleveringer for obligatoriske arbeidskrav.

Også selvstendighet er en viktig kvalifikasjon for lærere. Studentene må selv studere. Undervisning og veiledninger er støttefunksjoner i studiet. Studiet vil ta i bruk et mangfold av arbeidsmåter som utfordrer og bevisstgjør studentene i forhold til samarbeid, ansvarlighet, forpliktelse, selvstendighet og punktlighet.

Praksis

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Studentene skal ha minst 100 dager praksis. Praksisopplæringen skal være i grunnskolen og fordeles over alle fire årene. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, og den skal tilpasses studentenes fagvalg og være knyttet til ulike deler av grunnskolens virksomhet.

Praksis skal være en integrert del av alle fagstudier i grunnskolelærerutdanningene. Det betyr at fagstudiet og praksisopplæringen ses som en helhet, og at det er en sammenheng mellom aktiviteter i fagstudiet og det som skjer i praksisperiodene. Gjennomtreklangsamarbeidet, samarbeidet mellom faget pedagogikk og elevkunnskap, undervisningsfagene og praksisopplæringen, styrker Høgskolen i Hedmark integrasjonen mellom fagstudiet og praksisopplæringen. Det faglige samarbeidet synliggjøres både i fagplanene for hvert enkelt fag og iPlan for praksisopplæring. I tilknytning til hver praksisperiode arrangeres profesjonsseminarer. Målet med profesjonsseminarene er at praksiserfaringer skal bearbeides i møte med teorier og andre erfaringer. Praksislærere deltar som forelesere på førpraksisdagen i forkant av praksisperiodene. I profesjonsseminaret på høgskolen etter praksisperioden og når kontaktlærer fra høgskolen møter studenter på praksisskolene, møtes de tre partene; studenter, praksislærere og faglærere, tiltrepartsamtaler.Trepartsamtaler er læringssamtaler hvor partene møtes for å belyse ulike sider ved det å være lærer. De setter aktuelle skolefaglige og fagdidaktiske temaer på dagsorden. I det nasjonale PIL-prosjektet (Praksis som Integrerende element i Lærerutdanningene) forsket noen av Høgskolen i Hedmarks faglærere på gjennomføringen og innholdet i trepartsamtalene. Resultater fra forskningen har bidratt til å videreutvikle trepartsamtalene og sikre kvaliteten gjennom felles kompetanseutvikling.

Høgskolen utarbeider en detaljert Plan for praksisopplæring. Planen gir føringer og den tydeliggjør forventninger, ansvar og krav til studenter, praksislærere, skoleledere, studieleder, faglærere og praksisadministrasjonen. Den knytter fagstudiet og praksisopplæringen sammen ved at det er klare faglige krav til innholdet i praksisperiodene i hvert studieår.

Vurderingsformer

Lærere må kunne utvikle og kommunisere tydelige mål for opplæringen, vurdere elevenes læringsutbytte, gi elevene faglige relevante tilbakemeldinger og legge til rette for elevenes egenvurdering. Som lærerstudenter skal studentene møte arbeidsformer i studiet som er i bruk i skolene. De skal ha kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, kunne vurdere arbeidsmåter og se sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger. Både i praksisopplæringen, i pedagogikk og elevkunnskap og i undervisningsfagene, er temaet veiledning og vurdering sentralt. Studentene vil få opplæring i å vurdere og analysere elevers læreprosesser og resultater, og gi læringsstøttende veiledning. Studenten skal selv oppleve tilsvarende prosesser i egen utdanning i veiledningssamtaler med kontaktlærer, andre faglærere og praksislærer.

 

I fagplanene for fagene er eksamensformen for hvert fag beskrevet. Minste studiepoenggivende enhet i grunnskolelærerutdanningene er 15 studiepoeng. Studentene vil møte varierte eksamensformer i løpet av utdanningen. Høgskolen i Hedmark har utarbeidet en egen eksamensforskrift som informerer om alt som gjelder oppmelding og gjennomføring av eksamen i undervisningsfagene og i praksisopplæringen.

 

I fagplanene for studiefagene vil det stå hvilke obligatoriske arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse som kreves før studentene kan gå opp til eksamen. Studentene vil få mer informasjon om eksamensforskriften, hvilke krav som gjelder for undervisningsfagene og praksisopplæringen ved studiestart.

Karaktersystemet ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal væreen gradert skala med fem trinn fra A til Efor bestått og F for ikke bestått eller bestått/ikke bestått.

Praksisopplæringen skal vurderes til bestått/ikke bestått.

Forskningsbasert undervisning

Grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark kjennetegnes av undervisning forankret i forskning og oppdatert kunnskap, og med en tett sammenheng mellom teoriundervisning og praksisopplæring. Forskningsbasert undervisning innebærer også at utdanningene er preget av vitenskapelig metode og orientert mot nytenkning og utvikling av praksisfeltet i utdanningene.

