Dobbelgrad ved EBC Hochschule, Berlin

EBC Hochschule campus Berlin ligger i Schöneberg-området og er en privat business school med 1200 studenter og et sterkt internasjonalt fokus.

En dobbelgrad (engelsk: double-degree) innebærer at et lite utvalg av MAINN studenter får muligheten til å tilbringe første året ved HINN, for så å reise ut å ta andre året ved EBC Hochschule, Berlin, i Tyskland.

Avtalen innebærer at inntil fire MAINN-studenter som har avlagt 60 studiepoeng i løpet av første studieår på Lillehammer, får muligheten til å ta andre år ved EBC og fullføre ytterligere 60 poeng. Den samlede mengden studiepoeng blir dermed 120, som tilsvarer en norsk mastergrad i omfang. EBC stiller imidlertid større krav til omfanget på masteroppgaven når denne skrives av flere studenter sammen. Videre må relevant arbeidserfaring av et visst omfang dokumenteres og godkjennes av ECB før vitnemål utstedes.  Internasjonalt kontor eller studiekoordinator kan gi mer informasjon om dette.

Et dobbeltgradsprogram skal fremme kjennskap til samarbeidslandet, og stimulere til kontakt på tvers av landegrensene. Følgelig er det ønskelig at studentene tilbringer et helt studieår ved samarbeidsinstitusjonen. Det er allikevel ikke et krav fra ECB at MAINN-studentene skal oppholde seg i Berlin under arbeidet med masteroppgaven i det avsluttende semesteret, ut over det som eventuelt er nødvendig av praktiske grunner knyttet til datainnsamling eller veiledning.

Etter fullført program mottas to vitnemål, ett fra hver institusjon. I tillegg utstedes et vitnemålstillegg (Diploma supplement), der det tydelig fremgår hvilke emner som er tatt, hvor og med hvilke resultater. 

Språkstipend fra Lånekassen

Det er mulig å søke språkstipend fra Lånekassen. Hvis man får innvilget stipend på 21.000 NOK (rent stipend), må man ta et 4 ukers språkkurs som begynner i midten av august. Dette utgjør en unik mulighet til å lære tysk og gjøre seg kjent i Berlin før semesterstart, og alle som skal ta en dobbelgrad oppfordres til å søke om språkstipend. Ta kontakt med internasjonalt kontor for å få veiledning til å søke.  

Første semester ved EBC (høstsemesteret)

I løpet av det første semesteret ved EBC skal studentene ta emner som blir en del av Mastergraden i International Management ved EBC (2. års emner - som totalt blir 32 studiepoeng/ECTS), og som innpasses som del av din Master i innovasjon ved HINN.

NB! Husk at emnekombinasjonen du velger utgjør en unik mulighet til å spesialisere deg innen ditt fagfelt, samtidig som emnene med fordel kan bygge opp under det du har bestemt deg for å skrive masteroppgave om. Ta gjerne en diskusjon med dine faglærere om hva som vil utgjøre den beste kombinasjonen for deg!

Andre semester ved EBC (vårsemesteret) - masteroppgave (28 studiepoeng/ECTS credits)

I det andre semesteret ved EBC skal arbeidet med masteroppgaven gjennomføres. Som DD-student fra Lillehammer følger du opplegget for masteroppgave ved EBC og får veileder fra EBC. Tema for oppgaven skal knyttes til valgte kurs ved EBC, og avklares med veileder. Arbeidet kan gjerne gjennomføres av flere studenter sammen, men omfanget skal være 24 000 ord (ca. 80 sider) per forfatter.

Masteroppgaven skal skrives på engelsk og leveres til bedømmelse ved EBC. Merk at frist for innlevering av MA-oppgave ved EBC er i juli og at muntlig eksaminasjon m.m. vil bli avholdt i august/september i Berlin. Etter at MA-oppgaven er godkjent ved EBC, må du lever en papirkopi av oppgaven til biblioteket på Storhove, Lillehammer, innen 1. november (men gjerne før).

Under finner du en oversikt over emnepakken ved EBC (60 ECTS/60 norske SP):

Høstsemesteret 

Vårsemesteret

CSR & Corporate Governance (3 ECTS)  Master’s thesis (28 ECTS)
International Process Management & Organisational Structure (3 ECTS)  
Principles of Global Supply Chain Management (3 ECTS)  
Advanced Global Supply Chain Management (2 ECTS)  
Sales Strategies, Operations & Control (3 ECTS)  
E-Commerce (2 ECTS)  
Decision Theory & Games Theory (3 ECTS)  
Advanced Statistics & Big Data (2 ECTS)  
2 electives from one of the two pathways  
New Media Marketing (3 ECTS)  
Omni-Channel Marketing (2 ECTS)  
Corporate Consulting & Project Management (3 ECTS)  
Change & Turn around Management (2 ECTS)  
1 elective from the following courses:  
German (lever 1, 2 or 3)  
Performance and Change Management  

Total: 32 ECTS/SP

Total: 28 ECTS/SP