Language: NOR | ENG

Fadderprogram/Buddy Program

For English version, please scroll down.

Har du lyst til å jobbe med internasjonale studenter et semester? Du kan søke til internasjonalt kontor om å bli fadder (Buddy) for nye internasjonale studenter og på den måten bidra til at de får en flott start på sitt opphold ved HINN.

Faddere/Buddies vår/spring 2019

De som blir utvalgt til å delta på fadderordningen og fullfører fadderprogrammet, får 5 studiepoeng. Emnet er på engelsk.

Vennligst legg merke til at fadderprogrammet kan gjennomføres ulikt gjennom semesteret ved de ulike studiestedene. Vennligst kontakt  internasjonalt kontor ved ditt studiested ved behov for mer spesifikk informasjon. 

Som fadder vil man hjelpe til å etablere et godt miljø for internasjonale studenter på hver av campusene ved å planlegge aktiviteter og assistere studentene gjennom semesteret. De internasjonale studentene møter en rekke kulturelle utfordringer i det de flytter til Norge for en bestemt periode. Fadderprogrammet har som mål å hjelpe til i denne utfordrende overgangen.

NB:

 • Obligatorisk oppmøte på 80% av seminarene/møtene. Ekstra arbeid blir gitt ved deltakelse under 80%. Mulighet for stryk (ikke bestått).
 • Obligatorisk henting av nye studenter ved semesterstart. 
 • Midt-term (Lillehammer) og Final Exam (alle campuser).
 • Karakter ved programmets slutt blir gitt som bestått/ikke bestått.

Som fadder er man ansvarlig for:

 • Å sørge for god integrering av de internasjonale studentene ved HINN sine campuser. 
 • Kommunisere med studentene før deres ankomst.
 • Hente studentene på stasjonen og ta de med til studentboligen.
 • Gi en omvisning på høgskolen og i sentrum.
 • Delta på introduksjons- møtet/uken.
 • Hjelpe studentene med søknad om oppholdstillatelse (+ ev. arbeidstillatelse) ved politistasjonen.
 • Inkludere studentene i aktiviteter som de ulike studentgruppene tilbyr.
 • Planlegge egne aktiviteter for de internasjonale studentene.
 • Regelmessige møter med internasjonalt kontor.

Fadderen skal:

 • Tilegne seg kunnskaper om internasjonalisering av høgre utdanning.
 • Gjøre seg kjent med HINNs internasjonaliseringsstrategi.
 • Tilegne seg teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter innenfor nettverksbygging.
 • Få økt kunnskap om interkulturell forståelse og kommunikasjon.
 • Bedre sine språkkunnskaper. Dette gjelder først og fremst engelsk, men gjerne også andre språk.
 • Lære å planlegge og gjennomføre aktiviteter (inkl. å lage budsjett og føre regnskap) i et team.

Kurset har obligatorisk oppmøte og kan være tidkrevende. For mer informasjon, vennligst kontakt internasjonalt kontor ved ditt campus. 


Do you wish to be an International Buddy during your second semester at INN University?

International students studying for more than one semester at INN University, can apply to be a Buddy during their second semester. Students whom are chosen to partake in the Buddy Course, and completes the course, will receive 5 ECTS. The course is conducted in English.

As a buddy, you will help create a good environment for international students at the campus you are studying, not only by planning activities, but also by assisting the students throughout the semester. As an international student yourself, you have a high knowledge of the challenges international students are up against when moving to Norway for a period of time. The Buddy Program's goal is to help the students during this difficult transition. Your participation can be of an even greater help both for the students and the other Buddies.

NB: 

 • Compulsory attendance at 80% of the seminars/meetings. Extra work will be given if the attendance is under 80%. Possibility for failing the course if these are not met.
 • Compulsory pick-up of the new students before the semester starts. 
 • Mid-term Exam (only at Campus Lillehammer) and Final Exam (all campuses).
 • The final grading will be given as passed/failed.

As a buddy, you are responsible for:

 • Ensuring a good integration of the new (and already attending) international students at your campus. 
 • Communicating with students prior to their arrival.
 • Picking-up students at the Train Station and showing them their student dorm.
 • Providing a tour at the campus and in the City Centre.
 • Participating in the Orientation Week/meeting.
 • Providing assistance with the application for residence permit at the police station (only for bilateral students).
 • Informing and including the students in the activities the Student Groups are arranging. 
 • Planning events and activities for the international students together with the other Buddies. 
 • Participating in regular meetings with the International Office.

As a buddy, you will:

 • Acquire knowledge on internationalisation of higher education in Norway.
 • Become familiar with HINN's strategy for internationalisation.
 • Acquire theoretical knowledge on and practical skills within networking.
 • Gain increased knowledge on intercultural understanding and communication.
 • Improve your language skills within English, and possibly other languages. 
 • Learn how to plan and conduct activities (including how to make and keep track of a budget) in a team.

The program has compulsory attendance and can be time consuming. For more information, please contact the International Office in your Campus!