De fagansatte jobber aktivt med forskning og utvikling knyttet til profesjons- og praksisfeltet, og involverer ofte studenter i sine prosjekter. I tredje studieår skriver studentene en BA-oppgave, et selvstendig forskningsbasert skriftlig arbeid knyttet til praksisopplæring eller andre sider ved skolens virksomhet. Gjennom hele studieløpet utvikler studentene en selvstendig, analytisk og utforskende holdning til eget og andres arbeid i skolen.

Internasjonalisering

Det vil bli lagt til rette for internasjonalt semester i vårsemesteret i tredje - eller fjerde studieår. Høgskolen har avtaler med en rekke lærerutdanningsinstitusjoner i andre land, og det vil være muligheter for studenter å søke om å ta deler av studiet ved institusjoner som høgskolen har avtaler med. Høgskolen vil i samarbeid med samarbeidende institusjoner i utlandet, utarbeide ulike studietilbud for studenter som velger bestemte studiefagskombinasjoner i sitt fjerde studieår, og for studenter i tredje studieår som ønsker å skrive sin bacheloroppgave i tilknytning til bestemte fag.

Studenter som søker om å ha et internasjonalt semester som en del av sin grunnskolelærerutdanning, må i løpet av studiet ha fulgt normal studieprogresjon og ha bestått tidligere eksamener og praksis.

Internasjonaliseringen vil også synliggjøres ved at deler av pensum i utdanningen vil omfatte faglitteratur på engelsk. 

Sist revidert

19. desember 2013

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolen nettsider. undervisningen vektlegger referansetektnikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 12. Fusk og forsøk på fusk.

Studiets oppbygging og innhold

Daglig undervisning på campus Hamar. Det er stor grad av obligatorisk tilstedeværelse til undervisning.

Grunnskolelærerutdanning for 5. – 10.trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag, hvert på 60 studiepoeng. I tillegg kommer faget pedagogikk og elevkunnskap (60 sp) som er obligatorisk.

Det legges til rette for overganger til masterutdanning etter fullført tredje studieår. For studenter som velger å begynne på en master det fjerde året, erstatter det første året i masteren det fjerde året i grunnskolelærerutdanningen.

I det fjerde studieåret kan ett av undervisningsfagene på 60 studiepoeng erstattes av ett undervisningsfag på 30 studiepoeng og ett skolerelevant fag på 30 studiepoeng, eventuelt av to undervisningsfag på 30 studiepoeng.

Med forbehold at det et tilstrekkelig antall studenter, vil undervisningsfagene nedenfor bli tilbudt i løpet av utdanningen. Ikke alle undervisningsfag kan kombineres. Ved Høgskolen i Hedmark må studentene velge enten 60 sp i engelsk, norsk eller matematikk det første studieåret.  

Gjeldende studieplan:

5.studieår Mastergrad 2.studieår  

 

4.studieår

Fag 3

Kroppsøving 60 sp                                              Andre skolerelevante fag 30 sp
 Samfunnsfag 60 sp                                              Mastergrad 1. studieår                                       

Musikk 60 sp                                                        

Naturfag 60 sp

RLE 60 sp

Praksis

10 dager

Valgfritt trinn

 

3.studieår

Pedagogikk og elevkunnskap
 m/bacheloroppgave
 30 sp

Fag 2

Relgion, livssyn og etikk (RLE) 30sp
 Musikk 30 sp
 Naturfag 30 sp

Samfunnsfag 30 sp

Praksis
 30 dager

8.-10.trinn

 

2.studieår

Pedagogikk og elevkunnskap
 15 sp

Fag 1

Norsk 15 sp

Matematikk 15 sp

Engelsk 15 sp

Fag 2

Relgion, livssyn og etikk (RLE) 30sp
 Musikk 30 sp
 Naturfag 30 sp

Samfunnsfag 30 sp

Praksis

30 dager

5.-7.trinn

 

1.studieår

Pedagogikk og elevkunnskap
 15 sp

Fag 1

Norsk 45 sp

Matematikk 45 sp

Engelsk 45 sp

Praksis

30 dager

8.-10.trinn

         

Progresjon

Etter fullført grunnskolelærerutdanning skal studentene har til sammen 240 studiepoeng (60 sp pr. studieår). Studenter i heltidsstudier må normalt ha fullført minst 30 sp i løpet av det første studieåret før de kan gå videre til neste studieår. Studenter må normalt ha minst 90 studiepoeng etter andre studieår før de kan gå videre til tredje studieår. Praksis er en integrert del av fagstudiene og må tas i tilknytning til fagstudiet. 

Faglig innhold

Alle fagene i grunnskolelærerutdanningene skal være profesjonsrettete og forskningsbaserte og kjennetegnes av et nært samarbeid med profesjonsfeltet. Høgskolen i Hedmark har inngått partneravtaler med kommuner og skoler i regionen. Avtalene er gjensidig forpliktende og knytter seg til samarbeid om praksisopplæringen, til kompetanseheving for skoleledere og lærere og til samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter. Høgskolen legger til rette for at faglærere i lærerutdanningen utvikler kunnskap om elever, lærere, skolen og skolens virksomhet gjennom praksisnære FoU-prosjekter, deltakelse i eksterne forskningsoppdrag og samarbeid med skoleverket om kompetanseutviklingstiltak for lærere. Kunnskap og erfaringer fra denne virksomheten brukes inn i undervisningen ved lærerutdanningene.

