Language: NOR | ENG

Fadderprogram/Buddy Programme

For English version, please scroll down.


Fadderemnet planlegges gjennomført høst 2021. Grunnet innreise-restriksjonene vil det bli gitt detaljert informasjon til søkere i juni vedrørende gjennomføringen.


Har du lyst til å jobbe med internasjonale studenter et semester? Da kan du søke om å bli fadder for nye internasjonale studenter. Som fadder vil du kunne bidra til at studentene får en flott start på sitt opphold ved HINN.

Faddere/Buddies vår/spring 2019

Fullført og bestått fadderprogram gir 5 studiepoeng. Emnet går på engelsk.

Vennligst legg merke til at praktisk gjennomføring av fadderprogrammet kan variere noe fra studiested til studiested. Kontakt internasjonalt kontor ved ditt studiested for mer informasjon. 


Som fadder vil du bidra til et godt miljø for internasjonale studenter på hvert studiested. Det innebærer å planlegge aktiviteter og hjelpe studentene gjennom semesteret. Internasjonale studenter møter en rekke kulturelle utfordringer når de flytter til Norge for et semester eller to, og dermed kan faddere være en god støtte for nyankomne internasjonale studenter.

NB:

 • Det er obligatorisk oppmøte på 80% av seminarene/møtene. Ekstra arbeid blir gitt ved deltakelse under 80%. Mulighet for stryk (ikke bestått).
 • Obligatorisk henting av nye studenter ved semesterstart
 • Midt-term (Lillehammer) og Final Exam (alle studiesteder)
 • Karakter vurderes som bestått/ikke bestått

Som fadder har du ansvar for å:

 • sørge for god integrering av de internasjonale studentene på studiestedene
 • kommunisere med studentene før de kommer til Norge
 • hente studenter på stasjonen og ta de med til studentboligen
 • gi en omvisning på høgskolen og i sentrum
 • delta på introduksjonsmøter eller fadderuka
 • hjelpe studentene med søknad om oppholdstillatelse på politistasjonen (Lillehammer)
 • inkludere studentene i aktiviteter som de ulike studentgruppene tilbyr
 • planlegge egne aktiviteter for internasjonale studenter
 • delta på regelmessige møter med internasjonalt kontor

Fadderen skal:

 • tilegne seg kunnskap om internasjonalisering i høyere utdanning
 • gjøre seg kjent med HINNs strategi for internasjonalisering
 • tilegne seg teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor nettverksbygging
 • få økt kunnskap om interkulturell forståelse og kommunikasjon
 • forbedre sine språkkunnskaper, først og fremst engelsk, men gjerne også andre språk
 • lære å planlegge og gjennomføre aktiviteter i et team, inkludert budsjett og regnskap

Kurset har obligatorisk oppmøte, og kan være tidkrevende.


The course is planned to be held in fall 2021. However, due to the entry restrictions, further clarification regarding the course will be provided to applicants in June. 


Do you wish to be an international buddy during your second semester at INN University?

International students at INN University can apply to be a buddy during their second semester. Students who complete the buddy Course, will receive 5 ECTS. The course is in English.

As a buddy, you will help create a good environment for international students at the campus where you are studying. This not only by planning activities, but also by assisting the students throughout the semester. You have already been through the process of moving to Norway. Therefore you have great knowledge about the challenges they are facing. The buddy programme's goal is to help the students during this difficult transition. Your participation can be of great support for the newly arrived international students and also the Norwegian buddies.

NB: 

 • 80% compulsory attendance at the seminars/meetings. Extra work will be given if the attendance is under 80%. Possibility for failing the course if these are not met.
 • Compulsory pick-up of the new students before the semester starts. 
 • Mid-term Exam (only at Campus Lillehammer) and Final Exam (all campuses).
 • The final grading will be given as passed/failed.

As a buddy, you are responsible for:

 • Ensuring a good integration of the new (and already attending) international students at your campus. 
 • Communicating with students prior to their arrival.
 • Picking-up students at the train station and showing them their student dorm.
 • Providing a tour at the campus and in the City Centre.
 • Participating in the orientation week/meeting.
 • Providing assistance with the application for residence permit at the police station (only for bilateral students in Lillehammer).
 • Informing and including the students in the activities the student groups are arranging. 
 • Planning events and activities for the international students together with the other buddies. 
 • Participating in regular meetings with the international office.

As a buddy, you will:

 • Acquire knowledge on internationalisation of higher education in Norway.
 • Become familiar with HINN's strategy for internationalisation.
 • Acquire theoretical knowledge and practical skills within networking.
 • Gain increased knowledge on intercultural understanding and communication.
 • Improve your language skills in English, and possibly other languages. 
 • Learn how to plan and conduct activities as a team, including how to make and keep track of a budget.

The program has compulsory attendance and can be time consuming. For more information, please contact the international office in your campus!