Grunnskolelærerutdanningene skal legge til rette for sammenheng mellom aktivitetene i lærerutdanningsinstitusjonen og i praksisopplæringen. Alle fag i lærerutdanningene skal være lærerutdanningsfag, og fag, fagdidaktikk, pedagogikk- og elevkunnskap og praksis skal kobles tett sammen. Høgskolen i Hedmark synliggjør sammenhengen i de lokale fagplanene for fagene og iPlan for praksisopplæring. Høgskolen har de siste årene arbeidet aktivt for å skape helhet i utdanningen ved å styrke sammenhengen mellom undervisningsfagene, pedagogikkfaget og praksis. Høgskolen brukertreklangsamarbeidetsom en betegnelse for dette arbeidet. Treklangsamarbeidet var et av satsingsområdene for Høgskolen i Hedmarks deltakelse i det nasjonale prosjektetPraksis som Integrerende element i Lærerutdanningene (PIL).

Pedagogikk og elevkunnskap er et overordnet profesjonsfag i utdanningen. Det skal være samlende og utgjør den lærerfaglige plattformen sammen med de andre fagene og praksisopplæringen. Pedagogikk og elevkunnskap har et overordnet og koordinerende ansvar for flerfaglige temaer som inngår i fagene. Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen definerer noen flerfaglige temaer i grunnskolelærerutdanningen gjennom beskrivelser av læringsutbyttet i § 2. I hovedsak vil de flerfaglige temaene i grunnskolelærerutdanningen for 5. -10. trinn bli ivaretatt og integrert i pedagogikk- og elevkunnskap og i de øvrige fagene, men enkelte temaer vil bli tilbudt som tilleggskurs.

Hvert enkelt fag i grunnskolelærerutdanningene har ansvar for at studentene får kunnskap om hvordan de kan jobbe med elevenes utvikling av de grunnleggende ferdighetene i faget. Ansvaret hvert fag har for at studentene tilegner seg kunnskap om de grunnleggende ferdighetene, vil bli synliggjort i fagplanene for fagene. Pedagogikk og elevkunnskap skal legge til rette for at studentene tilegner seg en teoretisk overbygning om grunnleggende ferdigheter, som forutsetning for arbeidet med disse i ulike fag. I grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn, der norsk ikke er obligatorisk, har pedagogikk og elevkunnskap et større ansvar for innføringen i grunnleggende ferdigheter med vekt på området for språk og læring. Faglærerne i pedagogikk og elevkunnskap og i undervisningsfagene vil samarbeide om dette. Avdelingen har aktive forskningsmiljøer knyttet til de grunnleggende ferdighetene. Studentene vil møte fagområdet i hvert enkelt fag, i flerfaglige emner i fagstudiet og i praksisopplæringen.

Lærere må ha kunnskap om og forståelse for det flerkulturelle samfunn. Det flerkulturelle perspektivet er knyttet til globalisering allment, til kulturell variasjon innen majoritetsbefolkningen, til forholdet mellom majoritet og urbefolkning, majoritet og nasjonale minoriteter, majoritet og innvandrede eller urbane minoriteter. Det er det flerkulturelle samfunnet som utgjør konteksten for læring og opplæring i skolen, og dette aspektet må være gjennomgående for opplæringen i skolen og for kommende lærere. Høgskolen i Hedmark har det flerkulturelle perspektivet som et særlig perspektiv i grunnskolelærerutdanningene. Lærestudentene skal gjennom utdanningen få kunnskap om og erfaringer fra opplæring i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. Betydningen av at skolen skal gi tilpasset opplæring i relasjon til sosiokulturelle bakgrunnsfaktorer som etnisitet, klasse, religion, geografisk tilhørighet, kjønn og alder, vil bli understreket og synliggjort i alle fag i utdanningen.

Bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven er lagt til faget pedagogikk- og elevkunnskap i det 3. studieåret, og skal ses i sammenheng med innføring i vitenskapsteori og metode. Oppgaven skal være knyttet til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet, og forankres i faget pedagogikk - og elevkunnskap og/eller et av studentenes undervisningsfag fra de tre første årene.

Skikkethet for yrket

Studiet er underlagt skikkethetsvurdering jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning(nr 859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html

Høgskolen foretar en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som grunnskolelærer. Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden, både i den teoretiske og den praktiske delen av utdanningen.

Forskrift om skikkethetsvurdering blir gjennomgått ved studiestart.

 Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Obligatoriske emner - praksis

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Valgfrie emner : Engelsk, matematikk eller norsk

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Valgfrie emner: Musikk, Naturfag, RLE eller Samfunnsfag

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Valgfrie emner: Kroppsøving
Valgfrie emner fra tidligere år, Andre skolerelevante fag, Mastergrad 1. studieår

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4